Evolute-institutet

Kombination av Hakomi Mindful Somatic Therapy och psykedeliskt assisterat inre arbete

Innehållsförteckning

HAKOMI är en mindfulnessbaserad, kroppsorienterad form av psykoterapi. Den Hakomi utvecklades på 1970-talet av Ronald S. Kurtz (1943-2011) i USA som ett svar på begränsningarna i traditionella samtalsbaserade och kognitiva former av psykoterapi. Vår erfarenhet på Evolute Institute är att Hakomi förenar österländska filosofier och visdomstraditioner å ena sidan och västerländsk psykologi å andra sidan till en ny, mer effektiv psykoterapeutisk helhet. Denna artikel fördjupar sig i det synergistiska förhållandet mellan Hakomi och psykedeliskt assisterat inre arbete, och illustrerar hur dessa vägar kompletterar och förstärker varandra i resan mot helhet, integration och personlig utveckling.

1. Att förstå Hakomi

en person som tittar på de många lagren av sig själv genom hakomi
Hakomi, som uttalas Hah-co-me, är ett ord från Hopi-indianerna som ungefär betyder "Hur står du i förhållande till dessa många världar"? Hakomi är en metod för vägledda självstudier som använder sig av mindfulness för att stämma av med våra djupaste, mest grundläggande egenskaper som människor. Hakomi syftar till att ge oss möjlighet att hantera vår egen sårbarhet, smärta, osäkerhet och paradoxer med nyfikenhet och medkänsla. Istället för att försöka "laga något" som verkar trasigt inom oss och gå in i ett "krig mot självet", arbetar Hakomi under det vägledande mantrat att först stanna upp och studera våra besvärliga inre delar, och sedan gradvis bli vän med dem. Acceptans föregår förändring, vilket redan Lao-Tzu intygade: "Om du vill krympa något, måste du först låta det expandera. Om du vill göra dig av med något, måste du först låta det blomstra." Hakomi försöker integrera buddhistisk och taoistisk visdom med en modern neurovetenskaplig förståelse av våra hjärnor, och fokuserar på erfarenhetsbaserad inlärning snarare än enbart teori och reflektion. I Hakomi-psykoterapi ligger fokus på att ge utrymme för vår upplevda erfarenhet och inte så mycket på intellektualisering och kognition. Ord och analys är mindre viktiga än de subtila tecken som vår kropp uttrycker.

Hakomi är en psykodynamisk och erfarenhetsbaserad teknik och filosofi som bygger på fem grundläggande principer: mindfulness, organism, icke-våld, holism mellan kropp och själ samt enhet. Dessa principer vägleder den terapeutiska processen och formar relationen mellan terapeut och klient, och främjar en medkännande utforskning av självet genom mindfulness för att få tillgång till undermedvetet material för transformation och läkning.

 1. Mindfulness

  Hakomi använder buddhistiskt inspirerad mindfulness som en grund för terapi och processarbete. Det innebär ett tillstånd av förhöjd medvetenhet där uppmärksamheten riktas mot nuet, vilket gör det möjligt för omedvetna tankar och känslor att komma fram. När vi kan upphäva vår bindning till det vi (tror att vi) redan vet, öppnar vi oss för djupet och mysteriet i nuet. Denna djupa inre medvetenhet gör det möjligt att utforska grundläggande övertygelser och dolda känslomässiga sår och omedvetna övertygelser, vilket underlättar bearbetning, lösning och i slutändan personlig utveckling.

 2. Organisation

  Organiskhet i Hakomi återspeglar synen på människan som ett självorganiserande system som naturligt strävar efter läkning och helhet. Den respekterar den medfödda visdomen och läkningsförmågan hos varje individ, och betonar tron på att varje person eller organism har förmågan att läka sig själv och gå mot uppfyllandet av sin potential. Detta stämmer väl överens med vad den psykedeliska forskaren och pionjären Stanislav Grof kallade "medfödd läkande intelligens" - organismens tendens att sträva mot balans, helhet eller harmoni. I Hakomi ses människan inte som en maskin utan som ett intelligent, självorganiserande system som inte kan fixas utifrån utan bara genom att utnyttja sin egen inre kreativa intelligens och följa signaler från det aktuella ögonblicket. Hakomi-terapisessionerna har därför ingen fördefinierad agenda, utan följer de naturliga processerna, rörelserna och de icke-verbala uttrycken i det ögonblick som utvecklas.

 3. Icke-våld

  Icke-våld i Hakomi handlar om att närma sig klientens upplevelser och försvar med varsamhet och respekt. Denna princip skapar ett tryggt utrymme för klienten att utforska sin inre värld och se sina försvarsmekanismer som viktiga delar av sin upplevelse. Denna princip är grundläggande eftersom vi för att kunna rikta blicken inåt måste känna oss trygga med att vara som vi är. Om vi känner någon form av fara eller press utifrån, t.ex. att vi kan bli bedömda av terapeuten, att en fördefinierad agenda kommer att tvingas på oss, eller att andra former av subtilt fysiskt eller verbalt våld kan tillfogas oss, kan vi göra motstånd och rikta vår uppmärksamhet mot utsidan, men inte mot vår inre värld. HAKOMI:s mjuka och subtila tillvägagångssätt står i stor kontrast till mer kraftfulla tillvägagångssätt som "de-armoring" eller vissa former av expressiva terapier från 1960-talet (jfr. även "Hoffman-processen kontra psykedeliska reträttprogram")

 4. Holism mellan sinne och kropp

  Västerländskt tänkande och västerländsk filosofi har varit starkt influerade av idén om att kropp och själ är åtskilda - ända sedan René Descartes förklarade dualismen mellan kropp och själ. Hakomi, å andra sidan, erkänner sambandet mellan mentala och fysiska/kroppsliga (somatiska) upplevelser. Hakomi förstår att våra övertygelser och känslor ofta manifesteras i våra kroppsliga förnimmelser, kroppsställningar och rörelseimpulser, och använder denna integrering av sinne och kropp för att underlätta läkning. Vi "har" inte bara kroppar, vi "är" kroppar med våra sinnen som bara ett uttryck för vårt kroppsliga väsen. Hakomi ser oss som komplexa "kropp-själ-system" där varje åtskillnad mellan kropp och själ bara är ett konstlat resultat av en analytisk process. En terapeutisk metod som ignorerar vår kroppsliga natur kommer oundvikligen att missa det mesta av bilden och är begränsad i sin effektivitet. Att spåra och utforska våra somatiska upplevelser är därför ett avgörande inslag i HAKOMI-terapin.

 5. Enhet

  Hakomis enhetsprincip ser individen som en del av en sammanhängande helhet och tar hänsyn till de relationella aspekterna av ens problem och främjar en känsla av samhörighet med andra och med miljön. Våra liv utspelar sig så att säga i ett "deltagande universum" (Morris Berman), där allt existerar i en ömsesidig interaktion. Detta ligger i linje med moderna systemiska synsätt (inom terapi, socialt arbete och komplexitetsvetenskap) samt integralt tänkande (Ken Wilber). Det stämmer också väl överens med Arthur Koestlers begrepp "holon". "Holon" innebär att varje sak/objekt såväl som varje idé/ord både är en egen enhet och en hierarkisk del av en större helhet. Till exempel är en cell i en organism både en helhet som cell och samtidigt en del av organismen, en större helhet med en ökad grad av komplexitet. Och denna organism är i sin tur en del av större, mer komplexa helheter, t.ex. sociala helheter (familjer, stammar, samhällen...) eller ekosystem. Denna världsbild har två viktiga konsekvenser för det sätt på vilket Hakomi-terapi utövas: För det första kan vi vara säkra på att det finns en medfödd drivkraft inom var och en av oss att gå från fragmentering till helhet - det finns inget behov av att "fixa" eller omforma oss själva, vi måste snarare skapa de rätta förutsättningarna för att vår inre intelligens ska kunna utvecklas. För det andra innebär tanken att vi är holoner att varje lösning på vårt problem måste vara holistisk, t.ex. kan depression inte degraderas till en rent biokemisk obalans i hjärnan, utan bör ses som ett mångfacetterat symptom på potentiellt många nivåer, t.ex. kropp, själ, ande, samhälle, arbete etc. Hakomi försöker ta hänsyn till många av dessa psykosociala faktorer.

2. Hur fungerar HAKOMI-terapi?

flerskiktad struktur som representerar olika lager av integration av en persons psykeHakomis fem principer (mindfulness, icke-våld, organiskhet, enhet och integrering av kropp och själ) utgör den filosofiska grunden, medan terapin omfattar specifika tekniker och interventioner för terapeutiskt arbete. Som i de flesta moderna former av psykoterapi ses relationen mellan terapeut och klient som ett verktyg för förändring. Terapeuten erbjuder en trygg, vårdande och icke-dömande miljö som gör det möjligt för klienten att utforska djupt liggande övertygelser och känslor. Det speciella med HAKOMI är att alla tekniker/interventioner sker i mindfulness (dvs. klienterna vägleds in i ett tillstånd av avslappnad, inre fokuserad medvetenhet). Detta hjälper till att komma åt djupare känslomässiga tillstånd och undermedvetna övertygelser.

3. Vad gör HAKOMI unikt?

en terapeut som ser in i en persons sinne genom flera olika linser och tillvägagångssättUtöver mindfulness är följande funktioner och tekniker som är specifika för HAKOMI mest anmärkningsvärda ur vårt perspektiv.

 1. Icke-verbala signaler

  Hakomiterapeuter är tränade i att observera och tolka icke-verbala signaler som kroppshållning, gester, ansiktsuttryck och tonfall, eftersom de ofta avslöjar mer än ord och kan vara indikatorer på underliggande psykodynamiska teman. Denna typ av "spårning" är en aktiv form av vittnesmål och kan användas för interventioner, men det är också värdefullt att signalera till klienten att de blir sedda och att människor reagerar på dem på ett anpassat sätt.

 2. Sonder

  Detta är mjuka, icke-verbala handlingar (t.ex. gester eller rörelser) eller verbala förslag eller frågor som används medan klienten befinner sig i ett tillstånd av mindfulness. Probes kan innebära att du ber klienten att lägga märke till sina känslor eller reaktioner på vissa ord eller fraser, vilket hjälper till att avslöja dolda föreställningar och känslor. Tänk på dem som små "experiment" där du vill mäta klientens inre reaktioner från alla nivåer av medvetenhet (kroppsliga förnimmelser, rörelseimpulser, känslor, tankar ...). Avsikten är att locka fram reaktioner som avslöjar omedvetet material, inklusive klientens grundläggande övertygelser och minnen. Om terapeuten t.ex. skickar sonden "Du är fullt värdig och förtjänar kärlek" och klienten rapporterar tillbaka från ett medvetet tillstånd att det kom upp en tanke när han hörde sonden som sa "det är inte sant", eller en känsla av skam, en rörelseimpuls att vända sig bort från terapeuten, eller en kroppslig känsla av kontraktion i bröstet eller så, då har vi kanske hittat en självbegränsande tro, ett "hinder för näring" och kan utforska detta djupare i sessionen. Observera att Hakomi, till skillnad från traditionell samtalsterapi, uttryckligen uppmuntrar klienterna att notera kroppsliga och somatiska upplevelser.

 3. Kroppsarbete / Somatisk beröring

  Det kan handla om försiktig beröring eller att vägleda klienten genom fysiska ställningar. Beröring kan också ses som experiment, men av ett icke-verbalt slag (till skillnad från verbala sonderingar). Syftet är att utforska och stödja frigörandet av fysiska spänningar som hålls kvar i kroppen och som är relaterade till psykologiska problem som klienten rapporterar.

 4. Strategier för karaktärsdrag

  Hakomi-terapeuter förstår klienternas tillstånd genom att hänvisa till en typologi av karaktärsstrategier. Dessa är mönster av beteende, känslor och tänkande som människor antar, ofta omedvetet, som svar på sina livserfarenheter. Det är de coping- och överlevnadsstrategier som vi mestadels omedvetet använde oss av under vår spädbarnstid och barndom efter vår inneboende drivkraft att förbli oskadda, integrerade (hela) och välförsedda. Våra karaktärsstrategier pekar alltså inte ut våra grundläggande och patologiska karaktärsfel och visar hur "fel" vi är, utan talar istället om vår inre intelligens försök att kreativt anpassa sig till överväldigande förhållanden i våra liv. Denna mjuka hållning understryker återigen Hakomis icke-våldsinriktade förhållningssätt till terapi. Hakomis förståelse av karaktärsstrategier har sina rötter i utvecklingspsykologi, anknytningsteori och objektrelationer och har utvecklats från arbete av tidiga pionjärer som Wilhelm Reich, Alexander Lowen, David Shapiro och John Pierrakos. Det som skiljer Hakomis karaktärsteori från andra psykologiska karaktärstypologier är dess fokus på somatiska manifestationer. Med andra ord utgår Hakomi från att vår kropp rymmer och uttrycker våra psykologiska karaktärsstrategier. De åtta karaktärsmönstren är: Känslig/tillbakadragen, Beroende/uthållig, Självständig, Tuff/generös, Charmig/förförförisk, Belastad/uthållig, Industriell/överfokuserad och Uttrycksfull/klängande. Utan att gå in i detalj på dessa här vill vi bara betona att dessa strategier bäst betraktas som rotade i "vanligt förekommande, utvecklingsrelaterade konflikter" och inte som fasta karaktärstyper som kan användas för att klassificera människor.

 5. Transformation av kärnmaterial

  När centrala föreställningar och minnen har avslöjats, t.ex. genom experiment som probes, hjälper terapeuten klienten att bearbeta och eventuellt omvandla dessa föreställningar till mer adaptiva och hälsosamma sådana. En viktig intervention i bearbetningsfasen är t.ex. att tillhandahålla den "saknade upplevelsen". Detta innebär att terapeuten tillhandahåller det som har organiserats som otillgängligt vid någon tidpunkt i klientens liv, t.ex. kan terapeuten tillhandahålla närande emotionellt stöd när klienten återupplever ett inre barntillstånd där han lämnades ensam och utan stöd som barn. Denna nya känslomässiga referensupplevelse av att få stöd kan hjälpa till att omvandla det ursprungliga undernärda tillståndet och öppna upp för nya möjligheter i klientens liv.

 6. Integrering av erfarenheter

  Terapeuten hjälper klienten att integrera sina upptäckter i sitt vardagliga medvetande och liv. Detta kan innebära att diskutera hur nyligen upptäckta övertygelser och mönster påverkar deras dagliga liv och relationer. Det kan också handla om att hjälpa klienten att befästa nya erfarenheter som att kunna ta emot näring eller att helt enkelt inse möjligheten att be om stöd och näring vid behov och öva på att göra det samt att ta emot det.

4. Psykedeliskt assisterat inre arbete

Psykedeliskt assisterat inre arbete, som involverar kontrollerad användning av ämnen som psilocybinsvampar eller tryffel, MDMA eller LSD, leder till förändrade medvetandetillstånd där djupt liggande känslomässiga problem och grundläggande övertygelser kan komma upp till ytan och erbjuda möjligheter till transformativ läkning. Spektrumet av dessa psykoaktiva substansstödda metoder sträcker sig från psykedeliskt assisterad psykoterapi till psykedeliska retreater, och från 1:1-inställningar till gruppformat.

5. Utforska synergin mellan Hakomi och psykedeliskt assisterat inre arbete

På Evolute Institute tycker vi att Hakomis principer och metoder stämmer anmärkningsvärt väl överens med det sätt på vilket vi utövar psykedeliskt assisterat inre arbete. Båda betonar vikten av ett säkert, icke-dömande utrymme (eller inställning) och att utforska det undermedvetna sinnet och helkroppsintelligens för att främja läkning och personlig tillväxt. Professionellt faciliterade psykedeliska retreater inkluderar mycket anpassade 1:1 coachningsuppsättningar utöver varma och pålitliga gruppdelningsutrymmen som efterliknar många av funktionerna i bra HAKOMI-terapi: icke-våld, förkroppsligad och mild utforskning av problem i ett tillstånd av mindfulness, en mobilisering av kraften i relationalitet och anslutning för läkning och utveckling.

Hur ser "synergin" ut?

Frågan är: När man talar om "synergi", betyder det:

a.) Att inta en psykedelisk substans (i låg till medelhög dos) under eller inför en HAKOMI-psykoterapisession - som det görs vid traditionell psykolys.

Eller skulle det betyda:

b.) Att också göra HAKOMI-terapi som en del av ett personligt processarbete som sker under en längre period (flera år) och som kan omfatta alla typer av metoder, t.ex. kroppsarbete, psykedeliskt arbete, coaching och andra terapeutiska metoder utöver HAKOMI? I den meningen kan olika metoder komplettera och förstärka varandra när det gäller psykologisk förändring, flexibilisering och tillväxt.

En anmärkning: I många jurisdiktioner är många psykedeliska ämnen (fortfarande) inte lagliga, så för närvarande kommer människor i många länder inte att kunna göra en psykedelisk assisterad HAKOMI-session i en laglig miljö. Människor kan dock resa till länder som Nederländerna eller Jamaica där många psykedeliska medel redan är lagliga idag. Och i många jurisdiktioner över hela världen, från Australien till olika amerikanska stater, är psykedelisk-assisterad psykoterapi laglig eller håller på att legaliseras. Om den psykoterapeut som har licens och utbildning för psykedeliskt assisterat arbete är en HAKOMI-utövare, kan människor också dra nytta av lagliga psykedeliskt understödda HAKOMI-sessioner. 

Fyra viktiga överväganden vid kombination av HAKOMI och psykedelika

en person som tittar på de många lagren av sig själv genom hakomiFöljande fyra punkter är utmärkande när det gäller att överväga hur HAKOMI och psykedeliskt arbete är anpassade till varandra. De två första är giltiga för fall a.), alla fyra kan anses vara giltiga när man beaktar modalitet b.). (Se fall a och b ovan)

 1. Förbättrad mindfulness och självmedvetenhet

  Psykedeliska droger kan intensifiera mindfulness och möjliggöra en djupare utforskning av kärnmaterialet, vilket gör sessionerna särskilt kraftfulla när de kombineras med Hakomis medvetna, utforskande förhållningssätt.

 2. Djup bearbetning av känslor

  Både Hakomi och psykedelika underlättar djup känslomässig bearbetning, där psykedelika tar upp undermedvetet material till ytan och Hakomi ger en ram för att utforska och integrera dessa upplevelser.

 3. Påskyndad läkning

  Synergin mellan Hakomis mjuka tillvägagångssätt och de djupgående upplevelser som psykedelika ger kan påskynda utvecklings- eller bearbetningsprocessen (läkning) och integrationsprocessen, vilket möjliggör en snabb omvandling av djupt sittande känslomässiga sår.

 4. Integration

  Integration är avgörande i både Hakomi och psykedelisk terapi, och innebär att man tillämpar insikter och erfarenheter från sessionerna i sitt dagliga liv. Hakomis fokus på mindfulness och självstudier ger ett utmärkt ramverk för denna integrationsprocess. Professionella psykedeliska retreatleverantörer erbjuder många integrationssessioner på plats och under veckorna och månaderna efter den psykedeliska upplevelsen, både i en grupp och i 1: 1-inställningar. Se även "Hur man väljer en psykedelisk reträtt som resonerar med dina personliga värderingar och övertygelser".

Slutsats

Integrationen av Hakomi-terapi och psykedeliskt assisterat inre arbete representerar en ny gräns inom psykoterapi, coaching och processarbete, och erbjuder vägar för djupgående läkning och personlig utveckling.1

Denna synergi kombinerar Hakomis mindfulness, kroppsorientering och medkänsla med psykedelikans transformativa potential, vilket utlovar djupare självupptäckande, integration, utvidgade tillstånd och tillgång till nya nivåer eller stadier av tillväxt.

Och om vi betraktar vår utvecklingsväg generellt som "att vara i vår egen process" som sträcker sig över år, eller till och med över vår livstid, och har olika fokusområden längs vägen vid olika tidpunkter och stadier, kan både psykedeliskt understött inre arbete och HAKOMI erbjuda ett djupt och effektfullt sätt att främja denna tillväxt.

Tänk på att vi inte ger medicinsk rådgivning och att du alltid bör söka hjälp från en läkare innan du fattar något beslut om att konsumera psykedeliska medel.

Dimi_square_small

Dr. Dmitrij Achelrod,

medgrundare Evolute Institute

Är du nyfiken på att lära dig mer?
LÅT OSS TA EN PRATSTUND...
.

Välkommen att boka ett samtal med oss. Tillsammans kan vi fördjupa oss i alla frågor du kan ha. Vi kan undersöka om vårt psykedeliskt assisterade retreatprogram är rätt för dig just nu.

 

 

 


1. Psykedeliska Somatiska Institutet (PSI): En mycket intressant alternativ metod som kombinerar psykedelisk terapi med somatiskt arbete utvecklas av Saj Razvi vid Psychedelic Somatic Institute (Psykedeliska Somatiska Institutet (PSI)). Den kallas psykedelisk somatisk interaktionell psykoterapi. För mer information, se www.psychedelicsomatic.org.

Bibliografi

 1. Weiss, H., Johanson, G., & Monda, L. (red.). (2015). Hakomi mindfulness-centrerad somatisk psykoterapi: En omfattande guide till teori och praktik. W. W. Norton & Company.

 2. Hakomi-institutet. (n.d.). Hakomis principer. Hämtad från [https://hakomiinstitute.com/]]
 3. BraTerapi. (n.d.). Principer för Hakomi kroppscentrerad terapi. Hämtad från [https://www.goodtherapy.org/blog/principles-of-hakomi-body-centered-therapy/]
 4. The Embody Lab. (n.d.). Utforska Hakomi-metoden för medveten psykoterapi. Hämtad från [https://www.theembodylab.com/blog/exploring-the-hakomi-method-of-mindful-psychotherapy]
 5. Wikipedia. (n.d.). Hakomi. Hämtad från [https://en.wikipedia.org/wiki/Hakomi]
 6. Mind.Help. (n.d.). Hakomi-terapi: Hur kan det läka dig, fördelar och vanliga frågor. Hämtad från [https://mind.help/topic/hakomi-therapy/]
 7. Människans villkor. (n.d.). Hakomi-terapi: Översikt och effektivitet. Hämtad från [https://thehumancondition.com/hakomi-therapy/]
 8. Hakomi Institutet i Australien. (n.d.). Om Hakomi - Hakomi Mindful Somatic Psychotherapy. Hämtad från [https://hakomi.com.au/]
 9. Maya Hälsa. (2022). Hur Hakomi-terapi stöder psykedelisk läkning. Hämtad från [https://www.mayahealth.com/blog/how-hakomi-therapy-supports-psychedelic-healing]
 10. Evolute Institute. (n.d.). Artiklar om psykedelika och psykoterapi. Hämtad från [https://evolute-institute.com/blog-insights/]
Vem känner du Vem mer skulle vara intresserad av det här inlägget?
Dela via
Prenumerera på nyhetsbrevet om insikter
Ungefär en gång i månaden
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt. 

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"När jag släpper taget om det jag är, Jag blir vad jag skulle kunna vara."

- Lao-Tzu

Få insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute