Evoluut Instituut

ALGEMENE VOORWAARDEN

Merknaam en geregistreerde bedrijfsnaam

Evolute Institute is de publieke merknaam van "Evolute Innerwork Gmbh". In de Algemene Voorwaarden verwijst de naam "Evolute Institute" naar de rechtspersoon "Evolute Innerwork Gmbh", handelend onder de naam Evolute Institute, evenals zijn vertegenwoordigers.

Algemeen overzicht

Het gebruik van evolute-institute.com ("Website"), met inbegrip van alle materialen die hierin worden gepresenteerd en alle online diensten die worden geleverd door Evolute Innerwork Gmbh ("Bedrijf", "wij", "ons", "onze") is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, materiaal, inhoud of middelen beschikbaar gesteld via de website ("Diensten"). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle websitebezoekers, klanten en alle andere gebruikers van de Website. Door de Website of Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden, zonder wijzigingen, en erkent u deze gelezen te hebben.

Het gebruik van de Website en Diensten

Om toegang te krijgen tot de Website of deze te gebruiken, moet je 18 jaar of ouder zijn en de vereiste bevoegdheid hebben om deze Voorwaarden aan te gaan. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen de Website niet gebruiken. Informatie op de Website en in de Diensten met betrekking tot retraite ervaringen met het gebruik van psychotrope stoffen, met inbegrip van psilocybine bevattende truffels geleverd door legale smartshops in Nederland, en andere gerelateerde informatie is onderhevig aan verandering. Evolute Innerwork Gmbh geeft geen verklaring of garantie dat de verstrekte informatie ("Content"), ongeacht de bron, volledig, nauwkeurig, up-to-date, betrouwbaar of vrij van fouten is. Evolute Innerwork Gmbh wijst alle aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of fouten in de inhoud en behoudt zich het recht voor om fouten in beschrijvingen en prijzen te corrigeren van.

Aanvraag voor gebruik van diensten

Om gebruik te maken van de Diensten, kan u gevraagd worden om een aanvraagformulier in te vullen en persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken, waaronder uw gegevens zoals uw volledige naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum en andere persoonlijke informatie. Je gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt aan Evolute Innerwork Gmbh altijd waarheidsgetrouw, nauwkeurig, correct naar beste weten, en actueel zal zijn. Je stemt ermee in om je niet voor te doen als iemand anders of om informatie of een e-mailadres dat niet je eigen is te verstrekken. We streven ernaar dat alle deelnemers een oriënterend gesprek hebben gehad met een van onze medewerkers voordat ze onze diensten boeken. Dit gesprek vindt plaats via de telefoon of een ander geschikt telecommunicatieplatform (bijv. Zoom). Het gesprek wordt niet opgenomen, tenzij daar specifiek om wordt gevraagd en met jouw toestemming. De medewerkers van Evolute Institute kunnen tijdens het gesprek aantekeningen maken voor latere herinnering, of om te delen met andere relevante medewerkers.

Dienstweigering

De Services worden aangeboden onder voorbehoud van aanvaarding door ons van je aanvraag en betaling. We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een persoon of entiteit, zonder de verplichting om hiervoor een verklaring te geven. We kunnen op elk moment een aspect of functie van de Website of Diensten wijzigen of stopzetten, onder voorbehoud van het nakomen van onze eerdere verantwoordelijkheden jegens jou op basis van acceptatie van je betaling.

Betaling

Je erkent dat Evolute Institute zich het recht voorbehoudt om verkopen of kortingen aan te bieden op de volledige verkoopprijs van onze Diensten zonder compensatie als je een hogere prijs hebt betaald. 

Wettige doeleinden

U mag de Website en Diensten alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen die u of iemand die namens u handelt via de Website doet. U stemt ermee in de Website alleen voor legitieme doeleinden te gebruiken en diensten of producten via de Website te kopen. U stemt ermee in geen materiaal via de Website te plaatsen of te verzenden dat de rechten van anderen schendt of overtreedt, of dat bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op publiciteits- of privacyrechten of obsceen is, vulgair, godslasterlijk of anderszins verwerpelijk is, of die aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met de wet.

 

Intellectuele eigendomsrechten op uw materialen

Wij eisen geen intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat u verstrekt aan Evolute Innerwork Gmbh. U behoudt het auteursrecht en alle andere rechten die u rechtmatig kunt hebben op de inhoud die u indient via de Website of Diensten. Inhoud die u indient bij Evolute Innerwork Gmbh blijft van u voor zover u wettelijke aanspraken daarop heeft. U gaat ermee akkoord om Evolute Innerwork Gmbh te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden en kosten die voortvloeien uit een potentiële of werkelijke auteursrecht of handelsmerk verduistering of inbreuk beweerd tegen u. Door het plaatsen van materiaal op de Website, verleent u ons een wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke licentie om het materiaal te gebruiken voor promotionele, zakelijke ontwikkeling en marketing doeleinden.

Ons intellectueel eigendom

De Website en Diensten bevatten intellectueel eigendom van Evolute Innerwork Gmbh, waaronder auteursrechten, handelsmerken, eigendomsinformatie en ander intellectueel eigendom. U mag niet wijzigen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop van, afgeleide werken maken van, distribueren, weergeven, reproduceren of uitvoeren, of op enigerlei wijze exploiteren in welk formaat dan ook een van de Website of Diensten Inhoud of intellectuele eigendom, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We behouden ons het recht voor om je onmiddellijk van de Services te verwijderen, zonder restitutie, als je dit beleid inzake intellectueel eigendom schendt.

Ingezonden materiaal op de website

Het is niet toegestaan om op de Website te uploaden, posten, delen of anderszins beschikbaar te stellen foto's, kunstwerken of andere materialen (gezamenlijk "Materialen" genoemd) die worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van de auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten, en de last om vast te stellen dat Materialen niet zo beschermd zijn, ligt volledig bij jou. U bent aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuk op auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten, of enige andere schade als gevolg van een dergelijke indiening. Met betrekking tot alle Materialen die u indient op de Website, verklaart en garandeert u uitdrukkelijk dat u de bevoegdheid hebt om de Materialen te gebruiken en te verspreiden en dat het gebruik of de weergave van de Materialen geen wetten, regels, voorschriften of de rechten van derden schendt.

Gewijzigde voorwaarden

Wij kunnen deze Voorwaarden en Bepalingen te allen tijde wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving aan jou door het plaatsen van de nieuwe Voorwaarden op deze Website. Elk gebruik van de Website of Diensten na kennisgeving betekent dat je deze wijzigingen accepteert. We behouden ons het recht voor om elk deel van onze Website en Diensten, inclusief deze Voorwaarden, op elk moment bij te werken. We zullen de meest recente versie op de Website plaatsen en de ingangsdatum op deze pagina vermelden.

Beperking van aansprakelijkheid

Je gaat ermee akkoord dat wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade, speciale schade, strafschade, voorbeeldschade of enige andere schade die voortvloeit uit jouw gebruik van de site of diensten. Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor schade in verband met (a) een gebrekkige prestatie, fout, weglating, dienstweigering, aanval, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in werking of verzending, computervirus of lijn- of systeemstoring; (b) diefstal door derden, vernietiging, onbevoegde toegang tot, wijziging van of gebruik van uw informatie of eigendom; (c) verlies van inkomsten, verwachte winsten, zaken, besparingen, goodwill of gegevens, ongeacht onze nalatigheid, grove nalatigheid, het falen van een essentieel doel en ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit nalatigheid, contract, onrechtmatige daad of een andere theorie van wettelijke aansprakelijkheid. Het voorgaande is zelfs van toepassing als Evolute Innerwork Gmbh is geadviseerd over de mogelijkheid van de schade of deze had kunnen voorzien. In die rechtsgebieden die de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor de schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de grootst mogelijke mate toegestaan door de wet. In geen geval zal de cumulatieve aansprakelijkheid van Evolute Innerwork Gmbh aan u hoger zijn dan de totale aankoopprijs van de diensten die u hebt gekocht van Evolute Innerwork Gmbh, en als er geen aankoop is gedaan door u, zal de cumulatieve aansprakelijkheid van Evolute GmbH aan u niet hoger zijn dan € 100.

Bronnen van derden

De Website en de Diensten kunnen links bevatten naar websites en bronnen van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de juistheid, beschikbaarheid, inhoud of het beleid van websites van derden of bronnen. Links naar dergelijke websites of bronnen impliceren geen goedkeuring door of aansluiting bij Evolute Innerwork Gmbh. U erkent alleen de verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke websites of bronnen.

Vrijwaring

Je vrijwaart en stelt ons schadeloos voor alle verliezen, schade, schikkingen, aansprakelijkheden, kosten, lasten, beoordelingen en uitgaven, evenals vorderingen van derden en rechtszaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten, die voortvloeien uit een schending door jou van deze Voorwaarden of enig gebruik door jou van de Website of Diensten. U zult ons kosteloos de hulp bieden die wij vragen in verband met een dergelijke verdediging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verstrekken van informatie, documenten, dossiers en redelijke toegang tot u, zoals wij noodzakelijk achten. U zult geen regeling treffen voor een vordering van een derde partij of afstand doen van enig verweer zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Geschillenbeslechting

Als je een probleem of geschil hebt over de Diensten, ga je ermee akkoord om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met Evolute Institute.

Gehele overeenkomst; verklaring van afstand

Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Evolute Innerwork Gmbh met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen en afspraken tussen ons. Geen verklaring van afstand van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door Evolute Innerwork GmbH zal worden beschouwd, of zal vormen, een verklaring van afstand van enige andere bepaling, al dan niet vergelijkbaar, noch zal een verklaring van afstand een voortdurende verklaring van afstand vormen. Geen verklaring van afstand is bindend, tenzij schriftelijk ondertekend door Evolute Innerwork GmbH.

Mededelingen

Alle kennisgevingen, verzoeken, eisen en andere mededelingen onder deze Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden en als volgt te worden geadresseerd:

Evolute Innerwork GmbH
Gäßnerweg 29
12103 Berlijn
Duitsland

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, en worden beheerst door, de wetten van Duitsland zoals toegepast op contracten die volledig in Duitsland worden uitgevoerd en uitgevoerd. De exclusieve locatie voor enige procedure gebaseerd op of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden is in de stad Berlijn, Duitsland.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Je mag je rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen, delegeren, in sublicentie geven of anderszins overdragen. Elke overdracht, toewijzing, delegatie of sublicentie door jou wordt als ongeldig beschouwd.

Disclaimer

Deze Website is alleen een informatiebron. Alle Inhoud die op deze Website of in enige communicatie met Evolute Innerwork Gmbh wordt verstrekt, is geen vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling voor een specifieke medische aandoening. Je neemt de volledige verantwoordelijkheid voor hoe je de Inhoud gebruikt. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener over vragen met betrekking tot uw gezondheid. Evolute Innerwork Gmbh garandeert niet het resultaat van het opvolgen van de verstrekte aanbevelingen en alle verklaringen over het mogelijke resultaat zijn alleen uitdrukkingen van een mening. Wij geven geen garanties over de hierin verstrekte informatie en aanbevelingen. Door verder te gaan met het gebruik, lezen of deelnemen aan de Website, erkent u dat we niet kunnen garanderen een bepaald resultaat, omdat de resultaten zijn gebaseerd op subjectieve factoren die niet binnen onze controle. Daarom is het volgen van informatie of aanbevelingen op de Website op eigen risico. Als je professioneel medisch advies, counseling of therapie nodig hebt, is het jouw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met een bevoegde professional.

Scheidbaarheid

Als een voorwaarde, bepaling, overeenkomst of bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijft de rest van de Voorwaarden volledig van kracht en zal deze op geen enkele wijze worden aangetast, aangetast of ongeldig worden verklaard.

Laatste update: juni 2022

Ga verder met je zoektocht naar groei en meer welzijn

Meld je aan voor de live Evolute Expert Talk

Baanbrekende ideeën van vooraanstaande denkers in gesprek met onze Evolute gastheren. Krijg unieke inzichten in je eigen pad van persoonlijke, professionele en spirituele groei. Gratis. 

Door je aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van communicatie van Evolute Institute. Je gegevens worden niet gedeeld met derden.

"De leider is iemand die uit rommel eenvoud brengt, uit disharmonie harmonie en uit moeilijkheden kansen."

- Albert Einstein

Ontvang nieuwe inzichten en updates over evenementen van Evolute Institute