Evolute-institutet

Skydd

Vi informerar dig efterföljande enligt de lagstadgade bestämmelserna i dataskyddslagen (insb. enligt BDSG n.F. och den europeiska dataskyddsgrundförordningen "DS-GVO") om hur, i vilken omfattning och i vilket syfte vårt företag bearbetar personrelaterade data. Denna sekretess gäller även för våra webbplatser och sociala medieprofiler. Beträffande definitionen av begrepp som till exempel "personrelaterade data" eller "bearbetning" hänvisar vi till Art. 4 DS-GVO.

Namn och kontaktuppgifter till / av ansvarig
Unser/e Verantwortliche/r (efterföljande "Verantwortlicher") i.S.d. Art. 4 Zif. 7 DS-GVO är:

Evolute Institute GmbH
Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

Gäßnerweg 29
12103, Berlin, Tyskland
E-post: [email protected]

Uppgifter, ändamål med bearbetningen och kategorier av berörda personer

Därefter informerar vi dig om Art, Umfang och Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten.

1. Typer av data som vi bearbetar
Bestandsdaten (Namn, adress etc.), Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail, Fax etc.), Inhaltsdaten (Texteingaben, Videos, Fotos etc.), Kommunikationsdaten (IP-Adresse etc.),

2. Ändamål med bearbetningen enligt Art. 13 Abs. 1 c) DS-GVO
Abwicklung von Verträgen, Marketing / Vertrieb / Werbung, Kontaktanfragen abwickeln,

3. Kategorier av berörda personer enligt Art. 13 Abs. 1 e) DS-GVO
Besökare/Nyttjare av webbplatsen, Intressenter,

De berörda personerna kommer tillsammans att benämnas "användare".

Rättsgrundlagen för bearbetning av personuppgifter

Därefter informerar vi dig om de rättsliga grunderna för bearbetning av personuppgifter:

 1. Om vi har inhämtat din tillåtelse att bearbeta personuppgifter, är Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 2. Är den bearbetning som krävs för att uppfylla ett avtal eller för att genomföra åtgärder enligt avtalet, och som sker på din begäran, så är Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 3. Är bearbetning för att uppfylla en rättslig förpliktelse nödvändig, som vi inte kan uppfylla (t.ex. lagstadgade uppbackningsplikter), så är Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 4. Är bearbetningen nödvändig för att skydda livsviktiga intressen hos den berörda personen eller en annan naturlig person, så är Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 5. Ist die Verarbeitung zur Wahrung unserer oder der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich und überwiegen diesbezüglich Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten nicht, so ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO Rechtsgrundlage.

Vidareutnyttjande av personrelaterade uppgifter om tredje man och uppdragsgivare

Utan din tillåtelse ger vi i princip inga uppgifter till Dritte vidare. Om detta ändå skulle vara fallet, så sker vidarefördelningen på grundval av de tidigare nämnda rättsgrundlagen, t.ex. vid vidarefördelning av uppgifter till en online-betalningsleverantör för avtalsuppfyllelse eller på grund av en rättslig anordning eller en rättslig skyldighet för vidarefördelning av uppgifter till ändamål som rör straffverkställighet, faroförsvar eller genomdrivande av rätten till geistiskt egendom.
Vi sätter dessutom in uppdragstagare (externa tjänsteleverantörer, t.ex. webbhotell för våra webbplatser och databanker) för att bearbeta dina uppgifter. Om det inom ramen för ett avtal om uppdragsbearbetning ges vidare uppgifter till uppdragsgivaren, sker detta alltid enligt Art. 28 DS-GVO. Vi väljer därvid våra uppdragstagare noggrant, kontrollerar dessa regelbundet och låter oss få en Weisungsrecht hinsichtlich der Daten einräumen. Dessutom måste uppdragsgivaren ha vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och följa dataskyddsbestämmelserna gem. BDSG n.F. och DS-GVO upprätthålls

Överföring av uppgifter i tredje land

Genom den europeiska dataskyddsförordningen (DS-GVO) har en enhetlig grund för dataskydd i Europa skapats. Ihre Daten werden daher vorwiegend durch Unternehmen verarbeitet, für die DS-GVO Anwendung findet. Om dock bearbetningen genom Dienste Dritter sker utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, måste dessa uppfylla de särskilda villkoren i art. 44 ff. DS-GVO uppfylls. Detta innebär att bearbetningen sker på grundval av särskilda garantier, såsom exempelvis den av EU-kommissionen officiellt erkända fastställelsen av en av EU:s motsvarande dataskyddsnivåer eller beaktandet av officiellt erkända särskilda avtalsenliga skyldigheter, de så kallade "standardavtalsklausulerna".
Såvida vi på grund av Unwirksamkeit des sog. "Sekretesskydd", enligt Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO det uttryckliga samtycket till överföring av uppgifter till USA från dig, kommer vi att ta hänsyn till risken för en hemlig åtkomst genom amerikanska myndigheter och användningen av uppgifter för övervakning, eventuellt utan möjligheter till rättsskydd för EU-borgare, se nedan.

Löschung av data och Speicherdauer

Såvida det inte uttryckligen anges i denna beskrivning, kommer dina personrelaterade uppgifter att raderas eller sparas, såvida inte den till bearbetningen delgivna tillåtelsen från dig återkallas eller syftet med lagringen uppfylls eller uppgifterna för syftet inte är mer nödvändiga, eftersom deras ytterligare uppbevarade uppgifter är nödvändiga för att bevisa att de är nödvändiga eller för att de rättsliga uppbevarandeskyldigheterna ska kunna uppfyllas. Darunter fallen etwa handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten von Geschäftsbriefen nach § 257 Abs. 1 HGB (6 år) samt skatterättsliga upplysningskrav enligt § 147 Abs. 1 AO von Belegen (10 år). Wenn die vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist abläuft, erfolgt eine Sperrung oder Löschung Ihrer Daten, es sei denn die Speicherung ist weiterhin für einen Vertragsabschluss oder zur Vertragserfüllung erforderlich.

Bestäm en automatisk beslutsfunktion

Vi sätter inte in någon automatisk beslutsfunktion eller profilering.

Tillhandahållande av vår webbplats och skapande av loggfiler

 1. Om du använder vår webbplats endast i informativt syfte (även ingen registrering och heller ingen annan överföring av information), tar vi endast upp de personliga uppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill besöka vår webbplats hämtar vi följande uppgifter:
  - IP-Adresse;
  - Internet Service Provider des Nutzers;
  - Datum och Uhrzeit des Abrufs;
  - Browsertyp;
  - Språk och webbläsarversion;
  - Inhalt des Abrufs;
  - Zeitzone;
  - Zugriffsstatus/HTTP-Statuskod;
  - Datamängd;
  - Webbplatser, från vilka Anforderung kommer;
  - Driftsystem.
  En lagring av dessa uppgifter tillsammans med andra personuppgifter om dig är inte aktuell.
 2. Dessa uppgifter används för att ge dig en användarvänlig, funktionsduglig och säker tillgång till vår webbplats med funktioner och innehåll samt för att optimera och statistiskt utvärdera den.
 3. Rechtsgrundlage hierfür ist unser in den obigen Zwecken auch liegendes berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.
 4. Vi sparar dessa uppgifter ur säkerhetsskäl i serverloggfiler under en period av några dagar. Efter Ablauf dieser Frist werden diese automatisch gelöscht, es sei denn wir benötigen deren Aufbewahrung zu Beweiszwecken bei Angriffen auf die Serverinfrastruktur oder anderen Rechtsverletzungen.

Kakor

 1. Vi använder sog. Cookies vid ditt besök på vår webbplats. Cookies är små textdateier som din webbläsare kan visa och spara på din dator. Om du besöker vår webbplats igen, ger dessa cookies dig information som du automatiskt kan återkalla. Till dessa cookies räknas även de s.k. "Användar-ID", där användarens uppgifter sparas med hjälp av en pseudonymiserad profil. Vi informerar dig om detta när du öppnar vår webbplats med hjälp av en hänvisning till vår Datenschutzerklärung om användningen av cookies till de tidigare nämnda ändamålen och hur du kan vidarebefordra eller förhindra lagring av dessa ("Opt-out").

  Följande cookie-arter kan vara olika:

  - Nödvändiga, nödvändiga cookies: Essentiella cookies är cookies som är absolut nödvändiga för driften av webbplatsen för att vissa funktioner på webbplatsen, t.ex. inloggningar, varukorgar eller användarnamn, t.ex. bzgl. Språk på webbplatsen att spara.

  - Session-Cookies: Sessionscookies behövs för att återkalla flera erbjudanden från samma användare (t.ex. om du har loggat in för att visa din inloggningsstatus). Om du besöker vår sida igen, ge dessa cookies information om, så att du automatiskt kan återkalla den. Den här informationen tjänar till att optimera våra erbjudanden och ge dig en enklare åtkomst till vår sida. Om du stänger webbläsaren eller loggar ut, kommer sessionscookies att raderas.

  - Beständiga cookies: Dessa cookies sparas även efter att webbläsaren har stängts. De används för att lagra inloggningar, för att mäta rikets omfattning och för marknadsföringsändamål. Dessa blir automatiskt efter en vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. I säkerhetsinställningarna i din webbläsare kan du alltid radera cookies.

  - Cookies från tredje part (tredjepartscookies isb. från Werbetreibenden): I enlighet med dina önskemål kan du konfigurera din webbläsares inställningar och t.ex. förhindra att cookies från tredje part eller alla cookies tas emot. Vi upplyser dig dock på denna plats om att du eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Läs mer om dessa cookies i de respektive dataskyddsdeklarationerna till tredjepartsleverantörer.

 2. Datakategorier: Användardata, Cookie, Användar-ID (inkl. de sidor som besöks, Geräteinformationen, Zugriffszeiten och IP-Adressen).
 3. Zwecke der Verarbeitung: Den här informationen tjänar syftet att optimera våra webbsidor tekniskt och ekonomiskt och att ge dig en enklare och säkrare tillgång till vår webbplats.
 4. Rättsgrundlagen: Om vi bearbetar dina personuppgifter med hjälp av cookies på grund av ditt samtycke ("Opt-in"), då är Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO den rättsliga grunden. Ansonsten har vi ett berättigat intresse av webbplatsens effektiva funktionalitet, förbättring och ekonomiska drift, så att i det fallet Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO Rechtsgrundlage är. Rechtsgrundlage är dessutom Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO, om die Cookies zur Vertragsanbahnung z.B. bei Bestellungen gesetzt werden.
 5. Speicherdauer/ Löschung: Dessa uppgifter kommer att raderas om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med deras registrering. När det gäller registrering av data för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet, om den aktuella sessionen avslutas.

  Cookies sparas på din dator och överförs från denna till vår sida. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom en ändring av inställningarna i din webbläsare kan du stänga av eller begränsa överföringen av cookies. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Detta kan också ske automatiskt. Om cookies för vår webbplats inaktiveras, kan eventuellt inte alla funktioner på webbplatsen användas fullt ut.

  Här hittar du information om hur du tar bort cookies från webbläsare:

  Krom: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

 6. Widerspruch och "Opt-Out": Du kan förhindra att cookies sparas på din Festplatte oberoende av om du har ett godkännande eller en lagstadgad tillåtelse, om du i din webbläsares inställningar väljer "Acceptera inga cookies". Detta kan dock ha en funktionseinschränkande effekt på våra erbjudanden till följd. Du kan dem Einsatz von Cookies von Drittanbietern zu Werbezwecken über ein sog. "Opt-out" über diese amerikanische Website (https://optout.aboutads.info) oder diese europäische Website (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) widersprechen.

Utveckling av Verträgen

 1. Wir bearbetar Bestandsdaten (z.B. Unternehmen, Titel/akademischer Grad, Namen und Adressen sowie Kontaktdaten von Nutzern, E-Mail), Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Kontaktpersonen) och Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie) zwecks Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (Kenntnis, wer Vertragspartner ist; Begründung, inhaltliche Ausgestaltung und Abwicklung des Vertrags; Überprüfung auf Plausibilität der Daten) und Serviceleistungen (z.B. Kontaktaufnahme des Kundenservice) gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit b) DS-GVO. De i Onlineformulären som obligatoriskt angivna ingångarna är nödvändiga för avtalsslutet.
 2. En vidarebefordran av dessa uppgifter till tredje part sker i princip inte om det är nödvändigt för att följa våra krav (t.ex. överlämnande av uppgifter till en inkassoadvokat) eller för att uppfylla avtalet (t.ex. överlämnande av uppgifter till en betalningsförmedlare) eller om det finns en lagstadgad skyldighet gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO.
 3. Vi kan bearbeta de av dig angivna uppgifterna för att informera dig om ytterligare intressanta produkter ur vår portfölj eller skicka e-post med teknisk information till dig.
 4. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die Bestands- und Vertragsdaten dann der Fall, wenn die Daten für die Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind und keine Ansprüche mehr aus dem Vertrag geltend gemacht werden können, weil diese verjährt sind (Gewährleistung: zwei Jahre / Regelverjährung: drei Jahre). Vi är på grund av handels- och skatterättsliga Vorgaben skyldiga, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Dock tar vi vid Vertragsbeendigung nach drei Jahren eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt. Uppgifter i användarkontot gäller fram till dess att de upphävs.

Kontaktaufnahme per Kontaktformular / E-Mail / Fax / Post

 1. Vid kontakt med oss via Kontaktformular, Fax, Post eller E-Mail kommer dina uppgifter att bearbetas för att underlätta utvecklingen av kontaktfrågan.
 2. Rättslig grund för bearbetning av data är vid förfall av ett samtycke från dig Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO. Rättslig grund för bearbetning av uppgifter som överförs i samband med en kontaktfråga eller e-post, en skrivelse eller ett fax är art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Der Verantwortliche hat ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung und Speicherung der Daten, um Anfragen der Nutzer beantworten zu können, zur Beweissicherung aus Haftungsgründen und um ggf. seinen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bei Geschäftsbriefen nachkommen zu können. Zielt der Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.
 3. Vi kan spara dina uppgifter och kontaktfrågor i vårt Customer-Relationship-Management-system ("CRM-system") eller i ett jämförbart system.
 4. Dessa uppgifter kommer att raderas om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med deras registrering. För personuppgifterna från kontaktformulärets Eingabemaske och dem som skickats via e-post är detta då fallet, om den respektive konversationen med dig avslutas. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Anfragen von Nutzern, die über einen Account bzw. Vertrag mit uns verfügen, speichern wir bis zum Ablauf von zwei Jahren nach Vertragsbeendigung. Im Fall von gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf: Ende handelsrechtlicher (6 Jahre) und steuerrechtlicher (10 Jahre) Aufbewahrungspflicht.
 5. Du har alltid möjlighet att begära samtycke enligt Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Om du tar kontakt med oss via e-post kan du alltid bekräfta lagringen av personuppgifter.

Google Maps

 1. Vi har på vår webbplats kartor från "Google Maps" (Anbudsgivare: Google Ireland Limited, Registernr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) integrerad.
 2. Datakategori och beskrivning av databehandling: Användningsdata (t.ex. IP, Standort, uppkopplad sida). Med Google Maps kan vi visa adressernas läge och en körfältsbeskrivning direkt på vår webbplats i interaktiva kartor och ge dig möjlighet att använda dessa verktyg. Vid avbrytande av vår webbplats, där Google Maps är integrerat, kommer en anslutning till Googles server i USA att upprättas. Här kan din IP-adress och adress överföras till Google. Dessutom får Google information om att du har hämtat motsvarande sida. Detta sker även utan användarkonto hos Google. Om du är inloggad på ditt Google-konto kan Google spara de uppgifter som finns på ditt konto. Om du inte vill det, måste du logga ut från ditt Google-konto. Google skapar användarprofiler ur dessa data och använder dessa data för att marknadsföra, undersöka eller optimera sina webbplatser.
 3. Zweck der Verarbeitung: Tillhandahållande av en användarvänlig, ekonomisk och optimerad webbplats.
 4. Rättsgrundlagen: Har du för bearbetning av dina personuppgifter med hjälp av "Google Maps" från tredjepartsleverantören gett ditt samtycke ("Opt-in"), då är Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO den rättsliga grunden. Rechtsgrundlage är dessutom vårt i de obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.
 5. Överföring av uppgifter/Empfängerkategorie: Drittanbieter i USA.
 6. Speicherdauer: Cookies fram till 6 månader eller fram till att de tas bort av dig. Ansonsten sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.
 7. Widerspruchs- och Beseitigungsmöglichkeit: Du har gentemot Google ett motsatsförhållande till bildandet av användarprofiler. Vänligen vänd dig direkt till Google angående den nedan nämnda sekretessbestämmelsen. En Opt-Out-Widerspruch hinsichtlich der Werbe-Cookies kan du här i ditt Google-konto vornehmen:
  https://adssettings.google.com/authenticated.
 8. I den Nutzungsbedingungen von Google Maps under https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html och i Datenschutzerklärung für Werbung von Google under https://policies.google.com/technologies/ads Här hittar du ytterligare information om användningen av Google Cookies och deras arbetsteknik, Speicherdauer, Anonymisierung, Standortdaten, Funktionsweise och dina rättigheter. Allmän beskrivning av Google: https://policies.google.com/privacy.

Präsenz i sociala medier

 1. Vi upprätthåller i sociala medier profiler eller fansidor. Vid användning och uppladdning av våra profiler i respektive nätverk genom dig gäller respektive dataskyddsbeskrivning och respektive nätverks användningsvillkor.
 2. Datakategorier och beskrivning av databehandling: Nutzungsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Bestandsdaten. Ferner werden die Daten der Nutzer innerhalb sozialer Netzwerke im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. Så kan z.B. anhand des Nutzungsverhaltens och sich daraus ergebender Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Netzwerke zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Vidare kan i användningsprofilen även data oberoende av de av användarna använda apparaterna sparas (särskilt om användarna är medlemmar i de respektive plattformarna och dessa är inloggade). För en detaljerad beskrivning av de respektive bearbetningsformerna och Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out) hänvisar vi till dataskyddsdeklarationer och uppgifter från operatörer av de respektive nätverken. Även i fall av Auskunftsanfragen och der Geltendmachung von Betroffenenrechten weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan direkt vidta motsvarande åtgärder och ge utkomster. Om du ändå behöver hjälp kan du vända dig till oss.
 3. Zweck der Verarbeitung: Kommunikation med de på det sociala nätverket anslutna och registrerade användarna; information och reklam för våra produkter, erbjudanden och tjänster; extern presentation och bildvård; utvärdering och analys av användarna och innehållet i våra presentationer i sociala medier.
 4. Rättsgrundlagen: Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist unser in den obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Om du ger oss eller den ansvarige för det sociala nätverket tillstånd att bearbeta dina personuppgifter är det en rättslig grund enligt art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) i.V.m. Art. 7 DS-GVO.
 5. Överföring av uppgifter/Empfängerkategorie: Socialt nätverk.
 6. De respektive nät- och tjänsteföretagens dataskyddsbeskrivningar, informationsmöjligheter och Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out) hittar du här:

  LinkedIn - Diensteanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Cookie-Richtlinie och Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Den berörda personens rättigheter

 1. Widerspruch eller Widerruf mot bearbetningen av dina uppgifter

  Såvida inte bearbetningen på grundval av ditt samtycke enligt Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a), Art. 7 DS-GVO bygger på, har du rätt att alltid återkalla ditt godkännande. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch nicht berührt.

  Såvida vi bearbetar dina personliga uppgifter i enlighet med artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Detta är fallet om bearbetningen i synnerhet inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket av oss visas i den efterföljande beskrivningen av funktionerna. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

  Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Du kan kostnadsfritt använda dig av Widerspruchsrecht. Över din Werbewiderspruch kan du informera oss under följande kontaktuppgifter:

   

  Evolute Institute GmbH
  Gäßnerweg 29
  12103, Berlin, Tyskland
  E-post: [email protected]

 2. Recht auf Auskunft
  Du har rätt att begära en bekräftelse från oss om att du bearbetar personrelaterade uppgifter. Om detta är fallet, har du en rätt till information om dina hos oss sparade personliga data enligt Art. 15 DS-GVO. Detta innefattar särskilt informationen om bearbetningszwecken, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare, mot vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade Speicherdauer, härkomsten av dina uppgifter, såvida dessa inte direkt har hämtats från dig.
 3. Recht auf Berichtigung
  Du har rätt att få tillgång till oriktiga eller fullständiga uppgifter enligt Art. 16 DS-GVO.
 4. Rätt till Löschung
  Du har en rätt till Löschung av dina hos oss sparade uppgifter enligt Art. 17 DS-GVO, eftersom lagstadgade eller avtalsenliga upplysningsfrister eller andra lagstadgade skyldigheter eller rättigheter till ytterligare lagring står i strid med dessa.
 5. Rätt till begränsning
  Du har rätt att begära en begränsning vid bearbetningen av dina personuppgifter, om en av förutsättningarna i art. 18 Abs. 1 lit. a) till d) DS-GVO uppfylls:
  - Om du anger att du vill kontrollera riktigheten av de personuppgifter som du hänvisar till för en viss tid, kan du ange att du vill kontrollera riktigheten av personuppgifterna;

  - die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

  - den ansvariga inte längre behöver personuppgifter för ändamålen med bearbetningen, men behöver dessa för att uppfylla, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

  - om du motsätter dig bearbetning enligt Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

 6. Recht auf Datenübertragbarkeit
  Du har en rätt till datatransfer enligt Art. 20 DS-GVO, vilket innebär, att du kan få de av oss över dig gespeicherten personenbezogenen uppgifterna i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format eller överföra dem till en annan ansvarsskyldig.
 7. Recht auf Beschwerde
  Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes wenden.

Datasäkerhet

För att alla personrelaterade data, som överförs till oss, ska kunna skyddas och för att vi ska kunna garantera att våra, men även våra externa tjänsteleverantörers, dataskyddsbestämmelser efterlevs, har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Därför kommer bland annat alla data mellan din webbläsare och vår server att överföras via en säker SSL-förbindelse.

Stand: 09.01.2022

 

Datasekretess

I enlighet med de rättsliga kraven i dataskyddslagstiftningen (särskilt i enlighet med BDSG n.F. och den europeiska dataskyddsförordningen "DS-GVO") informerar vi dig nedan om arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter av vårt företag. Denna integritetspolicy gäller även för våra webbplatser och profiler på sociala medier. När det gäller definitionen av termer som "personuppgifter" eller "behandling" hänvisar vi till Art. 4 DS-GVO.

Namn och kontaktuppgifter för ansvarig(a) person(er)
Vår ansvariga person (nedan kallad "ansvarig person") i den mening som avses i Art. 4 fig. 7 DS-GVO är:

Evolute Institute GmbH
Dmitrij Achelrod, Christopher Kabakis

Gäßnerweg 29
12103, Berlin, Tyskland
E-post: [email protected]

 

Typer av uppgifter, ändamål med behandlingen och kategorier av registrerade

I det följande informerar vi dig om typ, omfattning och syfte med insamling, behandling och användning av personuppgifter.

1. Typer av uppgifter som vi behandlar
Inventeringsdata (namn, adress etc.), kontaktdata (telefonnummer, e-post, fax etc.), innehållsdata (textinmatning, videor, foton etc.), kommunikationsdata (IP-adress etc.),

2. ändamålen med behandlingen enligt Art. 13 para. 1 c) DS-GVO.
Behandling av avtal, marknadsföring/försäljning/annonsering, hantering av kontaktförfrågningar,

3. Kategorier av registrerade enligt Art. 13 para. 1 e) DS-GVO
Besökare/användare av webbplatsen, berörda parter,

De registrerade kallas kollektivt för "användare".

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Nedan informerar vi dig om den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter:

Om vi har fått ditt samtycke till behandling av personuppgifter är den rättsliga grunden Art. 6 (1) p. 1 lit. a) DS-GVO.
Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, som utförs på din begäran, är Art. 6 (1) S. 1 lit. b) DS-GVO den rättsliga grunden.
Om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av (t.ex. lagstadgade lagringsskyldigheter), är Art. 6 (1) p. 1 lit. c) DS-GVO den rättsliga grunden.
Om behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen, är Art. 6 (1) p. 1 lit. d) DS-GVO är den rättsliga grunden.
Om behandlingen är nödvändig för att skydda våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen och dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätts i detta avseende, är Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO den rättsliga grunden.

 

Utlämnande av personuppgifter till tredje part och orderbehandlare

I princip vidarebefordrar vi inga uppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Om detta ändå skulle vara fallet sker överföringen på grundval av de tidigare nämnda rättsliga grunderna, t.ex. vid överföring av uppgifter till onlinebetalningsleverantörer för fullgörande av ett avtal eller på grund av ett domstolsbeslut eller på grund av en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifterna i syfte att åtala för brott, avvärja fara eller genomdriva immateriella rättigheter.
Vi använder även personuppgiftsbiträden (externa tjänsteleverantörer, t.ex. för webbhosting av våra webbplatser och databaser) för att behandla dina uppgifter. Om uppgifterna vidarebefordras till personuppgiftsbiträdena inom ramen för ett avtal om avtalsbehandling sker detta alltid i enlighet med art. 28 DS-GVO. I samband med detta väljer vi noggrant ut våra personuppgiftsbiträden, övervakar dem regelbundet och har rätt att utfärda instruktioner om uppgifterna. Dessutom måste personuppgiftsbiträdena ha vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och följa dataskyddsbestämmelserna enligt BDSG n.F. och DS-GVO.

Överföring av uppgifter till tredje land

Genom antagandet av den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (DS-GVO) har en enhetlig grund för dataskydd skapats i Europa. Dina uppgifter behandlas därför huvudsakligen av företag som omfattas av DS-GVO. Om behandlingen emellertid utförs av tjänster från tredje part utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, måste dessa uppfylla de särskilda kraven i art. 44 och följande. DS-GVO. Detta innebär att behandlingen sker på grundval av särskilda garantier, såsom EU-kommissionens officiellt erkända fastställande av en dataskyddsnivå som motsvarar EU eller iakttagandet av officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser, de så kallade "standardavtalsklausulerna".
I den mån vi behöver ditt uttryckliga samtycke till överföring av uppgifter till USA på grund av att den så kallade "Privacy Shield" är ogiltig, i enlighet med artikel 49 (1) mening 1 lit. a) DSGVO, påpekar vi i detta avseende risken för hemlig tillgång för amerikanska myndigheter och användning av uppgifterna för övervakning, eventuellt utan någon rättslig prövning för EU-medborgare.

Radering av uppgifter och lagringsperiod

Om inte annat uttryckligen anges i denna integritetspolicy raderas eller blockeras dina personuppgifter så snart du återkallar ditt samtycke till behandlingen eller om syftet med lagringen av uppgifterna inte längre gäller eller om uppgifterna inte längre behövs för ändamålet, såvida inte fortsatt lagring är nödvändig för bevisändamål eller strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter. Detta inkluderar till exempel handelsrättsliga lagringsskyldigheter för affärsbrev i enlighet med § 257 (1) i den tyska handelslagen (HGB) (6 år) och skatterättsliga lagringsskyldigheter för kvitton i enlighet med § 147 (1) i den tyska skattelagen (AO) (10 år). Om den föreskrivna lagringstiden löper ut kommer dina uppgifter att blockeras eller raderas, såvida inte lagringen fortfarande är nödvändig för ingående eller uppfyllande av ett avtal.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Tillhandahållande av vår webbplats och skapande av loggfiler

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte (dvs. ingen registrering och ingen annan överföring av information), samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill besöka vår webbplats samlar vi in följande uppgifter:
- IP-adress;
- Användarens Internetleverantör;
- Datum och tid för åtkomst;
- Typ av webbläsare;
- Språk och webbläsarversion;
- Innehåll i hämtningen;
- Tidszon;
- Status för åtkomst/HTTP-statuskod;
- Mängd data;
- Webbplatser från vilka begäran kom;
- Operativsystem.
En lagring av dessa uppgifter tillsammans med andra personuppgifter om dig äger inte rum.
Dessa uppgifter används i syfte att användarvänligt, funktionellt och säkert leverera vår webbplats till dig med funktioner och innehåll samt för optimering och statistisk utvärdering.
Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av databehandling, som också ligger i ovanstående syften, i enlighet med art. 6 Para. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.
Av säkerhetsskäl lagrar vi dessa uppgifter i serverns loggfiler under en lagringsperiod på några dagar. Efter denna period raderas de automatiskt, såvida vi inte behöver behålla dem i bevissyfte i händelse av attacker mot serverinfrastrukturen eller andra lagöverträdelser.

Kakor

Vi använder så kallade cookies när du besöker vår webbplats. Cookies är små textfiler som din webbläsare placerar och lagrar på din dator. När du besöker vår webbplats igen ger dessa cookies information för att automatiskt känna igen dig. Cookies inkluderar också så kallade "användar-ID", där användarinformation lagras med hjälp av pseudonymiserade profiler. När du besöker vår webbplats kommer vi att informera dig om användningen av cookies för ovannämnda ändamål genom en hänvisning till vår dataskyddsdeklaration och hur du kan invända mot detta eller förhindra deras lagring ("opt-out").
Följande typer av cookies kan särskiljas:

- Nödvändiga, väsentliga cookies: väsentliga cookies är cookies som är absolut nödvändiga för driften av webbplatsen för att lagra vissa funktioner på webbplatsen, t.ex. inloggningar, kundvagn eller användarinmatning, t.ex. avseende webbplatsens språk.

- Sessionskakor: Session cookies krävs för att känna igen flera användningar av ett erbjudande av samma användare (t.ex. om du har loggat in för att bestämma din inloggningsstatus). När du besöker vår webbplats igen ger dessa cookies information för att automatiskt känna igen dig. Den information som erhålls på detta sätt används för att optimera våra erbjudanden och för att ge dig enklare tillgång till vår webbplats. När du stänger webbläsaren eller loggar ut raderas sessionscookies.

- Permanenta cookies: dessa cookies lagras även efter att du stängt webbläsaren. De används för lagring av inloggningsuppgifter, räckviddsmätning och marknadsföring. De raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på vilken cookie det gäller. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

- Cookies från tredjepartsleverantörer (tredjepartscookies, särskilt från annonsörer): Enligt dina önskemål kan du konfigurera dina webbläsarinställningar och till exempel vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Vi vill dock redan nu påpeka att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Läs mer om dessa cookies i tredjepartsleverantörernas respektive sekretesspolicyer.

Kategorier av uppgifter: Användardata, cookie, användar-ID (t.ex. vilka sidor som besökts, enhetsinformation, åtkomsttider och IP-adresser).
Ändamål med behandlingen: Den information som erhålls på detta sätt tjänar syftet att tekniskt och ekonomiskt optimera våra webbutbud och ge dig enklare och säkrare tillgång till vår webbplats.
Rättslig grund: Om vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av cookies baserat på ditt samtycke ("opt-in"), så gäller Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DSGVO den rättsliga grunden. I annat fall har vi ett berättigat intresse av att webbplatsen fungerar effektivt, förbättras och drivs ekonomiskt, så att i så fall Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DS-GVO är den rättsliga grunden. Den rättsliga grunden är också Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DS-GVO om cookies ställs in för att initiera ett avtal, t.ex. för beställningar.
Lagringstid/utplåning: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats.
Cookies lagras i övrigt på din dator och överförs från den till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies avaktiveras för vår webbplats kan det hända att det inte längre är möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen i sin helhet.

Här hittar du information om hur du raderar cookies per webbläsare:

Krom: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

Invändningar och "Opt-Out": Du kan i allmänhet förhindra lagring av cookies på din hårddisk, oavsett samtycke eller lagligt tillstånd, genom att välja "acceptera inte cookies" i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock leda till en funktionell begränsning av våra erbjudanden. Du kan invända mot användningen av cookies från tredjepartsleverantörer för reklamändamål via en så kallad "opt-out" via denna amerikanska webbplats (https://optout.aboutads.info) eller denna europeiska webbplats (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Behandling av avtal

Vi behandlar inventeringsdata (t.ex. företag, titel/akademisk examen, namn och adress samt kontaktuppgifter för användare, e-post), avtalsdata (t.ex. använda tjänster, namn på kontaktpersoner) och betalningsdata (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik) i syfte att uppfylla våra avtalsförpliktelser (kunskap om vem som är avtalspartner; motivering, innehåll och genomförande av avtalet; kontroll av uppgifternas rimlighet) och tjänster (t.ex. kontakt med kundtjänst) enligt Art. 6 para. 1 p. 1 lit b) DS-GVO. De uppgifter som är markerade som obligatoriska i onlineformulär krävs för att avtalet ska kunna ingås.
I princip vidarebefordras dessa uppgifter inte till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för att driva våra krav (t.ex. överföring till advokat för inkasso) eller för att fullgöra avtalet (t.ex. överföring av uppgifter till betalningsleverantörer) eller det finns en rättslig skyldighet att göra det enligt Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c) DS-GVO.
Vi kan också behandla de uppgifter du lämnar för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj eller för att skicka e-post med teknisk information.
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Detta gäller för lager- och avtalsuppgifter när uppgifterna inte längre behövs för att fullgöra avtalet och anspråk inte längre kan göras gällande enligt avtalet eftersom de är preskriberade (garanti: två år / standard preskriptionstid: tre år). Vi är skyldiga enligt handels- och skattelagstiftningen att lagra dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter i tio år. Vi begränsar dock behandlingen efter tre år om avtalet sägs upp, dvs. dina uppgifter används endast för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Uppgifter i användarkontot finns kvar tills det raderas.

Kontakta oss via kontaktformulär / e-post / fax / post

När du kontaktar oss via kontaktformulär, fax, post eller e-post kommer dina uppgifter att behandlas i syfte att hantera kontaktförfrågan.
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är, om du har gett ditt samtycke, Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) DS-GVO. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med en kontaktförfrågan via e-post, brev eller fax är art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) DS-GVO. Den ansvariga parten har ett berättigat intresse av att behandla och lagra uppgifterna för att kunna besvara användarnas förfrågningar, för att bevara bevis av ansvarsskäl och, om nödvändigt, för att kunna uppfylla sina lagstadgade lagringsskyldigheter för affärsbrev. Om kontakten syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) DS-GVO.
Vi kan lagra din information och kontaktförfrågan i vårt system för hantering av kundrelationer ("CRM-system") eller ett jämförbart system.
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifter från inmatningsmasken i kontaktformuläret och de som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med dig har avslutats. Konversationen avslutas när det framgår av omständigheterna att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt. Vi lagrar förfrågningar från användare som har ett konto eller avtal med oss fram till två år efter att avtalet har upphört. När det gäller lagstadgade arkiveringsskyldigheter sker raderingen efter deras utgång: slutet på handelsrättslig (6 år) och skatterättslig (10 år) lagringsskyldighet.
Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med Art. 6 (1) p. 1 lit. a) DS-GVO. Om du kontaktar oss via e-post kan du när som helst invända mot lagring av personuppgifter.

Google Maps

Vi har använt kartor från "Google Maps" (leverantör: Google Ireland Limited, Register No.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) integrerat.
Datakategori och beskrivning av databehandling: Användningsdata (t.ex. IP, plats, visad sida). Google Maps gör det möjligt för oss att visa adresser och vägbeskrivningar direkt på vår webbplats i interaktiva kartor och gör det möjligt för dig att använda detta verktyg. När du öppnar vår webbplats där Google Maps är integrerat upprättas en anslutning till Googles servrar i USA. I denna process kan din IP-adress och plats överföras till Google. Dessutom får Google information om att du har öppnat motsvarande sida. Detta sker också utan ett användarkonto hos Google. Om du är inloggad på ditt Google-konto kan Google tilldela ovanstående data till ditt konto. Om du inte vill detta måste du logga ut från ditt Google-konto. Google skapar användarprofiler från sådana data och använder dessa data för reklam, marknadsundersökningar eller optimering av sina webbplatser.
Syftet med behandlingen: Tillhandahållande av en användarvänlig, ekonomisk och optimerad webbplats.
Rättslig grund: Om du har gett ditt samtycke ("opt-in") till behandling av dina personuppgifter med hjälp av "Google Maps" från tredjepartsleverantören, är Art. 6 (1) p. 1 lit. a) DS-GVO den rättsliga grunden. Dessutom är den rättsliga grunden vårt legitima intresse av databehandling i ovanstående syften enligt Art. 6 para. 1 p.1 lit. f) DS-GVO.
Dataöverföring/mottagarkategori: tredjepartsleverantörer i USA.
Lagringsperiod: cookies i upp till 6 månader eller tills de raderas av dig. I annat fall så snart de inte längre behövs för behandlingssyftena.
Möjlighet till invändning och borttagning: Du har rätt att invända mot Google mot skapandet av användarprofiler. Vänligen adressera detta direkt till Google via sekretesspolicyn som nämns nedan. Du kan göra en opt-out-invändning mot reklamcookies här i ditt Google-konto:
https://adssettings.google.com/authenticated.
I användarvillkoren för Google Maps på https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html och i sekretesspolicyn för reklam från Google på https://policies.google.com/technologies/ads hittar du mer information om användningen av Google-cookies och deras reklamteknik, lagringsperiod, anonymisering, platsdata, funktionalitet och dina rättigheter. Allmän integritetspolicy för Google: https://policies.google.com/privacy.

Närvaro i sociala medier

Vi upprätthåller profiler eller fansidor i sociala medier. När du använder och öppnar vår profil i respektive nätverk gäller respektive dataskyddsinformation och användarvillkor för respektive nätverk.
Datakategorier och beskrivning av databehandling: användningsdata, kontaktdata, innehållsdata, inventeringsdata. Dessutom behandlas användardata inom sociala nätverk vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Till exempel kan användningsprofiler skapas baserat på användarnas användningsbeteende och resulterande intressen. Användningsprofilerna kan i sin tur användas, till exempel för att placera annonser inom och utanför nätverken som förmodligen motsvarar användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarnas användningsbeteende och intressen lagras. Dessutom kan data som är oberoende av de enheter som används av användarna också lagras i användningsprofilerna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och är inloggade på dem). För en detaljerad beskrivning av de olika formerna av behandling och möjligheterna att invända (opt-out) hänvisar vi till de sekretesspolicyer och den information som tillhandahålls av operatörerna av respektive nätverk. När det gäller begäran om information och hävdande av den registrerades rättigheter påpekar vi också att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.
Syfte med behandlingen: kommunikation med användare som är anslutna och registrerade i sociala nätverk; information och reklam för våra produkter, erbjudanden och tjänster; extern presentation och imagevård; utvärdering och analys av användarna och innehållet i vår närvaro i sociala medier.
Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är vårt berättigade intresse för ovanstående ändamål i enlighet med Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO. I den mån du har gett oss eller den ansvariga för det sociala nätverket samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, är den rättsliga grunden art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) i samband med. Art. 7 DS-GVO.
Dataöverföring/mottagarkategori: Socialt nätverk.
Dataskyddsmeddelanden, informationsalternativ och invändningsalternativ (opt-out) för respektive nätverk / tjänsteleverantörer hittar du här:
- LinkedIn - Tjänsteleverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Cookiepolicy och Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Den registrerades rättigheter

Invändning mot eller återkallelse av behandlingen av dina uppgifter
I den mån behandlingen baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) p. 1 lit. a), Art. 7 DS-GVO, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet.

I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning enligt Art. 6 (1) p. 1 lit. f) DS-GVO, kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig, i synnerhet för att fullgöra ett avtal med dig, vilket presenteras av oss i varje enskilt fall i följande beskrivning av funktionerna. När du gör en sådan invändning ber vi dig att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av din berättigade invändning kommer vi att undersöka sakförhållandena och antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller visa dig våra tvingande legitima skäl på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål och dataanalys. Du kan utöva din rätt till invändning kostnadsfritt. Du kan informera oss om din invändning mot reklam genom att använda följande kontaktuppgifter:

Evolute Institute GmbH
Gäßnerweg 29
12103, Berlin, Tyskland
E-postadress: [email protected]

Rätt till information
Du har rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om så är fallet har du rätt till information om dina personuppgifter som lagras av oss i enlighet med Art. 15 DS-GVO. Detta omfattar i synnerhet information om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in direkt från dig.
Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller korrekta uppgifter kompletterade i enlighet med Art. 16 DS-GVO.
Rätt till radering
Du har rätt att få dina uppgifter som lagras av oss raderade i enlighet med Art. 17 DS-GVO, såvida inte lagstadgade eller avtalsenliga lagringstider eller andra rättsliga skyldigheter eller rättigheter till ytterligare lagring förhindrar detta.
Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om ett av villkoren i Art. 18 (1) a) till d) DS-GVO är uppfyllt:
- Om du bestrider riktigheten i de personuppgifter som rör dig under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekta;
- behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och i stället begär begränsning av användningen av personuppgifterna;

- den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller

- om du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i DS-GVO och det ännu inte är klart om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina skäl.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet i enlighet med Art. 20 DS-GVO, vilket innebär att du kan få de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att klaga
Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten för detta ändamål, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägde rum.

Datasäkerhet

För att skydda alla personuppgifter som överförs till oss och för att säkerställa att dataskyddsbestämmelserna följs av oss, liksom av våra externa tjänsteleverantörer, har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Därför överförs bland annat alla data mellan din webbläsare och vår server krypterat via en säker SSL-anslutning.

Senast uppdaterad: 09.01.2022

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt. 

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"Ledaren är den som ur röran skapar enkelhet, ur oenighet harmoni och ur svårigheter möjligheter."

- Albert Einstein

Få nya insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute