Evoluut Instituut

ALGEMENE VOORWAARDEN

Merknaam en geregistreerde bedrijfsnaam

Evolute Institute is de publieke merknaam van "Evolute Institute B.V.". In de Algemene Voorwaarden verwijst de naam "Evolute Institute" naar de rechtspersoon "Evolute Institute B.V.", handelend onder de naam Evolute Institute, alsmede haar vertegenwoordigers.

Algemeen overzicht

Het gebruik van evolute-institute.com ("Website"), inclusief alle materialen die hierin worden gepresenteerd en alle online diensten die worden aangeboden door Evolute Institute B.V. ("Bedrijf", "wij", "ons", "onze") is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, materiaal, inhoud of bronnen die beschikbaar worden gesteld via de website ("Diensten"). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle websitebezoekers, klanten en alle andere gebruikers van de Website. Door de Website of Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden, zonder wijzigingen, en erkent u deze gelezen te hebben.

Het gebruik van de Website en Diensten

Om toegang te krijgen tot de Website of deze te gebruiken, moet je 18 jaar of ouder zijn en de vereiste bevoegdheid hebben om deze Voorwaarden aan te gaan. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen de Website niet gebruiken. De informatie op de Website en in de Diensten met betrekking tot retraite-ervaringen waarbij psychotrope middelen worden gebruikt, waaronder psilocybine bevattende truffels die worden geleverd door legale smartshops in Nederland, en andere gerelateerde informatie is aan verandering onderhevig. Evolute Institute B.V. geeft geen verklaring of garantie dat de verstrekte informatie ("Content"), ongeacht de bron, volledig, nauwkeurig, up-to-date, betrouwbaar of vrij van fouten is. Evolute Institute B.V. wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of fouten in de Content en behoudt zich het recht voor om fouten in beschrijvingen en prijzen te corrigeren vanaf.

Aanvraag voor gebruik van diensten

Om gebruik te kunnen maken van de diensten, kan je gevraagd worden een aanvraagformulier in te vullen en persoonlijke informatie over jezelf te verstrekken, waaronder je gegevens zoals je volledige naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum en andere persoonlijke informatie. Je gaat ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt aan Evolute Institute B.V. altijd waarheidsgetrouw, accuraat, correct naar beste weten en actueel is. Je gaat ermee akkoord je niet voor te doen als iemand anders en geen informatie of e-mailadres te geven dat niet van jezelf is. We streven ernaar dat alle deelnemers een oriënterend gesprek hebben gehad met een van onze medewerkers voordat ze onze diensten boeken. Dit gesprek vindt plaats via de telefoon of een ander geschikt telecommunicatieplatform (bijv. Zoom). Het gesprek wordt niet opgenomen, tenzij daar specifiek om wordt gevraagd en met jouw toestemming. De medewerkers van Evolute Institute kunnen tijdens het gesprek aantekeningen maken voor latere herinnering, of om te delen met andere relevante medewerkers.

Dienstweigering

De Services worden aangeboden onder voorbehoud van aanvaarding door ons van je aanvraag en betaling. We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een persoon of entiteit, zonder de verplichting om hiervoor een verklaring te geven. We kunnen op elk moment een aspect of functie van de Website of Diensten wijzigen of stopzetten, onder voorbehoud van het nakomen van onze eerdere verantwoordelijkheden jegens jou op basis van acceptatie van je betaling.

Betaling

Je erkent dat Evolute Institute zich het recht voorbehoudt om verkopen of kortingen aan te bieden op de volledige verkoopprijs van onze Diensten zonder compensatie als je een hogere prijs hebt betaald.

Wettige doeleinden

U mag de Website en Diensten alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen die u of iemand die namens u handelt via de Website doet. U stemt ermee in de Website alleen voor legitieme doeleinden te gebruiken en diensten of producten via de Website te kopen. Je stemt ermee in geen materiaal via de Website te plaatsen of te verzenden dat de rechten van anderen schendt of overtreedt, of dat bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op publiciteits- of privacyrechten, obsceen, vulgair, godslasterlijk of anderszins verwerpelijk is, of dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins een wet zou overtreden.

Intellectuele eigendomsrechten op uw materialen

Wij claimen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat je aan Evolute Institute B.V. verstrekt. Je behoudt het auteursrecht en alle andere rechten die je rechtmatig hebt op alle inhoud die je indient via de website of diensten. Inhoud die je indient bij Evolute Institute B.V. blijft van jou voor zover je daar wettelijke aanspraken op hebt. Je stemt ermee in om Evolute Institute B.V. te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden en kosten die voortvloeien uit een potentiële of werkelijke verduistering van auteursrechten of handelsmerken of inbreuk die tegen jou wordt geclaimd. Door het plaatsen van materiaal op de Website, verleen je ons een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke licentie om het materiaal te gebruiken voor promotie-, bedrijfsontwikkelings- en marketingdoeleinden.

Ons intellectueel eigendom

De Website en de gehele inhoud, kenmerken en functionaliteiten (incl. maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan) en Diensten bevatten intellectueel eigendom van Evolute Institute B.V., waaronder auteursrechten, handelsmerken, eigendomsinformatie en ander intellectueel eigendom. Het is niet toegestaan om Content of intellectueel eigendom van de Website of Diensten, geheel of gedeeltelijk, aan te passen, te (her)publiceren, over te dragen, deel te nemen aan de overdracht of verkoop van, afgeleide werken ervan te maken, te distribueren, (publiekelijk) weer te geven, te reproduceren, te downloaden, op te slaan of op enigerlei wijze te exploiteren in welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We behouden ons het recht voor om je onmiddellijk van de Services te verwijderen, zonder restitutie, als je dit beleid inzake intellectueel eigendom schendt.

U mag geen enkel deel van de Website of enige diensten of materialen die beschikbaar zijn via de Website openen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Als u op een andere manier gebruik wilt maken van materiaal op de Website dan uiteengezet in deze sectie, richt uw verzoek dan aan: [email protected].

Als u enig deel van de Website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of andere personen toegang verschaft tot enig deel van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt retourneren of vernietigen. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Website of enige inhoud op de Website wordt aan u overgedragen, en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, worden door het Bedrijf voorbehouden. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Ingezonden materiaal op de website

Het is niet toegestaan om foto's, illustraties of andere materialen (gezamenlijk "Materialen") die beschermd zijn door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten te uploaden, te plaatsen, te delen of anderszins beschikbaar te maken op de Website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten, en de last om vast te stellen dat Materialen niet zo beschermd zijn, ligt volledig bij jou. U bent aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuk op auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten, of enige andere schade als gevolg van een dergelijke indiening. Met betrekking tot alle Materialen die u op de Website plaatst, verklaart en garandeert u uitdrukkelijk dat u de bevoegdheid hebt om de Materialen te gebruiken en te verspreiden en dat het gebruik of de weergave van de Materialen geen wetten, regels, voorschriften of rechten van derden schendt.

Gewijzigde voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden en Bepalingen te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving aan jou door het plaatsen van de nieuwe Voorwaarden op deze Website. Elk gebruik van de Website of Diensten na kennisgeving betekent dat je deze wijzigingen accepteert. We behouden ons het recht voor om elk deel van onze Website en Diensten, inclusief deze Voorwaarden, op elk moment bij te werken. We zullen de meest recente versie op de Website plaatsen en de ingangsdatum op deze pagina vermelden.

Beperking van aansprakelijkheid

Je gaat ermee akkoord dat wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade, speciale schade, strafschade, voorbeeldschade of enige andere schade die voortvloeit uit jouw gebruik van de site of diensten. Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor schade in verband met (a) een gebrekkige prestatie, fout, weglating, dienstweigering, aanval, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in werking of verzending, computervirus of lijn- of systeemstoring; (b) diefstal door derden, vernietiging, onbevoegde toegang tot, wijziging van of gebruik van uw informatie of eigendom; (c) verlies van inkomsten, verwachte winsten, zaken, besparingen, goodwill of gegevens, ongeacht onze nalatigheid, grove nalatigheid, het falen van een essentieel doel en ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit nalatigheid, contract, onrechtmatige daad of een andere theorie van wettelijke aansprakelijkheid. Het voorgaande geldt zelfs als Evolute Institute B.V. is geadviseerd over de mogelijkheid van de schade of deze had kunnen voorzien. In die rechtsgebieden die de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor de schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de grootst mogelijke mate die wettelijk is toegestaan. In geen geval zal de cumulatieve aansprakelijkheid van Evolute Institute B.V. jegens u hoger zijn dan de totale aankoopprijs van de diensten die u van Evolute Institute B.V. hebt afgenomen, en als er geen aankoop door u is gedaan, zal de cumulatieve aansprakelijkheid van Evolute Institute B.V. jegens u niet hoger zijn dan € 100.

Bronnen van derden

De Website en de Diensten kunnen links bevatten naar websites en bronnen van derden. Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de juistheid, beschikbaarheid, inhoud of het beleid van websites of bronnen van derden. Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen goedkeuring door of aansluiting bij Evolute Institute B.V.. Je erkent de volledige verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke websites of bronnen.

Vrijwaring

Je vrijwaart en stelt ons schadeloos voor alle verliezen, schade, schikkingen, aansprakelijkheden, kosten, lasten, beoordelingen en uitgaven, evenals vorderingen van derden en rechtszaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten, die voortvloeien uit een schending door jou van deze Voorwaarden of enig gebruik door jou van de Website of Diensten. U zult ons kosteloos de hulp bieden die wij vragen in verband met een dergelijke verdediging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verstrekken van informatie, documenten, dossiers en redelijke toegang tot u, zoals wij noodzakelijk achten. U zult geen regeling treffen voor een vordering van een derde partij of afstand doen van enig verweer zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Geschillenbeslechting

Als je een probleem of geschil hebt over de Diensten, ga je ermee akkoord om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met Evolute Institute.

Gehele overeenkomst; verklaring van afstand

Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Evolute Institute B.V. met betrekking tot uw gebruik van de website en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen en afspraken tussen ons. Geen verklaring van afstand van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door Evolute Institute B.V. zal worden beschouwd, of zal vormen, een verklaring van afstand van een andere bepaling, al dan niet vergelijkbaar, noch zal een verklaring van afstand een voortdurende verklaring van afstand vormen. Geen enkele verklaring van afstand is bindend, tenzij schriftelijk uitgevoerd door Evolute Institute B.V.

Mededelingen

Alle kennisgevingen, verzoeken, eisen en andere mededelingen onder deze Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden en als volgt te worden geadresseerd:

Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Kantoornr. 4277
1012SL, Amsterdam
Nederland

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, en worden beheerst door, het Nederlands recht zoals toegepast op contracten die volledig in Nederland worden uitgevoerd en uitgevoerd. De exclusieve locatie voor enige procedure gebaseerd op of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden is Amsterdam, Nederland.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Je mag je rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen, delegeren, in sublicentie geven of anderszins overdragen. Elke overdracht, toewijzing, delegatie of sublicentie door jou wordt als ongeldig beschouwd.

Disclaimer

Deze website is uitsluitend een informatiebron. Je erkent dat geen van de informatie op de website een medisch of juridisch advies is. Alle Content die wordt aangeboden op deze website of in enige communicatie met Evolute Institute B.V. is geen vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling voor een specifieke medische aandoening. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Inhoud. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener over vragen die betrekking hebben op uw gezondheid. Evolute Institute B.V. geeft geen garantie voor het resultaat van het opvolgen van de gegeven aanbevelingen en alle uitspraken over het mogelijke resultaat zijn slechts meningen. Wij geven geen garanties over de verstrekte informatie en aanbevelingen. Door de Website te blijven gebruiken, lezen of eraan deel te nemen, erkent u dat wij geen bepaald resultaat kunnen garanderen omdat uitkomsten gebaseerd zijn op subjectieve factoren waarover wij geen controle hebben. Daarom is het volgen van informatie of aanbevelingen op de Website op eigen risico. Als je professioneel medisch advies, counseling of therapie nodig hebt, is het jouw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met een bevoegde professional. De juridische informatie die op de site wordt gepresenteerd is ter informatie en dient als algemene informatie, en je bent zelf verantwoordelijk voor het kennen van de wetten van je eigen gemeente / woonplaats. De informatie die we presenteren is geen aanmoediging of vergoelijking van het gebruik van psychotrope middelen waar het tegen de wet is. Evolute Institute B.V. levert noch verkoopt psilocybine bevattende truffels of andere psychotrope stoffen.

Scheidbaarheid

Als een voorwaarde, bepaling, overeenkomst of bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijft de rest van de Voorwaarden volledig van kracht en zal deze op geen enkele wijze worden aangetast, aangetast of ongeldig worden verklaard.

Laatste update: maart 2024

Ga verder met je zoektocht naar groei en meer welzijn

Meld je aan voor de live Evolute Expert Talk

Baanbrekende ideeën van vooraanstaande denkers in gesprek met onze Evolute gastheren. Krijg unieke inzichten in je eigen pad van persoonlijke, professionele en spirituele groei. Gratis. 

Door je aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van communicatie van Evolute Institute. Je gegevens worden niet gedeeld met derden.

"Als ik loslaat wat ik ben, Ik word wat ik zou kunnen zijn."

- Lao-Tzu

Ontvang Insights & Event Updates van Evolute Institute