Evolute-institutet

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Varumärke och registrerat företagsnamn

Evolute Institute är det offentliga varumärket för "Evolute Institute B.V.". I Villkoren hänvisar namnet "Evolute Institute" till den juridiska personen "Evolute Institute B.V.", som handlar under namnet Evolute Institute, samt dess representanter.

Allmän översikt

Användningen av evolute-institute.com ("Webbplatsen"), inklusive allt material som presenteras här och alla onlinetjänster som tillhandahålls av Evolute Institute B.V. ("Företaget", "vi", "oss", "vår") omfattas av följande Villkor och bestämmelser. Dessa villkor gäller för alla tjänster, material, innehåll, eller resurser som görs tillgängliga via webbplatsen ("Tjänster"). Dessa villkor gäller för alla besökare, kunder och alla andra användare av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen eller tjänsterna godkänner du dessa villkor, utan ändringar, och bekräftar att du har läst dem.

Användning av webbplatsen och tjänsterna

För att få tillgång till eller använda webbplatsen måste du vara 18 år eller äldre och ha erforderlig befogenhet och behörighet att ingå dessa villkor. Barn under 18 år är förbjudna att använda webbplatsen. Information som tillhandahålls på webbplatsen och i tjänsterna relaterade till retreatupplevelser som involverar användning av psykotropa ämnen, inklusive tryffel som innehåller psilocybin som tillhandahålls av lagliga smartshops i Nederländerna, och annan relaterad information kan komma att ändras. Evolute Institute B.V. gör ingen representation eller garanti för att den information som tillhandahålls ("Innehåll"), oavsett källa, är fullständig, korrekt, uppdaterad, pålitlig eller fri från fel. Evolute Institute B.V. frånsäger sig allt ansvar för eventuella ofullständigheter, felaktigheter eller fel i Innehållet och förbehåller sig rätten att korrigera fel i beskrivningar och prissättning från.

Ansökan om att använda tjänster

För att kunna använda Tjänsterna kan du behöva fylla i ett ansökningsformulär och lämna personuppgifter om dig själv, inklusive dina uppgifter såsom ditt fullständiga namn, e-postadress, postadress, födelsedatum och annan personlig information. Du samtycker till att all information som du tillhandahåller Evolute Institute B.V. alltid kommer att vara sanningsenlig, exakt, korrekt efter bästa vetande och aktuell. Du samtycker till att inte utge dig för att vara någon annan eller att tillhandahålla någon information eller en e-postadress som inte är din egen. Vi strävar efter att alla deltagare ska ha haft ett undersökningssamtal med en av våra medarbetare innan de bokar våra tjänster. Detta samtal kommer att äga rum via telefon eller någon annan lämplig telekommunikationsplattform (t.ex. Zoom). Samtalet kommer inte att spelas in om det inte uttryckligen begärs och med ditt tillstånd. Evolute Institute:s personal kan komma att föra anteckningar under samtalet för senare bruk eller för att dela dem med annan relevant personal.

Vägran av delgivning

Tjänsterna erbjuds under förutsättning att vi godkänner din ansökan och betalning. Vi förbehåller oss rätten att vägra betjäna en person eller enhet, utan skyldighet att ge en förklaring. Vi kan när som helst ändra eller avbryta någon aspekt eller funktion på webbplatsen eller tjänsterna, förutsatt att vi uppfyller vårt tidigare ansvar gentemot dig baserat på godkännande av din betalning.

Betalning

Du bekräftar att Evolute Institute förbehåller sig rätten att erbjuda försäljning eller rabatter på det fullständiga detaljhandelspriset för våra tjänster utan kompensation om du betalade ett högre pris.

Lagliga syften

Du får endast använda webbplatsen och tjänsterna för lagliga ändamål. Du samtycker till att vara ekonomiskt ansvarig för alla inköp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen. Du samtycker till att använda webbplatsen och att köpa tjänster eller produkter via webbplatsen endast för legitima ändamål. Du samtycker till att avstå från att publicera eller överföra material via webbplatsen som kränker eller inkräktar på andras rättigheter, eller som är hotfullt, kränkande, ärekränkande, kränker rätten till publicitet eller integritet, obscent, vulgärt, profant eller på annat sätt stötande, eller som uppmuntrar till beteende som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot någon lag.

Immateriella rättigheter till ditt material

Vi hävdar inga immateriella rättigheter över det material som du tillhandahåller Evolute Institute B.V. Du behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som du med rätta kan ha i allt innehåll som du skickar via webbplatsen eller tjänsterna. Innehåll som du skickar till Evolute Institute B.V. förblir ditt i den utsträckning som du har några rättsliga anspråk däri. Du samtycker till att hålla Evolute Institute B.V. skadelös från och mot alla anspråk, skulder, och kostnader som uppstår till följd av någon potentiell eller faktisk upphovsrätt eller varumärke olovlig tillägnelse eller intrång hävdas mot dig. Genom att lägga upp material på webbplatsen, du ger oss en världsomspännande, icke-exklusiv, oåterkallelig licens att använda materialet för marknadsföring, affärsutveckling, och marknadsföringsändamål.

Vår immateriella egendom

Webbplatsen och hela dess innehåll, egenskaper och funktioner (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, skärmar, bilder, video och ljud, och design, urval och arrangemang av dessa) och tjänster innehåller immateriella rättigheter som ägs av Evolute Institute B.V., inklusive upphovsrätt, varumärken, äganderättslig information och annan immateriell egendom. Du får inte ändra, (åter)publicera, överföra, delta i överföring eller försäljning av, skapa härledda verk från, distribuera, (offentligt) visa, reproducera, ladda ner, lagra eller på något sätt utnyttja i något format överhuvudtaget något av webbplatsens eller tjänsternas innehåll eller immateriella rättigheter, helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga medgivande. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort dig från tjänsterna, utan återbetalning, om du bryter mot denna policy för immateriella rättigheter.

Du får inte få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen eller några tjänster eller material som är tillgängliga via webbplatsen för kommersiella ändamål.

Om du vill använda material på webbplatsen på något annat sätt än vad som anges i detta avsnitt, vänligen skicka din begäran till: [email protected].

Om du skriver ut, kopierar, ändrar, laddar ner eller på annat sätt använder eller ger någon annan person tillgång till någon del av webbplatsen i strid med användarvillkoren, upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av det material du har gjort. Ingen rätt, titel eller intresse i eller till webbplatsen eller något innehåll på webbplatsen överförs till dig, och alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är reserverade av företaget. All användning av webbplatsen som inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor är ett brott mot dessa användarvillkor och kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och andra lagar.

Material som skickats till webbplatsen

Du får inte ladda upp, lägga upp, dela eller på annat sätt göra tillgängligt på webbplatsen foton, konstverk eller annat material (gemensamt kallat "material") som skyddas av upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ägaren av upphovsrätten, varumärket eller annan äganderätt, och bördan att fastställa att något material inte är så skyddat ligger helt och hållet hos dig. Du ansvarar för alla skador som uppstår till följd av intrång i upphovsrätt, varumärken eller andra äganderättigheter, eller andra skador som uppstår till följd av ett sådant inlämnande. När det gäller allt material som du skickar in till webbplatsen intygar och garanterar du uttryckligen att du har behörighet att använda och distribuera materialet, och att användningen eller visningen av materialet inte bryter mot några lagar, regler, förordningar eller tredje parts rättigheter.

Ändrade villkor

Vi kan när som helst ändra dessa Regler och Villkor. Sådana ändringar träder i kraft omedelbart efter att du har meddelats genom att de nya villkoren publiceras på denna webbplats. All användning av webbplatsen eller tjänsterna efter att ha meddelats innebär att du accepterar dessa ändringar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera någon del av vår webbplats och våra tjänster, inklusive dessa villkor. Vi kommer att publicera den mest uppdaterade versionen på webbplatsen och ange ikraftträdandedatum på denna sida.

Begränsning av ansvar

Du samtycker till att vi under inga omständigheter ska hållas ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, följdmässiga, särskilda, straffrättsliga, exemplariska eller andra skador som uppstår till följd av din användning av webbplatsen eller tjänsterna. Dessutom är vi inte ansvariga för skador i samband med (a) fel i prestanda, fel, utelämnande, nekande av tjänst, attack, avbrott, radering, defekt, försening i drift eller överföring, datorvirus eller linje- eller systemfel; (b) tredje parts stöld av, förstörelse av, obehörig åtkomst till, ändring av eller användning av din information eller egendom; och (c) förlust av intäkter, förväntade vinster, affärer, besparingar, goodwill eller data, oavsett vår försumlighet, grov försumlighet, misslyckande med ett väsentligt syfte och oavsett om sådant ansvar uppstår i försumlighet, kontrakt, skadestånd eller någon annan teori om juridiskt ansvar. Det föregående gäller även om Evolute Institute B.V. har informerats om möjligheten av eller kunde ha förutsett skadorna. I de jurisdiktioner som inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för skador, vårt ansvar är begränsat till den yttersta möjliga utsträckning som tillåts enligt lag. Under inga omständigheter ska Evolute Institute B.V.s kumulativa ansvar gentemot dig överstiga det totala inköpspriset för de tjänster du har köpt från Evolute Institute B.V., och om inget köp har gjorts av dig, ska Evolute Institute B.V.s kumulativa ansvar gentemot dig inte överstiga 100 euro.

Resurser från tredje part

Webbplatsen och Tjänsterna kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och resurser. Du bekräftar och samtycker till att vi inte är ansvariga eller ansvariga för noggrannheten, tillgänglighet, innehåll, eller policyer för tredje parts webbplatser eller resurser. Länkar till sådana webbplatser eller resurser innebär inte något stöd av eller anknytning till Evolute Institute B.V.. Du erkänner ensamt ansvar för och tar all risk som uppstår till följd av din användning av sådana webbplatser eller resurser.

Skadestånd

Du ersätter och håller oss skadeslösa från och mot alla förluster, skador, uppgörelser, skulder, kostnader, avgifter, bedömningar och utgifter samt tredje parts anspråk och orsaker till talan, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden, som uppstår till följd av brott mot något av dessa villkor, eller någon användning av webbplatsen eller tjänsterna. Du ska tillhandahålla oss sådan hjälp, utan kostnad, som vi kan begära i samband med sådant försvar, inklusive, utan begränsning, att tillhandahålla oss sådan information, dokument, register och rimlig tillgång till dig, som vi anser vara nödvändig. Du ska inte reglera något krav från tredje part eller avstå från något försvar utan vårt skriftliga förhandsgodkännande.

Tvistlösning

Om du har några frågor eller tvister om tjänsterna samtycker du till att först försöka lösa tvisten informellt genom att kontakta Evolute Institute.

Fullständigt avtal; friskrivning

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Evolute Institute B.V. avseende din användning av webbplatsen och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, framställningar, och överenskommelser mellan oss. Inget avstående från någon av bestämmelserna i dessa villkor av Evolute Institute B.V. ska anses, eller ska utgöra, ett avstående från någon annan bestämmelse, oavsett om den är liknande eller inte, och inte heller ska något avstående utgöra ett fortsatt avstående. Inget avstående ska vara bindande om det inte utförs skriftligen av Evolute Institute B.V.

Meddelanden

Alla meddelanden, förfrågningar, krav och annan kommunikation enligt dessa villkor ska vara skriftliga och korrekt adresserade enligt följande:

Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Kontor nr. 4277
1012SL, Amsterdam
Nederländerna

Tillämplig lag

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med, och regleras av, Nederländernas lagar som tillämpas på avtal som helt och hållet ingås och fullgörs i Nederländerna. Den exklusiva platsen för alla förfaranden som baseras på eller uppstår ur dessa villkor ska vara i staden Amsterdam, Nederländerna.

Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Du får inte tilldela, delegera, underlicensiera eller på annat sätt överföra dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor. Varje överföring, tilldelning, delegering eller underlicensiering av dig anses ogiltig.

Friskrivningsklausul

Denna webbplats är endast en informationsresurs. Du bekräftar att ingen av informationen på webbplatsen är varken medicinsk eller juridisk rådgivning. Allt innehåll som tillhandahålls på denna webbplats eller i någon kommunikation med Evolute Institute B.V. ersätter inte professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling för ett specifikt medicinskt tillstånd. Du tar fullt ansvar för hur du använder innehållet. Rådfråga alltid din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare om alla hälsorelaterade frågor du har. Evolute Institute B.V. garanterar inte resultatet av att följa de rekommendationer som ges och eventuella uttalanden om det potentiella resultatet är endast uttryck för åsikter. Vi ger inga garantier för den information och de rekommendationer som ges här. Genom att fortsätta att använda, läsa eller delta på webbplatsen bekräftar du att vi inte kan garantera något särskilt resultat eftersom resultat baseras på subjektiva faktorer som inte ligger inom vår kontroll. Det är därför på egen risk att följa information eller rekommendationer som ges på webbplatsen. Om du behöver professionell medicinsk rådgivning, rådgivning eller terapi är det ditt ansvar att kontakta en legitimerad yrkesperson. Den juridiska information som presenteras på webbplatsen är i informationssyfte och fungerar som allmän information, och du är ansvarig för att känna till lagarna i din egen kommun / bostadsort. Den information vi presenterar uppmuntrar inte eller tolererar användning av psykotropa ämnen där det strider mot lagen. Evolute Institute B.V. varken tillhandahåller eller säljer psilocybininnehållande tryffel eller andra psykotropa ämnen.

Severabilitet

Om en behörig domstol anser att en term, bestämmelse, överenskommelse eller ett villkor i dessa allmänna villkor är ogiltigt eller inte kan verkställas, ska resten av de allmänna villkoren fortsätta att gälla fullt ut och ska inte på något sätt påverkas, försämras eller ogiltigförklaras.

Senaste uppdatering: mars 2024

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt. 

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"När jag släpper taget om det jag är, Jag blir vad jag skulle kunna vara."

- Lao-Tzu

Få insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute