Evolute Institute

Kombination af Hakomi Mindful Somatic Therapy og psykedelisk assisteret indre arbejde

Indholdsfortegnelse

HAKOMI er en mindfulness-baseret, kropsorienteret form for psykoterapi. Den blev Hakomi blev udviklet i 1970'erne af Ronald S. Kurtz (1943-2011) i USA som et svar på begrænsningerne ved traditionelle samtalebaserede og kognitive former for psykoterapi. Det er vores erfaring hos Evolute Institute, at Hakomi fusionerer østlige filosofier og visdomstraditioner på den ene side og vestlig psykologi på den anden side til en ny, mere effektiv psykoterapeutisk helhed. Denne artikel dykker ned i det synergistiske forhold mellem Hakomi og psykedelisk assisteret indre arbejde og illustrerer, hvordan disse veje supplerer og forstærker hinanden på rejsen mod helhed, integration og personlig udvikling.

1. Forståelse af Hakomi

en person, der ser på selvets mange lag gennem hakomi
Hakomi, der udtales Hah-co-me, er et ord fra Hopi-indianerne, som groft sagt kan oversættes til "Hvordan står du i forhold til disse mange verdener"? Hakomi er en tilgang til guidet selvstudie, hvor man bruger mindfulness til at finde ind til vores dybeste, mest grundlæggende kvaliteter ved at være menneske. Den søger at give os mulighed for at rumme vores egen sårbarhed, smerte, usikkerhed og paradokser med nysgerrighed og medfølelse. I stedet for at forsøge at "reparere noget", der virker ødelagt i os, og gå i "krig mod os selv", arbejder Hakomi ud fra det vejledende mantra om først at stoppe op og studere vores besværlige indre dele for derefter gradvist at blive venner med dem. Accept går forud for forandring, som allerede Lao-Tzu bekræftede: "Hvis du vil formindske noget, må du først tillade det at udvide sig. Hvis du vil af med noget, må du først lade det blomstre." Hakomi forsøger at integrere buddhistisk og taoistisk visdom med en moderne neurovidenskabelig forståelse af vores hjerner og fokuserer på erfaringsbaseret læring snarere end blot teori og refleksion. I Hakomi-psykoterapi ligger fokus på at give plads til vores følte oplevelse og ikke så meget på intellektualisering og kognition. Ord og analyser er mindre vigtige end de subtile tegn, som vores krop udtrykker.

I bund og grund er Hakomi en psykodynamisk og erfaringsbaseret teknik og filosofi, der bygger på fem kerneprincipper: mindfulness, organicitet, ikke-vold, holisme mellem krop og sind og enhed. Disse principper styrer den terapeutiske proces og former forholdet mellem terapeut og klient og fremmer en medfølende udforskning af selvet gennem mindfulness for at få adgang til ubevidst materiale til transformation og healing.

 1. Mindfulness

  Hakomi bruger buddhisme-informeret mindfulness som grundlag for terapi og procesarbejde. Det indebærer en tilstand af øget bevidsthed, hvor opmærksomheden er fokuseret på det nuværende øjeblik, hvilket giver mulighed for, at ubevidste tanker og følelser kan komme frem. Når vi er i stand til at suspendere vores tilknytning til det, vi (tror vi) allerede ved, åbner vi os for dybden og mysteriet i nuet. Denne dybe indre bevidsthed gør det muligt at udforske kerneoverbevisninger og skjulte følelsesmæssige sår og ubevidste overbevisninger, hvilket letter bearbejdning, løsning og i sidste ende personlig vækst.

 2. Organiskhed

  Organiskhed i Hakomi afspejler synet på mennesker som selvorganiserende systemer, der naturligt er tilbøjelige til at helbrede og blive hele. Den respekterer den medfødte visdom og helbredende kapacitet i hvert individ og understreger troen på, at hver person eller organisme har evnen til at helbrede sig selv og bevæge sig mod opfyldelsen af deres potentiale. Dette er meget på linje med det, som den psykedeliske forsker og pioner Stanislav Grof kaldte "medfødt helbredende intelligens" - organismens tendens til at stræbe mod balance, helhed eller harmoni. I Hakomi ses mennesket ikke som en maskine, men som et intelligent, selvorganiserende system, der ikke kan fikses udefra, men kun ved at tappe ind i sin egen indre kreative intelligens og følge signaler fra det nuværende øjeblik. I den forstand kommer Hakomi-terapisessioner ikke med en foruddefineret dagsorden, men følger de naturlige processer, bevægelser og nonverbale udtryk i det øjeblik, der udfolder sig.

 3. Ikke-vold

  Ikke-vold i Hakomi handler om at nærme sig klientens oplevelser og forsvar med blidhed og respekt. Dette princip skaber et sikkert rum, hvor klienterne kan udforske deres indre verden og betragte deres forsvarsmekanismer som vitale dele af deres oplevelse. Dette princip er grundlæggende, fordi vi for at kunne rette blikket indad er nødt til at føle os trygge ved at være, som vi er. Hvis vi fornemmer nogen form for fare eller pres udefra, f.eks. at vi kan blive bedømt af terapeuten, at en foruddefineret dagsorden vil blive påtvunget os, eller at andre former for subtil fysisk eller verbal vold kan blive påført os, vil vi måske gøre modstand og rette vores opmærksomhed mod det ydre, men ikke mod vores indre verden. Den blide og subtile tilgang i HAKOMI står i stor kontrast til mere kraftfulde tilgange som "de-armoring" eller nogle former for ekspressive terapier fra 1960'erne (se også "Hoffman-processen vs. psykedeliske retræteprogrammer")

 4. Holisme mellem sind og krop

  Vestlig tænkning og filosofi har været stærkt påvirket af ideen om adskillelse af krop og sind - lige siden René Descartes' erklæring om dualismen mellem sind og krop. Hakomi anerkender derimod, at mentale og fysiske/kropslige (somatiske) oplevelser er indbyrdes forbundne. Den forstår, at vores overbevisninger og følelser ofte manifesterer sig i vores kropslige fornemmelser, stillinger og bevægelsesimpulser, og bruger denne integration mellem sind og krop til at fremme helbredelse. Vi "har" ikke bare kroppe, vi "er" kroppe med vores sind som kun ét udtryk for vores kropslige væren. Hakomi ser os som komplekse "krop-sind-systemer", hvor enhver adskillelse af krop og sind blot er et kunstigt resultat af en analytisk proces. Enhver terapeutisk tilgang, der ignorerer vores kropslige natur, vil uundgåeligt gå glip af det meste af billedet og er begrænset i sin effektivitet. Sporing og udforskning af vores somatiske oplevelse er derfor et afgørende element i HAKOMI-terapi.

 5. Enhed

  Princippet om enhed i Hakomi betragter individer som en del af en sammenhængende helhed, der tager hensyn til de relationelle aspekter af ens problemer og fremmer en følelse af forbundethed med andre og miljøet. Vores liv udfolder sig så at sige i et "deltagende univers" (Morris Berman), hvor alt eksisterer i et gensidigt samspil. Dette er i tråd med moderne systemiske tilgange (inden for terapi, socialt arbejde og kompleksitetsvidenskab) såvel som integreret tænkning (Ken Wilber). Det resonerer også godt med Arthur Koestlers begreb om "holoner". "Holon" betyder, at enhver ting/objekt såvel som enhver idé/ord både er en enhed i sig selv og en hierarkisk del af en større helhed. For eksempel er en celle i en organisme både en helhed som celle og samtidig en del af organismen, en større helhed med et øget niveau af kompleksitet. Og denne organisme er igen en del af større, mere komplekse helheder, f.eks. sociale helheder (familier, stammer, samfund ...) eller økosystemer. Dette verdenssyn har to vigtige implikationer for den måde, Hakomi-terapi praktiseres på: For det første kan vi være sikre på, at der er en medfødt drivkraft i os alle væk fra fragmentering mod helhed - der er ikke behov for at "reparere" eller genskabe os selv, vi skal snarere skabe de rette betingelser, hvor vores indre intelligens kan udfolde sig. For det andet betyder ideen om, at vi er holoner, at enhver løsning på vores problem skal være holistisk, f.eks. kan depression ikke degraderes til en rent biokemisk ubalance i hjernen, men skal hellere ses som et multifacetteret symptom på potentielt mange niveauer, f.eks. krop, sind, ånd, samfund, arbejde osv. Hakomi forsøger at tage højde for mange af disse psykosociale faktorer.

2. Hvordan virker HAKOMI-terapi?

struktur i flere lag, der repræsenterer forskellige lag af integration i en persons psykeMens Hakomis fem principper (mindfulness, ikke-vold, organiskhed, enhed og integration af krop og sind) udgør det filosofiske fundament, involverer terapien specifikke teknikker og interventioner i det terapeutiske arbejde. Som i de fleste moderne former for psykoterapi betragtes forholdet mellem terapeut og klient som et middel til forandring. Terapeuten skaber et trygt, omsorgsfuldt og ikke-dømmende miljø, der giver klienten mulighed for at udforske dybtliggende overbevisninger og følelser. Det særlige ved HAKOMI er, at alle teknikker/interventioner foregår i mindfulness (dvs. at klienterne guides ind i en tilstand af afslappet, indre fokuseret bevidsthed). Det hjælper med at få adgang til dybere følelsesmæssige tilstande og ubevidste overbevisninger.

3. Hvad gør HAKOMI unik?

en terapeut, der kigger ind i en persons sind gennem flere linser og tilgangeUd over mindfulness er de funktioner og teknikker, der er særlige for HAKOMI, og som er mest bemærkelsesværdige fra vores perspektiv, følgende.

 1. Nonverbale signaler

  Hakomi-terapeuter er trænet i at observere og fortolke nonverbale signaler som kropsholdning, gestik, ansigtsudtryk og tonefald, da de ofte afslører mere end ord og kan være indikatorer på underliggende psykodynamiske emner. Denne form for "sporing" er en aktiv form for vidnesbyrd og kan bruges til interventioner, men det er også værdifuldt at signalere til klienten, at de bliver set, og at folk reagerer på dem på en afstemt måde.

 2. Sonde

  Det er blide, ikke-verbale handlinger (f.eks. fagter eller bevægelser) eller verbale forslag eller spørgsmål, der bruges, mens klienten er i en tilstand af mindfulness. Probes kan involvere at bede klienten om at lægge mærke til sine følelser eller reaktioner på bestemte ord eller sætninger, hvilket hjælper med at afdække skjulte overbevisninger og følelser. Tænk på dem som små "eksperimenter", hvor du ønsker at måle klientens indre reaktioner fra alle niveauer af bevidsthed (kropslige fornemmelser, bevægelsesimpulser, følelser, tanker ...). Hensigten er at fremkalde reaktioner, der afslører ubevidst materiale, herunder klientens kerneoverbevisninger og erindringer. Hvis terapeuten f.eks. sender sonden "Du er fuldt ud værdig og fortjener kærlighed", og klienten rapporterer tilbage fra en mindful tilstand, at der kom en tanke op, da han hørte denne sonde, der sagde "det er ikke sandt", eller en følelse af skam, en bevægelsesimpuls til at vende sig væk fra terapeuten eller en kropslig fornemmelse af sammentrækning i brystet eller lignende, så har vi måske fundet en selvbegrænsende overbevisning, en "barriere for næring", og kan udforske dette dybere i sessionen. Bemærk, at i modsætning til traditionel samtaleterapi opfordrer Hakomi udtrykkeligt klienterne til at notere kropslige og somatiske oplevelser.

 3. Kropsarbejde / Somatisk berøring

  Det kan være blid berøring eller guidning af klienten gennem fysiske stillinger. Berøring kan også opfattes som eksperimenter, men af en ikke-verbal art (i modsætning til de verbale sonderinger). Målet er at udforske og støtte frigørelsen af fysiske spændinger, der holdes i kroppen, og som er relateret til psykologiske problemer, som klienten rapporterer.

 4. Karakter-strategier

  Hakomi-terapeuter giver mening til klienternes tilstand ved at henvise til en typologi af karakterstrategier. Det er adfærds-, følelses- og tankemønstre, som mennesker, ofte ubevidst, anvender som reaktion på deres livserfaringer. Det er de mestrings- og overlevelsesstrategier, vi for det meste ubevidst påtog os i vores spædbarndom og barndom som følge af vores iboende trang til at forblive uskadte, integrerede (hele) og veludrustede. Vores karakterstrategier peger derfor ikke på vores grundlæggende og patologiske karakterfejl og vidner om, hvor "forkerte" vi er, men taler i stedet om vores indre intelligens' forsøg på kreativt at tilpasse sig overvældende forhold i vores liv. Denne blide holdning fremhæver igen Hakomis ikke-voldelige tilgang til terapi. Hakomis forståelse af karakterstrategier har rødder i udviklingspsykologi, tilknytningsteori og objektrelationer og har udviklet sig fra arbejdet hos tidlige pionerer som Wilhelm Reich, Alexander Lowen, David Shapiro og John Pierrakos. Det, der adskiller Hakomis karakterteori fra andre psykologiske typologier af karakterer, er dens fokus på somatiske manifestationer. Med andre ord postulerer Hakomi, at vores krop rummer og udtrykker vores psykologiske karakterstrategier. De otte karaktermønstre er: Sensitiv/tilbagetrukket, Afhængig/udholdelig, Selvstændig, Hård/generøs, Charmerende/forførende, Belastet/udholdende, Arbejdsom/overfokuseret og Udtryksfuld/klamrende. Uden at gå i detaljer med disse her, vil vi blot understrege, at disse strategier bedst betragtes som rodfæstede i "almindeligt forhandlede, udviklingsmæssige konflikter" og ikke som faste karaktertyper, der kan bruges til at klassificere mennesker.

 5. Transformation af kernemateriale

  Når centrale overbevisninger og erindringer er afdækket, f.eks. gennem eksperimenter som probes, guider terapeuten klienten i at bearbejde og potentielt transformere disse overbevisninger til mere adaptive og sunde. En vigtig intervention i bearbejdningsfasen er f.eks. at give den "manglende oplevelse". Det betyder, at terapeuten giver det, der har været organiseret som utilgængeligt på et tidspunkt i klientens liv, f.eks. kan terapeuten give nærende følelsesmæssig støtte, når klienten genoplever en indre barnetilstand, hvor han blev efterladt alene og uden støtte som barn. Denne nye følelsesmæssige referenceoplevelse af at få støtte kan hjælpe med at transformere den oprindelige underernærede tilstand og åbne op for nye muligheder i klientens liv.

 6. Integration af erfaringer

  Terapeuten hjælper klienten med at integrere sine opdagelser i sin hverdagsbevidsthed og sit liv. Det kan indebære at diskutere, hvordan nyligt afdækkede overbevisninger og mønstre påvirker deres daglige liv og relationer. Det kan også handle om at hjælpe klienten med at konsolidere nye erfaringer som f.eks. at kunne tage imod næring eller blot erkende muligheden for at bede om støtte og næring, når der er behov for det, og øve sig i at gøre det og tage imod det.

4. Psykedelisk assisteret indre arbejde

Psykedelisk assisteret indre arbejde, der involverer kontrolleret brug af stoffer som psilocybinsvampe eller trøfler, MDMA eller LSD, fører til ændrede bevidsthedstilstande, hvor dybtliggende følelsesmæssige problemer og kerneoverbevisninger kan komme op til overfladen og give mulighed for transformativ healing. Spektret af disse psykoaktive substansunderstøttede modaliteter spænder fra psykedelisk assisteret psykoterapi til psykedeliske retreats og fra 1:1 indstillinger til gruppeformater.

5. Udforskning af synergien mellem Hakomi og psykedelisk assisteret indre arbejde

Hos Evolute Institute synes vi, at Hakomis principper og praksis stemmer bemærkelsesværdigt godt overens med den måde, vi praktiserer psykedelisk assisteret indre arbejde på. Begge understreger vigtigheden af et sikkert, ikke-dømmende rum (eller indstilling) og af at udforske det underbevidste sind og hele kroppens intelligens for at fremme helbredelse og personlig vækst. Professionelt faciliterede psykedeliske retreats omfatter meget afstemte 1:1-coachingopsætninger ud over varme og betroede gruppedelingsrum, der efterligner mange af funktionerne i god HAKOMI-terapi: ikke-vold, kropslig og blid udforskning af problemer i en tilstand af mindfulness, en mobilisering af kraften i relationalitet og forbundethed til helbredelse og udvikling.

Hvordan ser "synergien" ud?

Spørgsmålet er: Når man taler om "synergi", betyder det så:

a.) At indtage et psykedelisk stof (i en lav til middelhøj dosis) under eller som forberedelse til en HAKOMI-psykoterapisession - som det gøres i traditionel psykolyse.

Eller ville det betyde:

b.) At lave HAKOMI-terapi som en del af et personligt procesarbejde, der foregår over en længere periode (flere år), og som kan omfatte alle mulige former for modaliteter, såsom kropsarbejde, lovligt psykedelisk arbejde, coaching og andre terapeutiske modaliteter ud over HAKOMI? I den forstand kan forskellige modaliteter supplere og forstærke hinanden, når det gælder psykologisk forandring, fleksibilisering og vækst.

En sidebemærkning: I mange jurisdiktioner er mange psykedeliske stoffer (stadig) ikke lovlige, så i øjeblikket vil folk i mange lande ikke være i stand til at lave en psykedelisk assisteret HAKOMI-session i lovlige omgivelser. Folk kan dog rejse til lande som Holland eller Jamaica, hvor mange psykedeliske stoffer allerede er lovlige i dag. Og i mange jurisdiktioner over hele verden, fra Australien til forskellige amerikanske stater, er psykedelisk assisteret psykoterapi lovlig eller er i færd med at blive legaliseret. Hvis psykoterapeuten med licens og uddannelse til at udføre psykedelisk assisteret arbejde er en HAKOMI-udøver, kan folk også få gavn af lovlige psykedelisk-understøttede HAKOMI-sessioner. 

Fire vigtige overvejelser, når du kombinerer HAKOMI og psykedelika

en person, der ser på selvets mange lag gennem hakomiDe følgende fire punkter skiller sig ud, når det kommer til at overveje, hvordan HAKOMI og psykedelisk arbejde passer sammen. De første to er gyldige for case a.), alle fire kan betragtes som gyldige, når man overvejer modalitet b.). (Se tilfælde a og b ovenfor)

 1. Forbedret mindfulness og selvbevidsthed

  Psykedeliske stoffer kan intensivere mindfulness og muliggøre en dybere udforskning af kernematerialet, hvilket gør sessionerne særligt virkningsfulde, når de kombineres med Hakomis opmærksomme, udforskende tilgang.

 2. Dyb følelsesmæssig bearbejdning

  Både Hakomi og psykedelika letter dyb følelsesmæssig bearbejdning, hvor psykedelika bringer ubevidst materiale op til overfladen, og Hakomi giver en ramme til at udforske og integrere disse oplevelser.

 3. Accelereret helbredelse

  Synergien mellem Hakomis blide tilgang og de dybe oplevelser, der fremkaldes af psykedelika, kan fremskynde udviklings- eller bearbejdnings- (helings-) og integrationsprocessen, hvilket giver mulighed for hurtig transformation af dybtliggende følelsesmæssige sår.

 4. Integration

  Integration er afgørende i både Hakomi og psykedelisk terapi og involverer anvendelsen af indsigter og erfaringer fra sessioner i ens daglige liv. Hakomis fokus på mindfulness og selvstudium giver en fremragende ramme for denne integrationsproces. Professionelle psykedeliske retreat-udbydere tilbyder adskillige integrationssessioner på stedet og i ugerne og månederne efter den psykedeliske oplevelse, både i en gruppe og i 1:1-indstillinger. Se også "Sådan vælger du en psykedelisk retræte, der resonerer med dine personlige værdier og overbevisninger".

Konklusion

Integrationen af Hakomi-terapi og psykedelisk assisteret indre arbejde repræsenterer en ny grænse inden for psykoterapi, coaching og procesarbejde, der tilbyder veje til dybtgående healing og personlig vækst.1

Denne synergi kombinerer Hakomis mindfulness, kropsorientering og medfølelse med de psykedeliske stoffers transformative potentiale og lover dybere selvopdagelse, integration, udvidede tilstande og adgang til nye niveauer eller stadier af vækst.

Og hvis vi generelt betragter vores udviklingsvej som "at være i vores egen proces", der strækker sig over år, eller endda over vores levetid, og har forskellige fokusemner undervejs på forskellige tidspunkter og stadier, så kan både psykedelisk understøttet indre arbejde og HAKOMI tilbyde en dyb og virkningsfuld måde at fremme denne vækst på.

Vær opmærksom på, at vi ikke giver medicinsk rådgivning, og at du altid bør søge hjælp hos en læge, før du træffer nogen beslutning om at indtage psykedeliske stoffer.

Dimi_square_small

Dr. Dmitrij Achelrod,

medstifter af Evolute Institute

Nysgerrig efter at lære mere?
LAD OS TAGE EN SNAK...
.

Vi inviterer dig til at planlægge et opkald med os. Sammen kan vi dykke ned i alle de spørgsmål, du måtte have. Vi kan undersøge, om vores psykedelisk assisterede retræteprogram er det rigtige for dig på nuværende tidspunkt.

 

 

 


1. Psykedelisk Somatisk Institut (PSI): En meget interessant alternativ tilgang, der kombinerer psykedelisk terapi med somatisk arbejde, er under udvikling af Saj Razvi på Psychedelic Somatic Institute (Psykedelisk Somatisk Institut (PSI)). Det kaldes psykedelisk somatisk interaktionel psykoterapi. For mere information, se www.psychedelicsomatic.org.

Bibliografi

 1. Weiss, H., Johanson, G., & Monda, L. (red.). (2015). Hakomi mindfulness-centreret somatisk psykoterapi: En omfattende guide til teori og praksis. W. W. Norton & Company.

 2. Hakomi-instituttet. (u.å.). Hakomi-principperne. Hentet fra [https://hakomiinstitute.com/]]
 3. GodTerapi. (n.d.). Principper for Hakomi kropscentreret terapi. Hentet fra [...https://www.goodtherapy.org/blog/principles-of-hakomi-body-centered-therapy/]
 4. The Embody Lab. (n.d.). Udforskning af Hakomi-metoden til mindful psykoterapi. Hentet fra [...https://www.theembodylab.com/blog/exploring-the-hakomi-method-of-mindful-psychotherapy]
 5. Wikipedia. (n.d.). Hakomi. Hentet fra [https://en.wikipedia.org/wiki/Hakomi]
 6. Mind.help. (n.d.). Hakomi-terapi: Hvordan kan det helbrede dig, fordele og ofte stillede spørgsmål. Hentet fra [https://mind.help/topic/hakomi-therapy/]
 7. Den menneskelige tilstand. (n.d.). Hakomi-terapi: Oversigt og effektivitet. Hentet fra [https://thehumancondition.com/hakomi-therapy/]
 8. Hakomi-instituttet i Australien. (n.d.). Om Hakomi - Hakomi Mindful Somatic Psychotherapy. Hentet fra [...https://hakomi.com.au/]
 9. Maya Health. (2022). Hvordan Hakomi-terapi understøtter psykedelisk helbredelse. Hentet fra [...https://www.mayahealth.com/blog/how-hakomi-therapy-supports-psychedelic-healing]
 10. Evolute Institute. (n.d.). Artikler om psykedelika og psykoterapi. Hentet fra [...https://evolute-institute.com/blog-insights/]
Hvem kender du, som ellers ville være interesseret i dette indlæg?
Del via
Tilmeld dig nyhedsbrevet om indsigt
Cirka en gang om måneden
Lyspære, der repræsenterer bloggens indsigter
Lyspære, der repræsenterer bloggens indsigter

Fremskynd din søgen efter vækst og øget velvære

Tilmeld dig live Evolute Expert Talk

Banebrydende ideer fra førende tænkere i samtale med vores Evolute-værter. Få unik indsigt i din egen vej til personlig, professionel og spirituel vækst. Det er gratis. 

Ved at tilmelde dig accepterer du at modtage kommunikation fra Evolute Institute. Dine data vil ikke blive delt med nogen tredjepart.

"Når jeg giver slip på det, jeg er, Jeg bliver, hvad jeg kunne være."

- Lao-Tzu

Modtag indsigter og opdateringer om begivenheder fra Evolute Institute