Evolute Institute

Retningslinjer for personvern

I samsvar med de juridiske kravene i personvernlovgivningen (spesielt i samsvar med den europeiske personvernforordningen GDPR), informerer vi deg nedenfor om arten, omfanget og formålet med vår behandling av personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder for all behandling av personopplysninger som utføres av oss, både i forbindelse med levering av våre tjenester, og spesielt på våre nettsteder og i eksterne nettforekomster, for eksempel våre profiler på sosiale medier (heretter samlet kalt "nettjenester").

Navn og kontaktinformasjon til ansvarlig(e) person(er)
Vår(e) ansvarlige person(er) (heretter "ansvarlig person") i betydningen personvernombud og behandlingsansvarlig:

Naomi Stubbé
Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Kontor nr. 4277
1012SL, Amsterdam
Nederland
E-post: [email protected]

Juridisk merknad: https://evolute-institute.com/imprint/

Typer opplysninger, formål med behandlingen og kategorier av registrerte

I det følgende informerer vi deg om type, omfang og formål med innsamling, behandling og bruk av personopplysninger.

1. typer opplysninger vi behandler

Beholdningsdata (f.eks. navn, adresse osv.), kontaktdata (f.eks. telefonnummer, e-post osv.), innholdsdata (f.eks. tekstinndata, videoer, bilder osv.), kommunikasjonsdata (IP-adresse osv.), kontraktsdata (f.eks. kontraktsobjekt, varighet), betalingsdata (f.eks. bankopplysninger, fakturaer, betalingshistorikk).

2. formålene med behandlingen

Behandling av kontrakter, markedsføring/salg/reklame, håndtering av kontaktforespørsler og henvendelser, vurdering av potensielle kunder, kontor- og organisasjonsprosedyrer, levering av tjenester og kundestøtte, tilbakemeldinger (f.eks. innsamling av tilbakemeldinger via nettskjemaer), sikkerhetstiltak.

3. Kategorier av registrerte

Besøkende/brukere av nettstedet, interessenter, potensielle kunder, forretnings- og avtalepartnere.

De registrerte omtales samlet som "brukere".

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Nedenfor informerer vi deg om det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger:

 • Hvis vi har innhentet ditt samtykke til behandling av personopplysninger, er det rettslige grunnlaget Art. 6 (1) s. 1 bokstav a) i GDPR.
 • Hvis behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt eller for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse, som utføres på din forespørsel, er art. 6 (1) S. 1 lit. b) GDPR det rettslige grunnlaget. 6 (1) S. 1 lit. b) GDPR det rettslige grunnlaget.
 • Hvis behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er underlagt (f.eks. rettslige oppbevaringsplikter), er Art. 6 (1) s. 1 lit. c) GDPR det rettslige grunnlaget.
 • Hvis behandlingen er nødvendig for å beskytte den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser, er Art. 6 (1) s. 1 lit. d) GDPR det rettslige grunnlaget.
 • Hvis behandlingen er nødvendig for å beskytte våre berettigede interesser eller en tredjeparts berettigede interesser, og dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke tilsidesettes i denne forbindelse, er Art. 6 (1) s. 1 lit. f) GDPR det rettslige grunnlaget.
 • I tillegg til databeskyttelsesbestemmelsene i den generelle databeskyttelsesforordningen, gjelder nasjonale bestemmelser for databeskyttelse i Nederland som regulert av Det nederlandske datatilsynet (nederlandsk datatilsyn).

Vær oppmerksom på at i tillegg til bestemmelsene i personvernforordningen kan nasjonale personvernbestemmelser gjelde i ditt land eller i landet der vi er bosatt eller har vårt hjemsted.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter og ordrebehandlere

I prinsippet overfører vi ikke opplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke. Hvis dette likevel skulle være tilfelle, skjer overføringen på grunnlag av de tidligere nevnte juridiske grunnlagene, f.eks. i tilfelle overføring av data til online betalingsleverandører for å oppfylle en kontrakt eller på grunn av en rettskjennelse eller på grunn av en juridisk forpliktelse til å overlevere dataene i forbindelse med straffeforfølgelse, for å avverge fare eller for å håndheve immaterielle rettigheter.
Vi bruker også databehandlere (eksterne tjenesteleverandører, f.eks. for webhosting av våre nettsteder og databaser) til å behandle opplysningene dine. Hvis opplysningene overføres til databehandlerne som en del av en databehandleravtale, skjer dette alltid i samsvar med art. 28 I PERSONVERNFORORDNINGEN. I den forbindelse velger vi nøye ut våre databehandlere, fører regelmessig tilsyn med dem og har fått rett til å gi instrukser om opplysningene. I tillegg må databehandlerne ha truffet egnede tekniske og organisatoriske tiltak og overholde personvernreglene i henhold til GDPR.

Dataoverføring til tredjeland

Innføringen av den europeiske personvernforordningen (GDPR) har skapt et enhetlig grunnlag for databeskyttelse i Europa. Opplysningene dine behandles derfor hovedsakelig av selskaper som omfattes av GDPR. Hvis behandlingen imidlertid utføres av tjenester fra tredjeparter utenfor EU eller EØS-området, må disse oppfylle de spesielle kravene i art. 44 ff. GDPR. Dette betyr at behandlingen skjer på grunnlag av spesielle garantier, for eksempel at EU-kommisjonen offisielt har fastslått et personvernnivå som tilsvarer EUs, eller at offisielt anerkjente spesielle kontraktsforpliktelser, de såkalte "standardkontraktsklausulene", overholdes.
I den grad vi innhenter ditt uttrykkelige samtykke til overføring av data til USA på grunn av ugyldigheten av det såkalte "Privacy Shield", i henhold til artikkel 49 (1) setning 1 lit. a) GDPR, påpeker vi i denne forbindelse risikoen for hemmelig tilgang fra amerikanske myndigheter og bruk av dataene til overvåkingsformål, muligens uten rettsmidler for EU-borgere.

Dataoverføring innen organisasjonen

Vi kan overføre eller på annen måte gi tilgang til personopplysninger til andre steder i organisasjonen vår. I den grad denne utleveringen skjer for administrative formål, er utleveringen av opplysningene basert på våre legitime forretningsmessige og økonomiske interesser eller på annen måte, hvis det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser, eller hvis det foreligger samtykke fra de berørte eller på annen måte en juridisk tillatelse.

Sletting av data og lagringsperiode

Med mindre det er uttrykkelig angitt i denne personvernerklæringen, vil personopplysningene dine bli slettet eller sperret så snart du trekker tilbake samtykket du har gitt til behandlingen, eller formålet med lagringen av opplysningene ikke lenger gjelder eller opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet, med mindre fortsatt lagring er nødvendig av bevishensyn eller er i strid med lovbestemte oppbevaringsplikter. Dette omfatter for eksempel opplysninger som må lagres av kommersielle eller skattemessige årsaker, eller som må lagres for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person. Hvis den foreskrevne lagringsperioden utløper, vil opplysningene dine bli blokkert eller slettet, med mindre lagring fortsatt er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt.

Tabell 1:

Kategorier av personopplysningerOppbevaringsperiode
Informasjon som du oppgir ved å fylle ut skjemaer på nettstedet vårt. Dette inkluderer informasjon du oppgir når du ber om ytterligere tjenester. Vi kan også be deg om informasjon når du rapporterer et problem med nettstedet vårt.Med mindre denne informasjonen også faller inn under en av de andre kategoriene av personopplysninger som er angitt i kolonnen til venstre og under denne raden (slik at en lengre oppbevaringsperiode gjelder), vil denne informasjonen bli oppbevart i opptil seks (6) måneder etter at spørsmålet ditt er besvart eller forespørselen din er oppfylt, og deretter vil personopplysningene bli slettet.
Opptegnelser og kopier av korrespondansen din (inkludert e-postadresser), hvis du kontakter oss.Med mindre denne informasjonen også faller inn under en av de andre kategoriene av personopplysninger som er angitt i kolonnen til venstre og under denne raden (slik at en lengre oppbevaringsperiode gjelder), vil denne informasjonen bli oppbevart i opptil to (2) år, og deretter vil personopplysningene bli slettet.
Ditt fornavn og din e-postadresse, hvis du registrerer deg for å motta våre siste oppdateringer
nyhetsbrev via nettstedet vårt.
Disse opplysningene vil bli lagret inntil du trekker tilbake samtykket ditt eller ber oss om å slette dem.
Navn, e-postadresse, telefon
nummer, fødselsdato,
faktureringsadresse og kontaktinformasjon
av nødkontakten din for å registrere deg
til et av programmene våre. Dette
informasjon vil bli samlet inn via et nettbasert spørreskjema (Google Forms).
Disse opplysningene vil bli oppbevart til deltakelsen din i programmet/programmene våre er avsluttet og i opptil sju (7) år etter denne datoen, og deretter vil personopplysningene bli slettet, med mindre du ber om at vi sletter disse opplysningene før sjuårsperioden er utløpt.
All informasjon om din fysiske eller
psykisk helse som du har oppgitt via vår
Søknadsskjemaer før
registrere deg for et Evolute Institute-retreat
program på grunnlag av hvilket vi kan
bestemmer oss for at vi ikke kan akseptere
deg inn i et av våre programmer på grunn av
sikkerhet. Denne informasjonen kan inneholde
sensitive data og vil kun bli
samles inn og offentliggjøres på grunnlag av
ditt uttrykkelige og skriftlige samtykke
autorisasjon.
Med mindre vi bestemmer oss for at vi ikke kan ta deg inn i et av våre programmer, vil disse opplysningene bli oppbevart til din deltakelse i våre programmer er avsluttet og i opptil ett (1) år etter denne datoen, hvoretter personopplysningene vil bli slettet, med mindre du ber om at vi sletter disse opplysningene før ettårsperioden er utløpt. Hvis vi bestemmer oss for at vi ikke kan ta deg inn i et av våre programmer, vil vi oppbevare disse opplysningene i [seks (6) uker] etter at vi (i) har informert deg om en slik avgjørelse eller (ii) har kommunisert med deg om avgjørelsen.

Forekomst av automatiserte avgjørelser

Vi bruker ikke automatisert beslutningstaking eller profilering.

Tilrettelegging av nettstedet vårt og opprettelse av loggfiler

Hvis du kun bruker nettstedet vårt til informasjonsformål (dvs. ingen registrering eller annen overføring av informasjon), samler vi kun inn de personopplysningene som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du ønsker å se nettstedet vårt, samler vi inn følgende opplysninger:
- IP-adresse;
- Dato og klokkeslett for tilgang;
- Type nettleser;
- Språk og nettleserversjon;
- Innholdet i hentingen;
- Tidssone;
- Tilgangsstatus/HTTP-statuskode;
- Nettsteder som forespørselen kom fra;
- Operativsystem.
Disse opplysningene lagres ikke sammen med andre personopplysninger om deg.
Disse opplysningene brukes til å levere et brukervennlig, funksjonelt og sikkert nettsted med funksjoner og innhold til deg, samt til optimalisering og statistisk evaluering.
Det rettslige grunnlaget for dette er vår berettigede interesse i databehandlingen, som også ligger i de ovennevnte formålene, i samsvar med Art. 6 Para. 1 S.1 lit. f) GDPR.

Informasjonskapsler

Vi bruker såkalte informasjonskapsler når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren din plasserer og lagrer på datamaskinen din. Når du besøker nettstedet vårt igjen, gir disse informasjonskapslene informasjon som gjør det mulig å gjenkjenne deg automatisk. Informasjonskapsler omfatter også såkalte "bruker-ID-er", der brukerinformasjon lagres i form av pseudonymiserte profiler. Når du går inn på nettstedet vårt, informerer vi deg om bruken av informasjonskapsler til de nevnte formålene ved hjelp av en henvisning til vår personvernerklæring og hvordan du kan motsette deg dette eller forhindre lagring ("opt-out").
Det skilles mellom følgende typer informasjonskapsler:

- Nødvendige, essensielle informasjonskapsler: essensielle informasjonskapsler er informasjonskapsler som er helt nødvendige for driften av nettstedet for å lagre visse funksjoner på nettstedet, for eksempel innlogging, handlekurv eller brukerinndata, f.eks. om språket på nettstedet.

- Øktinformasjonskapsler: Øktinformasjonskapsler er nødvendige for å gjenkjenne at samme bruker bruker flere ganger har brukt et tilbud (f.eks. hvis du har logget inn for å fastslå påloggingsstatusen din). Når du besøker nettstedet vårt igjen, gir disse informasjonskapslene informasjon som gjør det mulig å gjenkjenne deg automatisk. Denne informasjonen brukes til å optimalisere tilbudene våre og gi deg enklere tilgang til nettstedet vårt. Når du lukker nettleseren eller logger ut, slettes øktinformasjonskapslene.

- Permanente informasjonskapsler: Disse informasjonskapslene forblir lagret selv etter at du har lukket nettleseren. De brukes til lagring av innlogging, måling av rekkevidde og markedsføring. De slettes automatisk etter en spesifisert varighet, som kan variere avhengig av informasjonskapsel. Du kan når som helst slette informasjonskapslene i sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din.

- Informasjonskapsler fra tredjepartsleverandører (tredjeparts informasjonskapsler, spesielt fra annonsører): Du kan konfigurere nettleserinnstillingene dine slik at du for eksempel nekter å godta tredjeparts informasjonskapsler eller alle informasjonskapsler. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du da kanskje ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Les mer om disse informasjonskapslene i de respektive personvernerklæringene til tredjepartsleverandørene.

 • Datakategorier: Brukerdata, informasjonskapsel, bruker-ID (f.eks. besøkte sider, enhetsinformasjon, tilgangstider og IP-adresser).
 • Formål med behandlingen: Informasjonen som innhentes på denne måten, har som formål å optimalisere webtilbudene våre teknisk og økonomisk og gi deg enklere og sikrere tilgang til nettstedet vårt.
 • Juridisk grunnlag: Hvis vi behandler personopplysningene dine ved hjelp av informasjonskapsler basert på ditt samtykke ("opt-in"), vil Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a) GDPR det rettslige grunnlaget (erklært samtykke). Ellers har vi en berettiget interesse i effektiv funksjonalitet, forbedring og økonomisk drift av nettstedet, slik at i så fall er art. 6 para. 1 s. 1 lit. f) GDPR er det rettslige grunnlaget. Det rettslige grunnlaget er også art. 6 para. 1 s. 1 lit. b) GDPR hvis informasjonskapslene brukes til å inngå en avtale, f.eks. i forbindelse med bestillinger.
 • Lagringsperiode/sletting: Dataene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for. Når det gjelder innsamling av data for levering av nettstedet, er dette tilfelle når den respektive økten er avsluttet. informasjonskapsler lagres ellers på datamaskinen din og overføres fra den til nettstedet vårt. Derfor har du som bruker også full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren din kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som allerede er lagret, kan når som helst slettes. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler deaktiveres for nettstedet vårt, kan det hende at det ikke lenger er mulig å bruke alle funksjonene på nettstedet fullt ut.

Her finner du informasjon om hvordan du sletter informasjonskapsler per nettleser:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

Innsigelse og "opt-out": Du kan generelt forhindre lagring av informasjonskapsler på harddisken din, uavhengig av samtykke eller juridisk tillatelse, ved å velge "ikke godta informasjonskapsler" i nettleserinnstillingene. Dette kan imidlertid føre til en funksjonell begrensning av tilbudene våre. Du kan motsette deg bruk av informasjonskapsler fra tredjepartsleverandører til reklameformål via en såkalt "opt-out" via dette amerikanske nettstedet (https://optout.aboutads.info) eller dette europeiske nettstedet (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Behandling av kontrakter

Vi behandler beholdningsdata (f.eks. firma, navn og adresser samt kontaktdata for brukere, e-post), kontraktsdata (f.eks. tjenester som brukes, navn på kontaktpersoner) og betalingsdata (f.eks. bankopplysninger, betalingshistorikk) med det formål å oppfylle våre kontraktsforpliktelser (kunnskap om hvem som er kontraktspartner; begrunnelse, innhold og gjennomføring av kontrakten; kontroll av dataenes troverdighet) og tjenester (f.eks. kontakt med kundeservice) i henhold til Art. 6 para. 1 s. 1 lit. b) GDPR. Opplysningene som er merket som obligatoriske i de elektroniske skjemaene, er nødvendige for inngåelse av kontrakten.
Disse opplysningene gis i prinsippet ikke videre til tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å forfølge våre krav (f.eks. overføring til advokat for inkasso) eller for å oppfylle kontrakten (f.eks. overføring av opplysninger til betalingsleverandører), eller det foreligger en juridisk forpliktelse til å gjøre det i henhold til art. 6 para. 1 s. 1 lit. c) GDPR.
Vi kan også behandle opplysningene du oppgir for å informere deg om andre interessante produkter fra vår portefølje eller for å sende deg e-post med teknisk informasjon.
Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for (se tabell 1). Dette gjelder for lager- og kontraktsdata når dataene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle kontrakten og krav ikke lenger kan gjøres gjeldende i henhold til kontrakten fordi de er foreldet (garanti: to år / standard foreldelsesfrist: tre år). I henhold til handels- og skattelovgivningen er vi forpliktet til å lagre adresse-, betalings- og bestillingsopplysninger i ti år. Vi begrenser imidlertid behandlingen etter tre år hvis kontrakten sies opp, dvs. at opplysningene dine kun brukes til å oppfylle juridiske forpliktelser. Opplysningene i brukerkontoen blir liggende til den slettes.

Kontakt oss via kontaktskjema / e-post / post

Når du kontakter oss via kontaktskjema, faks, post eller e-post, vil opplysningene dine bli behandlet med det formål å håndtere kontaktforespørselen.

 • Juridisk grunnlag: Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er, hvis du har gitt ditt samtykke, Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a) GDPR. Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger som overføres i løpet av en kontaktforespørsel eller e-post, brev eller faks er art. 6 para. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Den ansvarlige har en berettiget interesse i å behandle og lagre opplysningene for å kunne besvare brukernes forespørsler, for å sikre bevis av ansvarsrettslige grunner og, om nødvendig, for å kunne overholde sine lovpålagte oppbevaringsplikter for forretningsbrev. Hvis kontakten tar sikte på å inngå en kontrakt, er det rettslige grunnlaget for behandlingen i tillegg Art. 6 para. 1 s. 1 lit. b) GDPR.
  Vi kan lagre dine opplysninger og kontaktforespørsler i vårt kundebehandlingssystem ("CRM-system") eller et tilsvarende system.
  Opplysningene slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de ble samlet inn for (se tabell 1). For personopplysningene fra inndatamasken i kontaktskjemaet og de som sendes via e-post, er dette tilfellet når den respektive samtalen med deg er avsluttet. Samtalen er avsluttet når det fremgår av omstendighetene at den aktuelle saken er endelig avklart. Vi lagrer henvendelser fra brukere som har en konto eller kontrakt med oss i inntil to år etter at kontrakten er avsluttet. Når det gjelder lovbestemte arkiveringsforpliktelser, skjer slettingen etter utløpet av disse: opphør av handelsrettslig (6 år) og skatterettslig (10 år) oppbevaringsplikt.
  Du har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger i henhold til art. 6 (1) p. 1 lit. a) GDPR. Hvis du kontakter oss via e-post, kan du når som helst protestere mot lagring av personopplysninger.
 • Registrerte personer: Kommunikasjonspartnere (mottakere av e-post, brev osv.), kunder, potensielle kunder.

 • Behandlede datatyper: Bestandsdata (f.eks. navn, adresser), kontaktdata (f.eks. e-post, telefonnummer), innholdsdata (f.eks. tekstinntasting, fotografier, videoer), bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider), meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).

Levering av våre tjenester 

Vi behandler opplysninger om våre kunder og forretningspartnere (samlet kalt "avtalepartnere") i forbindelse med kontraktsmessige og sammenlignbare juridiske forhold samt i forbindelse med tilknyttede handlinger og kommunikasjon med avtalepartnerne eller før kontraktsinngåelse, f.eks. for å besvare forespørsler og vurdere potensielle kunder.

Vi behandler disse opplysningene for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser, sikre våre rettigheter og for å utføre administrative oppgaver knyttet til disse opplysningene og den forretningsmessige organisasjonen. Vi videreformidler kun opplysningene om avtalepartnerne innenfor rammen av gjeldende lovverk til tredjeparter i den grad det er nødvendig for de nevnte formålene eller for å oppfylle juridiske forpliktelser eller med samtykke fra de berørte personene (f.eks. telekommunikasjon, transport og andre hjelpetjenester samt underleverandører, banker, skatte- og juridiske rådgivere, leverandører av betalingstjenester eller skattemyndigheter). Avtalepartnerne vil bli informert om videre behandling, f.eks. for markedsføringsformål, som en del av denne personvernerklæringen.

Hvilke opplysninger som er nødvendige for de nevnte formålene, informerer vi avtalepartnerne om før eller i forbindelse med datainnsamlingen, f.eks. i elektroniske skjemaer ved hjelp av spesiell merking og/eller symboler (f.eks. stjerner eller lignende) eller personlig.

Se tabell 1 for perioder for oppbevaring av data. Vi sletter opplysningene etter utløpet av lovbestemte garanti- og lignende forpliktelser, med mindre opplysningene må oppbevares av juridiske grunner (f.eks. som regel 10 år av skattemessige årsaker).

Hvis vi bruker tredjepartsleverandører eller -plattformer for å levere tjenestene våre, gjelder vilkårene og retningslinjene for personvern for de respektive tredjepartsleverandørene eller -plattformene i forholdet mellom brukerne og leverandørene.

 • Registrerte personer: Potensielle kunder, forretnings- og avtalepartnere, kunder.
 • Formål med behandlingen: Vurdering av potensielle kunder, Levering av kontraktsmessige tjenester og kundestøtte, Kontaktforespørsler og kommunikasjon, Kontor- og organisasjonsrutiner, Håndtering og besvarelse av henvendelser, Sikkerhetstiltak.
 • Juridisk grunnlag: Oppfyllelse av en kontrakt og forutgående forespørsler (artikkel 6 (1) (b) GDPR), overholdelse av en juridisk forpliktelse (artikkel 6 (1) (c) GDPR), legitime interesser (artikkel 6 (1) (f) GDPR).

Andre nettbaserte tjenester

Videokonferanser, nettmøter og webinarer

Vi bruker tredjepartsplattformer og -applikasjoner (heretter kalt "tredjepartsleverandører") for å gjennomføre video- og lydkonferanser, webinarer og andre typer video- og lydmøter. Når vi velger tredjepartsleverandører og deres tjenester, overholder vi de juridiske kravene.

I denne sammenheng vil data om kommunikasjonsdeltakerne bli behandlet og lagret på tredjeparters servere, så lenge disse er en del av kommunikasjonsprosessene med oss. Disse opplysningene kan omfatte, men er ikke begrenset til, registrerings- og kontaktopplysninger, visuelle og muntlige bidrag, chat-oppføringer og delt skjerminnhold.

Hvis brukere henvises til tredjepartsleverandører eller deres programvare eller plattformer i forbindelse med kommunikasjon, forretninger eller andre relasjoner med oss, kan tredjepartsleverandøren behandle bruksdata og metadata som kan behandles av dem for sikkerhetsformål, tjenesteoptimalisering eller markedsføringsformål. Vi ber deg derfor om å følge personverninformasjonen til de respektive tredjepartsleverandørene.

 • Juridisk grunnlag: Hvis vi ber brukerne om samtykke til bruk av tredjepartsleverandører eller visse funksjoner (f.eks. tillatelse til å ta opp samtaler), er det rettslige grunnlaget for behandlingen samtykke. Videre kan behandlingen være en del av våre (pre)kontraktsmessige tjenester, forutsatt at bruken av tredjeparten ble avtalt i denne sammenhengen. I motsatt fall behandles brukeropplysningene på grunnlag av vår berettigede interesse i effektiv og sikker kommunikasjon med våre kommunikasjonspartnere. I denne sammenheng vil vi også henvise til informasjonen om bruk av informasjonskapsler i denne personvernerklæringen.
 • Behandlede datatyper: Bestandsdata (f.eks. navn, adresser), kontaktdata (f.eks. e-post, telefonnummer), innholdsdata (f.eks. tekstinntasting, fotografier, videoer), bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider), meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).

 • Registrerte personer: Kommunikasjonspartnere, brukere (f.eks. brukere av nettbaserte webinarer).

 • Formål med behandlingen: Levering av kontraktsmessige tjenester og kundestøtte, kontaktforespørsler og kommunikasjon, kontor- og organisasjonsprosedyrer, direkte markedsføring (f.eks. via e-post eller post).

 • Juridisk grunnlag: Samtykke (artikkel 6 (1) (a) i GDPR), oppfyllelse av en kontrakt og forutgående forespørsler (artikkel 6 (1) (b) i GDPR), berettigede interesser (artikkel 6 (1) (f) i GDPR).

Tjenester og tjenesteleverandører som brukes:

Nyhetsbrev og elektronisk kommunikasjon

Vi sender ut nyhetsbrev, e-poster og annen elektronisk kommunikasjon (heretter kalt "nyhetsbrev") kun med samtykke fra mottakeren eller med en juridisk tillatelse. I den grad innholdet i nyhetsbrevet er spesifikt beskrevet i forbindelse med registreringen, er det avgjørende for brukerens samtykke. Ellers inneholder nyhetsbrevene våre informasjon om tjenestene våre og om oss.

For å abonnere på nyhetsbrevene våre er det som regel tilstrekkelig å oppgi e-postadressen din. Vi kan imidlertid be deg om å oppgi et navn for å kunne kontakte deg personlig i nyhetsbrevet, eller om å oppgi ytterligere informasjon hvis dette er nødvendig for nyhetsbrevet.

Registreringene for nyhetsbrevet logges for å kunne dokumentere registreringsprosessen i henhold til de juridiske kravene. Dette inkluderer lagring av innloggings- og bekreftelsestidspunkt samt IP-adressen. På samme måte logges endringer av opplysningene dine som er lagret hos leverandøren av forsendelsestjenesten.

 • Sletting og begrensning av behandling: Se tabell 1. Vi kan lagre avmeldte e-postadresser i opptil tre år basert på våre legitime interesser før vi sletter dem for å bevise at det foreligger et tidligere samtykke. Behandlingen av disse opplysningene er begrenset til formålet med et eventuelt forsvar mot krav. En individuell forespørsel om sletting er mulig når som helst, forutsatt at det samtidig bekreftes at det foreligger et tidligere samtykke. Hvis det foreligger en forpliktelse til permanent å overholde en innsigelse, forbeholder vi oss retten til å lagre e-postadressen utelukkende til dette formålet i en sperreliste.
 • Juridisk grunnlag: Utsendelsen av nyhetsbrevet er basert på samtykke fra mottakerne eller, hvis samtykke ikke er nødvendig, på grunnlag av våre berettigede interesser i direkte markedsføring. I den grad vi engasjerer en tjenesteleverandør til å sende e-post, skjer dette på grunnlag av våre berettigede interesser. Registreringsprosedyren registreres på grunnlag av våre berettigede interesser for å kunne dokumentere at den er gjennomført i samsvar med loven.
 • Måling av åpnings- og klikkfrekvenser: Nyhetsbrevene inneholder en såkalt "web-beacon", dvs. en fil i pikselstørrelse, som hentes fra vår server når nyhetsbrevet åpnes eller, hvis vi bruker en leverandør av utsendingstjenester, fra dennes server. I forbindelse med denne innhentingen samles det først inn teknisk informasjon som informasjon om nettleseren og systemet ditt, samt IP-adressen din og tidspunktet for hentingen. Denne informasjonen brukes til teknisk forbedring av nyhetsbrevet vårt på grunnlag av tekniske data eller målgrupper og deres leseatferd på grunnlag av deres hentepunkter (som kan bestemmes ved hjelp av IP-adressen) eller tilgangstider. Analysen omfatter også om nyhetsbrevene åpnes, når de åpnes og hvilke lenker som klikkes på. Denne informasjonen tilordnes de enkelte nyhetsbrevmottakerne og lagres i profilene deres inntil profilene slettes. Evalueringene hjelper oss i stor grad med å gjenkjenne brukernes lesevaner og tilpasse innholdet vårt til dem eller sende annet innhold i henhold til brukernes interesser.

  Måling av åpnings- og klikkfrekvenser samt lagring av måleresultatene i brukernes profiler og videre behandling av disse er basert på samtykke fra brukerne.

  En separat innsigelse mot resultatmålingen er dessverre ikke mulig, i så fall må hele abonnementet på nyhetsbrevet sies opp eller protesteres mot. I så fall vil den lagrede profilinformasjonen bli slettet.

 • Behandlede datatyper: Bestandsdata (f.eks. navn, adresser), kontaktdata (f.eks. e-post, telefonnummer), meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser), bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider).

 • Registrerte personer: Kommunikasjonspartnere (mottakere av e-post, brev osv.), kunder (f.eks. besøkende på nettsteder, brukere av nettbaserte tjenester, retreatdeltakere).

 • Formål med behandlingen: Direkte markedsføring (f.eks. via e-post eller post), webanalyse (f.eks. tilgangsstatistikk, gjenkjenning av tilbakevendende besøkende), målretting (f.eks. profilering basert på interesser og atferd, bruk av informasjonskapsler), remarketing, konverteringssporing (måling av effektiviteten av markedsføringsaktiviteter).

 • Juridisk grunnlag: Samtykke (artikkel 6 (1) (a) i GDPR), berettigede interesser (artikkel 6 (1) (f) i GDPR).

 • Opt-Out: Du kan når som helst avbryte mottakelsen av nyhetsbrevet vårt, dvs. tilbakekalle ditt samtykke eller motsette deg videre mottakelse. Du finner en lenke for å avbestille nyhetsbrevet i slutten av hvert nyhetsbrev, eller du kan bruke en av kontaktmulighetene som er oppført ovenfor, fortrinnsvis e-post.

  Tjenester og tjenesteleverandører som brukes:

Tilstedeværelse i sosiale medier

Vi har profiler eller fansider i sosiale medier. Når du bruker og åpner profilen vår i det aktuelle nettverket, gjelder det aktuelle nettverkets databeskyttelsesinformasjon og bruksvilkår.

 • Datakategorier og beskrivelse av databehandling: bruksdata, kontaktdata, innholdsdata, beholdningsdata. I tillegg behandles brukerdata i sosiale nettverk vanligvis for markedsundersøkelser og reklameformål. For eksempel kan det opprettes brukerprofiler basert på brukernes adferd og interesser. Brukerprofilene kan i sin tur brukes til for eksempel å plassere annonser i og utenfor nettverkene som antas å samsvare med brukernes interesser. For disse formålene lagres det vanligvis informasjonskapsler på brukernes datamaskiner, der brukernes bruksatferd og interesser lagres. I tillegg kan det også lagres data i brukerprofilene som er uavhengige av enhetene som brukes av brukerne (spesielt hvis brukerne er medlemmer av de respektive plattformene og er logget inn på dem). Vi henviser til personvernerklæringene og informasjonen fra operatørene av de respektive nettverkene for en detaljert presentasjon av de respektive behandlingsformene og mulighetene for å motsette seg (opt-out). Når det gjelder forespørsler om informasjon og påberopelse av de registrertes rettigheter, gjør vi også oppmerksom på at disse kan gjøres gjeldende mest effektivt hos leverandørene. Det er bare leverandørene som har tilgang til brukernes data og som kan iverksette egnede tiltak og gi informasjon direkte. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kan du kontakte oss.
 • Formål med behandlingen: kommunikasjon med brukere som er tilkoblet og registrert på de sosiale nettverkene; informasjon og reklame for våre produkter, tilbud og tjenester; ekstern presentasjon og imagepleie; evaluering og analyse av brukerne og innholdet i vår tilstedeværelse i sosiale medier.
 • Juridisk grunnlag: Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er vår berettigede interesse i de ovennevnte formålene i henhold til Art. 6 (1) s. 1 lit. f) GDPR. I den grad du har gitt oss eller den ansvarlige for det sosiale nettverket samtykke til behandling av personopplysningene dine, er det rettslige grunnlaget Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a) i forbindelse med. Art. 7 I GDPR.
 • Dataoverføring/mottakerkategori: Sosiale nettverk.
  Her finner du de respektive nettverkenes/tjenesteleverandørenes databeskyttelseserklæringer, informasjonsmuligheter og innsigelsesmuligheter (opt-out):
  • LinkedIn: Sosialt nettverk; Tjenesteleverandør: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Retningslinjer for personvern: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Retningslinjer for informasjonskapsler og Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
  • Instagram: Sosialt nettverk og videoplattform; Tjenesteleverandør: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, morselskap: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; nettsted: https://www.instagram.com/Personvernerklæring: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

 

Ledelse, administrasjon og organisasjon


Vi bruker tjenester, plattformer og programvare fra andre leverandører (heretter kalt "tredjepartsleverandører") for å organisere, administrere, planlegge og levere tjenestene våre. Når vi velger tredjepartsleverandører og deres tjenester, overholder vi de juridiske kravene.

I denne sammenheng kan personopplysninger bli behandlet og lagret på tredjepartsleverandørers servere. Dette kan omfatte ulike opplysninger som vi behandler i samsvar med denne personvernerklæringen. Disse opplysningene kan særlig omfatte brukernes stamdata og kontaktopplysninger, opplysninger om prosesser, kontrakter, andre prosesser og innholdet i disse.

Hvis brukere henvises til tredjepartsleverandører eller deres programvare eller plattformer i forbindelse med kommunikasjon, forretninger eller andre relasjoner med oss, kan tredjepartsleverandøren behandle bruksdata og metadata som kan behandles av dem for sikkerhetsformål, tjenesteoptimalisering eller markedsføringsformål. Vi ber deg derfor om å lese databeskyttelseserklæringene til de respektive tredjepartsleverandørene.

Informasjon om rettslig grunnlag: Hvis vi ber brukerne om samtykke til bruk av tredjepartsleverandører, er det rettslige grunnlaget for behandlingen samtykke. Videre kan behandlingen være en del av våre (pre)kontraktsmessige tjenester, forutsatt at bruken av tredjeparten ble avtalt i denne sammenhengen. I motsatt fall behandles brukeropplysningene på grunnlag av våre berettigede interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og mottakervennlige tjenester). I denne sammenheng henviser vi også til informasjonen om bruk av informasjonskapsler i denne personvernerklæringen.

 • Behandlede datatyper: Bestandsdata (f.eks. navn, adresser), kontaktdata (f.eks. e-post, telefonnummer), innholdsdata (f.eks. tekstinntasting, fotografier, videoer), bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, interesse for innhold, tilgangstider), meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).

 • Registrerte personer: Kommunikasjonspartnere (mottakere av e-post, brev osv.), brukere (f.eks. besøkende på nettstedet, brukere av nettbaserte tjenester).

 • Formål med behandlingen: Kontor- og organisasjonsrutiner.

 • Juridisk grunnlag: Samtykke (artikkel 6 (1) (a) i GDPR), oppfyllelse av en kontrakt og forutgående forespørsler (artikkel 6 (1) (b) i GDPR), berettigede interesser (artikkel 6 (1) (f) i GDPR).

  Tjenester og tjenesteleverandører som brukes:

 • Calendly: Online planlegging; Tjenesteleverandør: Calendly LLC, 271 17th St NW, Ste 1000, Atlanta, Georgia, 30363, USA; Nettsted: https://calendly.com; Retningslinjer for personvern: https://calendly.com/pages/privacy.

 • Pandadoc: Online signatur; Tjenesteleverandør: PandaDoc, Inc, 3739 Balboa Street, Suite #1083, San Francisco, CA 94121, USA; Nettsted: https://www.pandadoc.com/; Personvernerklæring: https://www.pandadoc.com/privacy-notice/#about

Den registrertes rettigheter

Innsigelse eller tilbakekalling av behandlingen av opplysningene dine
I den grad behandlingen er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) p. 1 lit. a), Art. 7 GDPR, har du rett til når som helst å tilbakekalle samtykket ditt. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingen.

I den grad vi baserer behandlingen av personopplysningene dine på en interesseavveining i henhold til art. 6 (1) s. 1 lit. f) GDPR, kan du motsette deg behandlingen. 6 (1) s. 1 lit. f) GDPR, kan du motsette deg behandlingen. Dette er tilfellet hvis behandlingen ikke er nødvendig, spesielt for å oppfylle en kontrakt med deg, som vi i hvert enkelt tilfelle presenterer i den følgende beskrivelsen av funksjonene. Når du gjør en slik innsigelse gjeldende, ber vi deg om å begrunne hvorfor vi ikke bør behandle personopplysningene dine slik vi har gjort. Hvis du har en berettiget innsigelse, vil vi vurdere saken og enten avslutte eller tilpasse databehandlingen eller vise deg våre tungtveiende legitime grunner til å fortsette behandlingen.

Du kan når som helst protestere mot behandlingen av personopplysningene dine til reklameformål og dataanalyse. Du kan utøve din rett til å protestere kostnadsfritt. Du kan informere oss om din innsigelse mot annonsering ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Kontor nr. 4277
1012SL, Amsterdam
Nederland
E-postadresse: [email protected]

Rett til informasjon

Du har rett til å be oss om en bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis dette er tilfelle, har du rett til å få informasjon om personopplysningene dine som er lagret hos oss i henhold til Art. 15 DS-GVO. Dette omfatter særlig informasjon om formålet med behandlingen, kategorien av personopplysninger, kategoriene av mottakere som opplysningene er eller vil bli utlevert til, den planlagte lagringsperioden og opplysningenes opprinnelse hvis de ikke er innhentet direkte fra deg.

Rett til retting
Du har rett til å få uriktige opplysninger rettet eller korrigert i henhold til Art. 16 I GDPR.

Rett til sletting
Du har rett til å få opplysningene dine som er lagret av oss, slettet i henhold til art. 17 i GDPR, med mindre lovbestemte eller kontraktsfestede oppbevaringsperioder eller andre juridiske forpliktelser eller rettigheter til videre lagring forhindrer dette.
Rett til restriksjoner
Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses hvis ett av vilkårene i art. 18 (1) a) til d) i GDPR er oppfylt. 18 (1) a) til d) i GDPR er oppfylt:
- Hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene om deg i en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å verifisere riktigheten av personopplysningene;
- behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og ber i stedet om at bruken av personopplysningene begrenses;

- den behandlingsansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene for formålet med behandlingen, men du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, eller

- hvis du har protestert mot behandlingen i henhold til artikkel 21 (1) i GDPR og det ennå ikke er klart om den behandlingsansvarliges legitime grunner veier tyngre enn dine grunner.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til dataportabilitet i henhold til art. 20 i GDPR. 20 GDPR, noe som betyr at du kan motta personopplysningene vi har om deg i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format eller be om at de overføres til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Som regel kan du ta kontakt med tilsynsmyndigheten for dette formålet, særlig i den medlemsstaten der du bor, arbeider eller hvor det påståtte bruddet har funnet sted.

Datasikkerhet

For å beskytte alle personopplysninger som overføres til oss, og for å sikre at vi og våre eksterne tjenesteleverandører overholder personvernbestemmelsene, har vi iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Derfor overføres blant annet alle data mellom nettleseren din og serveren vår kryptert via en sikker SSL-forbindelse.

Personer under 18 år

Nettstedet og tjenestene våre er ikke beregnet på personer under 18 år. Ingen under 18 år kan oppgi informasjon til eller på nettstedet. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra personer under 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ikke bruke eller oppgi informasjon på dette nettstedet eller på eller gjennom noen av dets funksjoner. Hvis vi får vite at vi har samlet inn eller mottatt personopplysninger fra en person under 18 år uten å bekrefte foreldrenes samtykke, vil vi slette disse opplysningene.

Endringer og oppdateringer av personvernerklæringen

Vi ber deg om å holde deg løpende orientert om innholdet i vår personvernerklæring. Vi vil justere personvernerklæringen etter hvert som endringer i vår databehandlingspraksis gjør dette nødvendig. Vi vil informere deg så snart endringene krever din medvirkning (f.eks. samtykke) eller annen individuell varsling.

Hvis vi oppgir adresser og kontaktinformasjon til selskaper og organisasjoner i denne personvernerklæringen, ber vi deg være oppmerksom på at adressene kan endres over tid, og at du bør kontrollere informasjonen før du kontakter oss.

Sist oppdatert: Mars 2024

Fremskynde din søken etter vekst og økt velvære

Registrer deg for live Evolute Expert Talk

Banebrytende ideer fra ledende tenkere i samtale med våre Evolute-verter. Få unik innsikt i din egen vei til personlig, profesjonell og åndelig vekst. Gratis. 

Ved å registrere deg godtar du å motta kommunikasjon fra Evolute Institute. Opplysningene dine vil ikke bli delt med noen tredjepart.

"Når jeg gir slipp på det jeg er, Jeg blir det jeg kan bli."

- Lao-Tzu

Motta innsikt og oppdateringer om arrangementer fra Evolute Institute