Evolute Institute

VILKÅR OG BETINGELSER

Merkenavn og registrert firmanavn

Evolute Institute er det offentlige merkenavnet til "Evolute Innerwork Gmbh". I vilkårene og betingelsene refererer navnet "Evolute Institute" til den juridiske enheten "Evolute Innerwork Gmbh", som handler som Evolute Institute, samt dens representanter.

Generell oversikt

Bruken av evolute-institute.com ("nettstedet"), inkludert alt materiale som presenteres her og alle nettbaserte tjenester som tilbys av Evolute Innerwork Gmbh ("selskapet", "vi", "oss", "vår") er underlagt følgende vilkår og betingelser. Disse vilkårene gjelder for alle tjenester, materiale, innhold eller ressurser som gjøres tilgjengelig via nettstedet ("tjenester"). Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, kunder og alle andre brukere av nettstedet. Ved å bruke nettstedet eller tjenestene godtar du disse vilkårene, uten endringer, og bekrefter at du har lest dem.

Bruk av nettstedet og tjenestene

For å få tilgang til eller bruke nettstedet må du være 18 år eller eldre og ha den nødvendige myndighet til å inngå disse vilkårene og betingelsene. Det er forbudt for barn under 18 år å bruke nettstedet. Informasjon gitt på nettstedet og i tjenestene relatert til retreatopplevelser som involverer bruk av psykotrope stoffer, inkludert psilocybinholdige trøfler levert av lovlige smartshops i Nederland, og annen relatert informasjon kan endres. Evolute Innerwork Gmbh gir ingen garanti for at informasjonen som gis ("Innhold"), uavhengig av kilde, er fullstendig, nøyaktig, oppdatert, pålitelig eller fri for feil. Evolute Innerwork Gmbh fraskriver seg alt ansvar for eventuelle ufullstendigheter, unøyaktigheter eller feil i innholdet og forbeholder seg retten til å korrigere feil i beskrivelser og priser.

Søknad om bruk av tjenester

For å kunne bruke tjenestene kan du bli bedt om å fylle ut et søknadsskjema og oppgi personlig informasjon om deg selv, inkludert opplysninger som fullt navn, e-postadresse, postadresse, fødselsdato og annen personlig informasjon. Du samtykker i at all informasjon du oppgir til Evolute Innerwork Gmbh alltid vil være sannferdig, nøyaktig, korrekt etter beste evne og oppdatert. Du samtykker i å ikke utgi deg for å være en annen person eller å oppgi informasjon eller en e-postadresse som ikke er din egen. Vi har som mål at alle deltakere skal ha hatt en utforskningssamtale med en av våre medarbeidere før de bestiller våre tjenester. Denne samtalen vil finne sted via telefon eller en annen egnet telekommunikasjonsplattform (f.eks. Zoom). Samtalen vil ikke bli tatt opp med mindre du spesifikt ber om det og gir tillatelse til det. Medarbeiderne i Evolute Institute kan ta notater under samtalen for senere bruk eller for å dele dem med andre relevante medarbeidere.

Avslag på tjeneste

Tjenestene tilbys med forbehold om at vi aksepterer din søknad og betaling. Vi forbeholder oss retten til å nekte å betjene enhver person eller enhet, uten at vi er forpliktet til å gi en forklaring. Vi kan når som helst endre eller avslutte ethvert aspekt eller enhver funksjon på nettstedet eller i tjenestene, med forbehold om at vi oppfyller våre tidligere forpliktelser overfor deg basert på aksept av betalingen din.

Betaling

Du erkjenner at Evolute Institute forbeholder seg retten til å tilby salg eller rabatter på den fulle utsalgsprisen for våre tjenester uten kompensasjon hvis du har betalt en høyere pris. 

Lovlige formål

Du kan kun bruke nettstedet og tjenestene til lovlige formål. Du samtykker i å være økonomisk ansvarlig for alle kjøp som gjøres av deg eller noen som handler på dine vegne via nettstedet. Du samtykker i å bruke nettstedet og å kjøpe tjenester eller produkter gjennom nettstedet kun til lovlige formål. Du samtykker i å avstå fra å legge ut eller overføre materiale via nettstedet som krenker andres rettigheter, eller som er truende, fornærmende, ærekrenkende, krenker publisitet eller personvernrettigheter eller er uanstendig, vulgær, blasfemisk eller på annen måte anstøtelig, eller som oppfordrer til atferd som ville utgjøre en straffbar handling, gi opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte være i strid med loven.

 

Immaterielle rettigheter til materialet ditt

Vi påberoper oss ingen immaterielle rettigheter til materialet du sender til Evolute Innerwork Gmbh. Du beholder opphavsretten og alle andre rettigheter du med rette kan ha til alt innhold du sender inn via nettstedet eller tjenestene. Innhold du sender til Evolute Innerwork Gmbh forblir ditt i den grad du har noen juridiske krav der. Du samtykker i å holde Evolute Innerwork Gmbh skadesløs fra og mot alle krav, forpliktelser og utgifter som oppstår som følge av potensiell eller faktisk misbruk eller brudd på opphavsrett eller varemerke som kreves mot deg. Ved å legge ut materiale på nettstedet gir du oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, ugjenkallelig lisens til å bruke materialet til salgsfremmende, forretningsutviklings- og markedsføringsformål.

Vår immaterielle eiendom

Nettstedet og tjenestene inneholder immaterielle rettigheter som eies av Evolute Innerwork Gmbh, inkludert opphavsrett, varemerker, proprietær informasjon og andre immaterielle rettigheter. Du kan ikke modifisere, publisere, overføre, delta i overføring eller salg av, lage avledede verk fra, distribuere, vise, reprodusere eller utføre, eller på noen måte utnytte i noe som helst format noe av nettstedets eller tjenestenes innhold eller immaterielle rettigheter, helt eller delvis, uten vårt forutgående skriftlige samtykke. Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å fjerne deg fra tjenestene, uten refusjon, hvis du bryter disse retningslinjene for immaterielle rettigheter.

Materiale som sendes inn til nettstedet

Du har ikke lov til å laste opp, legge ut, dele eller på annen måte gjøre tilgjengelig på nettstedet noe som helst bilder, kunstverk eller annet materiale (samlet kalt "materiale") som er beskyttet av opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra eieren av opphavsretten, varemerket eller annen eiendomsrett, og det er du som har ansvaret for å fastslå at materialet ikke er beskyttet. Du er ansvarlig for eventuelle skader som følge av brudd på opphavsrettigheter, varemerker eller andre eiendomsrettigheter, eller annen skade som følge av en slik innsending. Når det gjelder alt materiale du sender inn til nettstedet, erklærer og garanterer du uttrykkelig at du har tillatelse til å bruke og distribuere materialet, og at bruken eller visningen av materialet ikke vil være i strid med lover, regler, forskrifter eller tredjeparters rettigheter.

Endrede vilkår

Vi kan når som helst endre disse vilkårene og betingelsene. Slike endringer trer i kraft umiddelbart etter at vi har varslet deg ved å legge ut de nye vilkårene og betingelsene på dette nettstedet. All bruk av nettstedet eller tjenestene etter at du har blitt varslet, betyr at du godtar disse endringene. Vi forbeholder oss retten til når som helst å oppdatere deler av nettstedet og tjenestene våre, inkludert disse vilkårene og betingelsene. Vi vil legge ut den mest oppdaterte versjonen på nettstedet og oppgi ikrafttredelsesdatoen på denne siden.

Ansvarsbegrensning

Du samtykker i at vi ikke under noen omstendigheter kan holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader, spesielle, straffende, eksemplariske eller andre skader som oppstår som følge av din bruk av nettstedet eller tjenestene. I tillegg er vi ikke ansvarlige for skader i forbindelse med (a) manglende ytelse, feil, utelatelse, tjenestenektelse, angrep, avbrudd, sletting, feil, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus eller linje- eller systemfeil; (b) tredjeparts tyveri, ødeleggelse, uautorisert tilgang til, endring av eller bruk av din informasjon eller eiendom; og (c) tap av inntekter, forventet fortjeneste, forretninger, besparelser, goodwill eller data, uavhengig av vår uaktsomhet, grov uaktsomhet, svikt i et vesentlig formål og uavhengig av om slikt ansvar oppstår som følge av uaktsomhet, kontrakt, erstatning eller annen teori om juridisk ansvar. Det foregående gjelder selv om Evolute Innerwork Gmbh har blitt informert om muligheten for eller kunne ha forutsett skaden. I de jurisdiksjoner som ikke tillater utelukkelse eller begrensning av erstatningsansvar, er vårt ansvar begrenset i den grad loven tillater det. Evolute Innerwork GmbHs kumulative ansvar overfor deg skal ikke i noe tilfelle overstige den totale kjøpesummen for tjenestene du har kjøpt fra Evolute Innerwork GmbH, og hvis du ikke har foretatt noe kjøp, skal Evolute GmbHs kumulative ansvar overfor deg ikke overstige 100 euro.

Tredjepartsressurser

Nettstedet og tjenestene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder og ressurser. Du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for nøyaktigheten, tilgjengeligheten, innholdet eller retningslinjene til tredjeparts nettsteder eller ressurser. Lenker til slike nettsteder eller ressurser innebærer ikke noen støtte fra eller tilknytning til Evolute Innerwork Gmbh. Du erkjenner at du alene er ansvarlig for og påtar deg all risiko som oppstår som følge av din bruk av slike nettsteder eller ressurser.

Erstatning

Du holder oss skadesløse fra og mot alle tap, skader, oppgjør, forpliktelser, kostnader, avgifter, vurderinger og utgifter, samt krav og søksmål fra tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, advokatsalær, som oppstår som følge av brudd på disse vilkårene eller din bruk av nettstedet eller tjenestene. Du skal vederlagsfritt gi oss den hjelpen vi måtte be om i forbindelse med et slikt forsvar, inkludert, men ikke begrenset til, å gi oss informasjon, dokumenter, opptegnelser og rimelig tilgang til deg som vi anser som nødvendig. Du skal ikke inngå forlik om krav fra tredjepart eller frafalle noe forsvar uten vårt skriftlige forhåndssamtykke.

Tvisteløsning

Hvis du har bekymringer eller tvister om tjenestene, samtykker du i først å forsøke å løse tvisten uformelt ved å kontakte Evolute Institute.

Hele avtalen; fraskrivelse

Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom deg og Evolute Innerwork GmbH vedrørende din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere og samtidige avtaler, representasjoner og forståelser mellom oss. Evolute Innerwork GmbHs avkall på noen av bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene skal ikke anses som, eller skal utgjøre, et avkall på noen annen bestemmelse, enten den er lik eller ikke, og skal heller ikke utgjøre et vedvarende avkall. Ingen fraskrivelse skal være bindende med mindre den er utført skriftlig av Evolute Innerwork GmbH.

Merknader

Alle varsler, forespørsler, krav og annen kommunikasjon i henhold til disse vilkårene og betingelsene skal være skriftlige og korrekt adressert som følger:

Evolute Innerwork GmbH
Gäßnerweg 29
12103 Berlin
Tyskland

Gjeldende rett

Disse vilkårene og betingelsene skal tolkes i samsvar med, og reguleres av, lovene i Tyskland slik de anvendes på kontrakter som i sin helhet inngås og utføres i Tyskland. Det eksklusive vernetinget for enhver rettssak basert på eller som oppstår som følge av disse vilkårene og betingelsene, skal være i Berlin, Tyskland.

Overdragelse av rettigheter og forpliktelser

Du kan ikke overdra, delegere, viderelisensiere eller på annen måte overføre dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene. Enhver overføring, overdragelse, delegering eller underlisensiering fra din side anses som ugyldig.

Ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet er kun en informasjonsressurs. Innhold på dette nettstedet eller i kommunikasjon med Evolute Innerwork Gmbh er ikke en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling for en spesifikk medisinsk tilstand. Du påtar deg det fulle ansvaret for hvordan du bruker innholdet. Søk alltid råd fra legen din eller annet kvalifisert helsepersonell om helserelaterte spørsmål du har. Evolute Innerwork Gmbh garanterer ikke utfallet av å følge anbefalingene som gis, og alle uttalelser om det potensielle utfallet er kun uttrykk for meninger. Vi gir ingen garantier for informasjonen og anbefalingene som gis her. Ved å fortsette å bruke, lese eller delta på nettstedet, erkjenner du at vi ikke kan garantere noe bestemt resultat fordi resultatene er basert på subjektive faktorer som ikke er innenfor vår kontroll. Det er derfor på eget ansvar å følge informasjon eller anbefalinger som gis på nettstedet. Hvis du trenger profesjonell medisinsk rådgivning, veiledning eller terapi, er det ditt ansvar å kontakte en autorisert fagperson.

Delbarhet

Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon finner at et vilkår, en bestemmelse, en pakt eller en betingelse i disse vilkårene er ugyldig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal resten av vilkårene fortsatt være i full kraft og skal ikke på noen måte påvirkes, svekkes eller ugyldiggjøres.

Siste oppdatering: juni 2022

Fremskynde din søken etter vekst og økt velvære

Registrer deg for live Evolute Expert Talk

Banebrytende ideer fra ledende tenkere i samtale med våre Evolute-verter. Få unik innsikt i din egen vei til personlig, profesjonell og åndelig vekst. Gratis. 

Ved å registrere deg godtar du å motta kommunikasjon fra Evolute Institute. Opplysningene dine vil ikke bli delt med noen tredjepart.

"Lederen er den som skaper enkelhet ut av rot, harmoni ut av uenighet og muligheter ut av vanskeligheter."

- Albert Einstein

Få ny innsikt og oppdateringer om arrangementer fra Evolute Institute