Evolute-institutet

Integritetspolicy

I enlighet med de rättsliga kraven i dataskyddslagstiftningen (särskilt i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen GDPR) informerar vi dig nedan om arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter av vårt företag. Denna integritetspolicy gäller för all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både i samband med tillhandahållandet av våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser och inom externa online-närvaro, såsom våra sociala medieprofiler (nedan kollektivt kallade "onlinetjänster").

Namn och kontaktuppgifter för ansvarig(a) person(er)
Vår ansvariga person (nedan kallad "ansvarig person") i betydelsen dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig:

Naomi Stubbé
Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Kontor nr. 4277
1012SL, Amsterdam
Nederländerna
E-post: [email protected]

Rättsligt meddelande: https://evolute-institute.com/imprint/

Typer av uppgifter, ändamål med behandlingen och kategorier av registrerade

I det följande informerar vi dig om typ, omfattning och syfte med insamling, behandling och användning av personuppgifter.

1. Typer av uppgifter som vi behandlar

Lagerdata (t.ex. namn, adress etc.), kontaktdata (t.ex. telefonnummer, e-post etc.), innehållsdata (t.ex. textinmatning, videor, foton etc.), kommunikationsdata (IP-adress etc.), kontraktsdata (t.ex. kontraktsobjekt, varaktighet), betalningsdata (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik)

2. Ändamål med behandlingen.

Behandling av avtal, marknadsföring / försäljning / reklam, hantering av kontaktförfrågningar och förfrågningar, bedömning av potentiella kunder, kontor och organisatoriska förfaranden, tillhandahållande av tjänster och kundsupport, feedback (t.ex. insamling av feedback via onlineformulär), säkerhetsåtgärder

3. Kategorier av registrerade.

Besökare/användare av webbplatsen, intresserade parter, potentiella kunder, affärs- och avtalspartner

De registrerade kallas kollektivt för "användare".

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Nedan informerar vi dig om den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter:

 • Om vi har fått ditt samtycke till behandling av personuppgifter är den rättsliga grunden Art. 6 (1) p. 1 lit. a) GDPR.
 • Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, vilka vidtas på din begäran, utgör Art. 6 (1) S. 1 lit. b) GDPR den rättsliga grunden.
 • Om behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av (t.ex. lagstadgade lagringsskyldigheter), är Art. 6 (1) p. 1 lit. c) GDPR är den rättsliga grunden.
 • Om behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen, utgör art. 6 (1) p. 1 lit. d) GDPR är den rättsliga grunden.
 • Om behandlingen är nödvändig för att skydda våra berättigade intressen eller en tredje parts berättigade intressen och dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte åsidosätts i detta avseende, är Art. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR den rättsliga grunden.
 • Förutom dataskyddsbestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen gäller nationella bestämmelser för dataskydd i Nederländerna som styrs av Nederländska dataskyddsmyndigheten (nederländska DPA).

Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan de nationella dataskyddsbestämmelserna gälla i ditt land eller i det land där vi är bosatta eller har vår hemvist.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part och orderbehandlare

I princip vidarebefordrar vi inga uppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Om detta ändå skulle vara fallet sker överföringen på grundval av de tidigare nämnda rättsliga grunderna, t.ex. vid överföring av uppgifter till onlinebetalningsleverantörer för fullgörande av ett avtal eller på grund av ett domstolsbeslut eller på grund av en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifterna i syfte att åtala för brott, avvärja fara eller genomdriva immateriella rättigheter.
Vi använder även personuppgiftsbiträden (externa tjänsteleverantörer, t.ex. för webbhosting av våra webbplatser och databaser) för att behandla dina uppgifter. Om uppgifterna vidarebefordras till personuppgiftsbiträdena inom ramen för ett avtal om avtalsbehandling, sker detta alltid i enlighet med art. 28 I GDPR. I samband med detta väljer vi noggrant ut våra personuppgiftsbiträden, övervakar dem regelbundet och har rätt att utfärda instruktioner om uppgifterna. Dessutom måste personuppgiftsbiträdena ha vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och följa dataskyddsbestämmelserna enligt GDPR.

Överföring av uppgifter till tredje land

Antagandet av den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har skapat en enhetlig grund för dataskydd i Europa. Dina uppgifter behandlas därför huvudsakligen av företag som omfattas av GDPR. Om behandlingen emellertid utförs av tjänster från tredje part utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, måste dessa uppfylla de särskilda kraven i art. 44 och följande. GDPR. Detta innebär att behandlingen sker på grundval av särskilda garantier, såsom EU-kommissionens officiellt erkända fastställande av en dataskyddsnivå som motsvarar EU eller iakttagandet av officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser, de så kallade "standardavtalsklausulerna".
I den mån vi får ditt uttryckliga samtycke till överföring av uppgifter till USA på grund av att den så kallade "Privacy Shield" är ogiltig, i enlighet med artikel 49 (1) mening 1 lit. a) GDPR, påpekar vi i detta avseende risken för hemlig tillgång för amerikanska myndigheter och användning av uppgifterna för övervakning, eventuellt utan någon rättslig prövning för EU-medborgare.

Överföring av uppgifter inom organisationen

Vi kan överföra eller på annat sätt ge tillgång till personuppgifter till andra platser inom vår organisation. I den mån detta utlämnande sker för administrativa ändamål baseras utlämnandet av uppgifterna på våra legitima affärsmässiga och ekonomiska intressen eller på annat sätt, om det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller om samtycke från de berörda eller på annat sätt ett lagligt tillstånd finns.

Radering av uppgifter och lagringsperiod

Om inte annat uttryckligen anges i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att raderas eller blockeras så snart du återkallar ditt samtycke till behandlingen eller syftet med lagringen av uppgifterna inte längre gäller eller uppgifterna inte längre behövs för ändamålet, såvida inte fortsatt lagring är nödvändig för bevisändamål eller strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter. Detta inkluderar till exempel uppgifter som måste lagras av kommersiella eller skattemässiga skäl eller för vilka lagring är nödvändig för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person. Om den föreskrivna lagringstiden löper ut kommer dina uppgifter att blockeras eller raderas, såvida inte lagringen fortfarande är nödvändig för ingående eller fullgörande av ett avtal.

Tabell 1:

Kategorier av personuppgifterLagringsperiod
Information som du lämnar genom att fylla i formulär på vår webbplats. Detta inkluderar information som tillhandahålls vid tidpunkten för begäran om ytterligare tjänster. Vi kan också be dig om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats.Om inte denna information också omfattas av någon av de andra kategorier av personuppgifter som anges i kolumnen till vänster och under denna rad (så att en längre lagringsperiod gäller), kommer denna information att lagras i upp till sex (6) månader efter att din fråga besvarats eller begäran uppfyllts, varefter personuppgifterna kommer att raderas.
Register och kopior av din korrespondens (inklusive e-postadresser), om du kontaktar oss.Om inte denna information också omfattas av någon av de andra kategorier av personuppgifter som anges i kolumnen till vänster och under denna rad (så att en längre lagringsperiod gäller), kommer denna information att lagras i upp till två (2) år, varefter personuppgifterna kommer att raderas.
Ditt förnamn och din e-postadress, om du registrerar dig för att få våra senaste
nyhetsbrev via vår webbplats.
Denna information kommer att sparas tills du återkallar ditt samtycke eller begär att vi raderar denna information.
Ditt namn, e-postadress, telefonnummer
nummer, födelsedatum,
faktureringsadress och kontaktuppgifter
av din kontaktperson i nödsituationer för att registrera
för ett av våra program. Detta är
Informationen kommer att samlas in via ett onlineformulär (Google Forms).
Denna information kommer att lagras tills ditt deltagande i våra program har avslutats och i upp till sju (7) år efter detta datum, varefter personuppgifterna kommer att raderas, såvida du inte begär att vi raderar denna information innan den sjuåriga lagringsperioden har löpt ut.
Information om din fysiska eller psykiska
mental hälsa som du tillhandahåller via vår
Ansökningsformulär före
registrera dig för en Evolute Institute-retreat
program på grundval av vilket vi kan
besluta att vi inte kan acceptera
dig till ett av våra program på grund av
säkerhet. Denna information kan innehålla
känsliga uppgifter och kommer endast att
samlas in och offentliggörs på grundval av
ditt uttryckliga och skriftliga samtycke
auktorisation.
Om vi inte beslutar att vi inte kan anta dig till något av våra program, kommer denna information att sparas tills ditt deltagande i våra program har avslutats och i upp till ett (1) år efter detta datum, varefter personuppgifterna kommer att raderas, om du inte begär att vi raderar denna information innan den ettåriga lagringsperioden har löpt ut. Om vi beslutar att vi inte kan anta dig till något av våra program kommer vi att lagra dessa uppgifter i [sex (6) veckor] efter det senare av (i) att vi informerar dig om ett sådant beslut eller (ii) vår slutliga kommunikation med dig om ett sådant beslut.

Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Tillhandahållande av vår webbplats och skapande av loggfiler

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte (dvs. ingen registrering och ingen annan överföring av information), samlar vi endast in de personuppgifter som din webbläsare överför till vår server. Om du vill besöka vår webbplats samlar vi in följande uppgifter:
- IP-adress;
- Datum och tid för åtkomst;
- Typ av webbläsare;
- Språk och webbläsarversion;
- Innehåll i hämtningen;
- Tidszon;
- Status för åtkomst/HTTP-statuskod;
- Webbplatser från vilka begäran kom;
- Operativsystem.
En lagring av dessa uppgifter tillsammans med andra personuppgifter om dig äger inte rum.
Dessa uppgifter används i syfte att användarvänligt, funktionellt och säkert leverera vår webbplats till dig med funktioner och innehåll samt för optimering och statistisk utvärdering.
Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av databehandling, som också ligger i ovanstående syften, i enlighet med art. 6 Para. 1 S.1 lit. f) GDPR.

Kakor

Vi använder så kallade cookies när du besöker vår webbplats. Cookies är små textfiler som din webbläsare placerar och lagrar på din dator. När du besöker vår webbplats igen ger dessa cookies information för att automatiskt känna igen dig. Cookies inkluderar också så kallade "användar-ID", där användarinformation lagras med hjälp av pseudonymiserade profiler. När du besöker vår webbplats kommer vi att informera dig om användningen av cookies för ovannämnda ändamål genom en hänvisning till vår dataskyddsdeklaration och hur du kan invända mot detta eller förhindra deras lagring ("opt-out").
Följande typer av cookies kan särskiljas:

- Nödvändiga, väsentliga cookies: väsentliga cookies är cookies som är absolut nödvändiga för driften av webbplatsen för att lagra vissa funktioner på webbplatsen, t.ex. inloggningar, kundvagn eller användarinmatning, t.ex. avseende webbplatsens språk.

- Sessionskakor: Session cookies krävs för att känna igen flera användningar av ett erbjudande av samma användare (t.ex. om du har loggat in för att bestämma din inloggningsstatus). När du besöker vår webbplats igen ger dessa cookies information för att automatiskt känna igen dig. Den information som erhålls på detta sätt används för att optimera våra erbjudanden och för att ge dig enklare tillgång till vår webbplats. När du stänger webbläsaren eller loggar ut raderas sessionscookies.

- Permanenta cookies: dessa cookies lagras även efter att du stängt webbläsaren. De används för lagring av inloggningsuppgifter, räckviddsmätning och marknadsföring. De raderas automatiskt efter en viss tid, som kan variera beroende på vilken cookie det gäller. Du kan när som helst radera cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

- Cookies från tredjepartsleverantörer (tredjepartscookies, särskilt från annonsörer): Enligt dina önskemål kan du konfigurera dina webbläsarinställningar och till exempel vägra att acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Vi vill dock redan nu påpeka att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Läs mer om dessa cookies i tredjepartsleverantörernas respektive sekretesspolicyer.

 • Kategorier av uppgifter: Användardata, cookie, användar-ID (t.ex. vilka sidor som besökts, enhetsinformation, åtkomsttider och IP-adresser).
 • Ändamål med behandlingen: Den information som erhålls på detta sätt tjänar syftet att tekniskt och ekonomiskt optimera våra webbutbud och ge dig enklare och säkrare tillgång till vår webbplats.
 • Rättslig grund: Om vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av cookies baserat på ditt samtycke ("opt-in"), så gäller Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR är den rättsliga grunden (förklarat samtycke). I annat fall har vi ett berättigat intresse av en effektiv funktionalitet, förbättring och ekonomisk drift av webbplatsen, så att i så fall Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR är den rättsliga grunden. Den rättsliga grunden är också Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) GDPR om cookies ställs in för att initiera ett avtal, t.ex. för beställningar.
 • Lagringstid/utplåning: Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av data för tillhandahållande av webbplatsen är detta fallet när respektive session har avslutats.Cookies lagras annars på din dator och överförs från den till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies avaktiveras för vår webbplats kan det hända att det inte längre är möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen till fullo.

Här hittar du information om hur du raderar cookies per webbläsare:

Krom: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

Invändningar och "Opt-Out": Du kan i allmänhet förhindra lagring av cookies på din hårddisk, oavsett samtycke eller lagligt tillstånd, genom att välja "acceptera inte cookies" i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock leda till en funktionell begränsning av våra erbjudanden. Du kan invända mot användningen av cookies från tredjepartsleverantörer för reklamändamål via en så kallad "opt-out" via denna amerikanska webbplats (https://optout.aboutads.info) eller denna europeiska webbplats (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Behandling av avtal

Vi behandlar inventeringsdata (t.ex. företag, namn och adress samt kontaktuppgifter för användare, e-post), avtalsdata (t.ex. använda tjänster, namn på kontaktpersoner) och betalningsdata (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik) i syfte att uppfylla våra avtalsförpliktelser (kunskap om vem som är avtalspartner; motivering, innehåll och genomförande av avtalet; kontroll av uppgifternas rimlighet) och tjänster (t.ex. kontakt med kundtjänst) enligt Art. 6 para. 1 p. 1 lit b) GDPR. De uppgifter som är markerade som obligatoriska i onlineformulär krävs för att avtalet ska kunna ingås.
I princip vidarebefordras dessa uppgifter inte till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för att driva våra krav (t.ex. överföring till advokat för inkasso) eller för att fullgöra avtalet (t.ex. överföring av uppgifter till betalningsleverantörer) eller det finns en rättslig skyldighet att göra det enligt Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c) GDPR.
Vi kan också behandla de uppgifter du lämnar för att informera dig om andra intressanta produkter från vår portfölj eller för att skicka e-post med teknisk information.
Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in (se tabell 1). Detta gäller för lager- och avtalsuppgifter när uppgifterna inte längre behövs för att fullgöra avtalet och anspråk inte längre kan göras gällande enligt avtalet eftersom de är preskriberade (garanti: två år / standard preskriptionstid: tre år). Vi är skyldiga enligt handels- och skattelagstiftningen att lagra dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter i tio år. Vi begränsar dock behandlingen efter tre år om avtalet sägs upp, dvs. dina uppgifter används endast för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Uppgifter i användarkontot finns kvar tills det raderas.

Kontakta oss via kontaktformulär / e-post / post

När du kontaktar oss via kontaktformulär, fax, post eller e-post kommer dina uppgifter att behandlas i syfte att hantera kontaktförfrågan.

 • Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är, om du har gett ditt samtycke, artikel. 6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med en kontaktförfrågan via e-post, brev eller fax är Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR. Den ansvariga parten har ett berättigat intresse av att behandla och lagra uppgifterna för att kunna besvara användarnas förfrågningar, för att bevara bevis av ansvarsskäl och, om nödvändigt, för att kunna uppfylla sina lagstadgade lagringsskyldigheter för affärsbrev. Om kontakten syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) GDPR.
  Vi kan lagra din information och kontaktförfrågan i vårt system för hantering av kundrelationer ("CRM-system") eller ett jämförbart system.
  Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in (se tabell 1). För personuppgifter från inmatningsmasken i kontaktformuläret och de som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med dig har avslutats. Konversationen avslutas när det framgår av omständigheterna att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt. Vi lagrar förfrågningar från användare som har ett konto eller avtal med oss fram till två år efter att avtalet har upphört. När det gäller lagstadgade arkiveringsskyldigheter sker raderingen efter deras utgång: slutet på handelsrättslig (6 år) och skatterättslig (10 år) lagringsskyldighet.
  Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med art. 6 (1) p. 1 lit. a) GDPR. Om du kontaktar oss via e-post kan du när som helst invända mot lagring av personuppgifter.
 • Uppgiftslämnare: Kommunikationspartner (mottagare av e-post, brev etc.), Kunder, Presumtiva kunder.

 • Bearbetade datatyper: Inventeringsdata (t.ex. namn, adresser), Kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer), Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor), Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), Meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

Tillhandahållande av våra tjänster 

Vi behandlar uppgifter om våra kunder och affärspartner (gemensamt kallade "avtalspartner") inom ramen för avtal och jämförbara rättsliga förhållanden samt tillhörande åtgärder och kommunikation med avtalspartnerna eller före avtal, t.ex. för att svara på förfrågningar och bedöma potentiella kunder.

Vi behandlar dessa uppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, skydda våra rättigheter och för de administrativa uppgifter som är förknippade med dessa uppgifter och den affärsrelaterade organisationen. Vi kommer endast att vidarebefordra uppgifter om avtalspartner inom ramen för tillämplig lag till tredje part i den mån detta är nödvändigt för ovan nämnda ändamål eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller med samtycke från berörda registrerade (t.ex. telekommunikation, transport och andra hjälptjänster samt underleverantörer, banker, skatte- och juridiska rådgivare, betaltjänstleverantörer eller skattemyndigheter). Avtalsparterna kommer att informeras om ytterligare behandling, t.ex. för marknadsföringsändamål, som en del av denna sekretesspolicy.

Vilka uppgifter som är nödvändiga för ovan nämnda ändamål meddelar vi avtalsparterna före eller i samband med datainsamlingen, t.ex. i onlineformulär genom särskild märkning och/eller symboler (t.ex. asterisker eller liknande), eller personligen.

Se tabell 1 för datalagringsperioder. Vi raderar uppgifterna efter utgången av lagstadgad garanti och jämförbara skyldigheter, såvida inte uppgifterna måste sparas av juridiska skäl för arkivering (t.ex. i regel 10 år för skatteändamål).

Om vi använder tredjepartsleverantörer eller plattformar för att tillhandahålla våra tjänster, ska villkoren och integritetspolicyerna för respektive tredjepartsleverantör eller plattform gälla i förhållandet mellan användarna och leverantörerna.

 • Uppgiftslämnare: Potentiella kunder, Affärs- och avtalspartners, Kunder.
 • Ändamål med behandlingen: Bedömning av potentiella kunder, tillhandahållande av avtalstjänster och kundsupport, kontaktförfrågningar och kommunikation, kontors- och organisationsförfaranden, hantering och besvarande av förfrågningar, säkerhetsåtgärder.
 • Rättslig grund: Fullgörande av avtal och tidigare begäran (artikel 6.1 b i GDPR), efterlevnad av en rättslig skyldighet (artikel 6.1 c i GDPR), berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR).

Andra onlinetjänster

Videokonferenser, onlinemöten, webbseminarier

Vi använder plattformar och applikationer från tredje part (nedan kallade "tredjepartsleverantörer") i syfte att genomföra video- och ljudkonferenser, webbseminarier och andra typer av video- och ljudmöten. När vi väljer tredjepartsleverantörer och deras tjänster följer vi de rättsliga kraven.

I detta sammanhang kommer kommunikationsdeltagarnas uppgifter att behandlas och lagras på tredje parts servrar, så länge som dessa är en del av kommunikationsprocesserna med oss. Dessa uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, registrerings- och kontaktuppgifter, visuella och röstliga bidrag, chattposter och innehåll på delad skärm.

Om användare hänvisas till tredjepartsleverantörer eller deras programvara eller plattformar i samband med kommunikation, affärer eller andra relationer med oss, kan tredjepartsleverantörens behandling behandla användningsdata och metadata som kan behandlas av dem för säkerhetsändamål, serviceoptimering eller marknadsföringsändamål. Vi ber dig därför att följa dataskyddsinformationen för respektive tredjepartsleverantör.

 • Rättslig grund: Om vi ber användarna om samtycke till användning av tredjepartsleverantörer eller vissa funktioner (t.ex. tillstånd att spela in samtal), är den rättsliga grunden för behandlingen samtycke. Dessutom kan behandlingen vara en del av våra (för)avtalade tjänster, förutsatt att användningen av den tredje parten avtalades i detta sammanhang. I annat fall kommer användardata att behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av effektiv och säker kommunikation med våra kommunikationspartners. I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.
 • Bearbetade datatyper: Inventeringsdata (t.ex. namn, adresser), Kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer), Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor), Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), Meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

 • Uppgiftslämnare: Kommunikationspartner, användare (t.ex. användare av webbinarietjänster online).

 • Ändamål med behandlingen: Tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundsupport, kontaktförfrågningar och kommunikation, kontors- och organisationsförfaranden, direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post).

 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR), fullgörande av avtal och tidigare begäran (artikel 6.1 b i GDPR), berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR).

Tjänster och tjänsteleverantörer som används:

Nyhetsbrev och elektronisk kommunikation

Vi skickar nyhetsbrev, e-postmeddelanden och annan elektronisk kommunikation (nedan kallade "nyhetsbrev") endast med mottagarens samtycke eller ett lagligt tillstånd. I den mån innehållet i nyhetsbrevet beskrivs specifikt inom ramen för registreringen är det avgörande för användarens samtycke. I övrigt innehåller våra nyhetsbrev information om våra tjänster och om oss.

För att prenumerera på våra nyhetsbrev är det i allmänhet tillräckligt att ange din e-postadress. Vi kan dock be dig att ange ett namn i syfte att kontakta dig personligen i nyhetsbrevet eller för att tillhandahålla ytterligare information om detta krävs för nyhetsbrevet.

Registreringarna för nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de rättsliga kraven. Detta inkluderar lagring av inloggnings- och bekräftelsetider samt IP-adressen. På samma sätt loggas ändringarna av dina uppgifter som lagras hos leverantören av avsändningstjänsten.

 • Radering och begränsning av behandling: Se tabell 1. Vi kan lagra de avregistrerade e-postadresserna i upp till tre år baserat på våra legitima intressen innan vi raderar dem för att tillhandahålla bevis på tidigare samtycke. Behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till syftet med ett eventuellt försvar mot anspråk. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att den tidigare existensen av ett samtycke bekräftas samtidigt. I händelse av en skyldighet att permanent följa en invändning förbehåller vi oss rätten att lagra e-postadressen enbart för detta ändamål i en blocklista.
 • Rättslig grund: Utskicket av nyhetsbrevet baseras på mottagarens samtycke eller, om samtycke inte krävs, på våra berättigade intressen av direktmarknadsföring. I den mån vi anlitar en tjänsteleverantör för att skicka e-post, sker detta på grundval av våra berättigade intressen. Registreringsförfarandet registreras på grundval av våra legitima intressen i syfte att visa att det har genomförts i enlighet med lagen.
 • Mätning av öppningsfrekvens och klickfrekvens: Nyhetsbreven innehåller en så kallad "web-beacon", dvs. en pixelstor fil, som hämtas från vår server när nyhetsbrevet öppnas eller, om vi använder en leverantör av utskickstjänster, från dess server. Inom ramen för denna hämtning samlas först teknisk information som information om webbläsaren och ditt system, liksom din IP-adress och tidpunkten för hämtningen. Denna information används för teknisk förbättring av vårt nyhetsbrev på grundval av tekniska data eller målgrupper och deras läsbeteende på grundval av deras hämtningspunkter (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider. Till denna analys hör också att fastställa om nyhetsbrev öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas på. Denna information tilldelas de enskilda mottagarna av nyhetsbrevet och lagras i deras profiler tills profilerna raderas. Utvärderingarna hjälper oss mycket mer att känna igen våra användares läsvanor och att anpassa vårt innehåll till dem eller att skicka olika innehåll enligt våra användares intressen.

  Mätning av öppningsfrekvens och klickfrekvens samt lagring av mätresultaten i användarnas profiler och vidare bearbetning av dessa baseras på användarnas samtycke.

  En separat invändning mot prestationsmätningen är tyvärr inte möjlig, i så fall måste hela prenumerationen på nyhetsbrevet annulleras eller invändas mot. I detta fall kommer den lagrade profilinformationen att raderas.

 • Bearbetade datatyper: Inventeringsdata (t.ex. namn, adresser), Kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer), Metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).

 • Uppgiftslämnare: Kommunikationspartner (mottagare av e-post, brev etc.), kunder (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster, deltagare i retreat).

 • Ändamål med behandlingen: Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller post), webbanalys (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare), inriktning (t.ex. profilering baserad på intressen och beteende, användning av cookies), remarketing, konverteringsspårning (mätning av effektiviteten hos marknadsföringsaktiviteter).

 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR), berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR).

 • Opt-Out: Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke eller invända mot ytterligare mottagande. Du hittar en länk för att avbryta nyhetsbrevet antingen i slutet av varje nyhetsbrev eller så kan du använda ett av de kontaktalternativ som anges ovan, företrädesvis e-post.

  Tjänster och tjänsteleverantörer som används:

Närvaro i sociala medier

Vi upprätthåller profiler eller fansidor i sociala medier. När du använder och öppnar vår profil i respektive nätverk gäller respektive dataskyddsinformation och användarvillkor för respektive nätverk.

 • Datakategorier och beskrivning av databehandling: användningsdata, kontaktdata, innehållsdata, inventeringsdata. Dessutom behandlas användaruppgifter inom sociala nätverk vanligtvis för marknadsundersökningar och reklamändamål. Till exempel kan användningsprofiler skapas baserat på användarnas användningsbeteende och resulterande intressen. Användningsprofilerna kan i sin tur användas, till exempel för att placera annonser inom och utanför nätverken som förmodligen motsvarar användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarnas användningsbeteende och intressen lagras. Dessutom kan data som är oberoende av de enheter som används av användarna också lagras i användningsprofilerna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och är inloggade på dem). För en detaljerad beskrivning av de olika formerna av behandling och möjligheterna att invända (opt-out) hänvisar vi till de sekretesspolicyer och den information som tillhandahålls av operatörerna av respektive nätverk. När det gäller begäran om information och hävdande av den registrerades rättigheter påpekar vi också att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.
 • Syftet med behandlingenKommunikation med användare som är anslutna och registrerade på sociala nätverk; information och reklam för våra produkter, erbjudanden och tjänster; extern presentation och imagevård; utvärdering och analys av användarna och innehållet i vår närvaro i sociala medier.
 • Rättslig grund: Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är vårt berättigade intresse för ovanstående ändamål i enlighet med Art. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR. I den mån du har gett oss eller den ansvariga för det sociala nätverket samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, är den rättsliga grunden Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) i kombination med. Art. 7 I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN.
 • Dataöverföring/mottagarkategori: Socialt nätverk.
  Dataskyddsmeddelanden, informationsalternativ och invändningsalternativ (opt-out) för respektive nätverk / tjänsteleverantörer hittar du här:
  • LinkedIn: Socialt nätverk; Tjänsteleverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Sekretesspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Cookiepolicy och Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
  • Instagram: Socialt nätverk och videoplattform; Tjänsteleverantör: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, moderbolag: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Webbplats: https://www.instagram.com/; Sekretesspolicy: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

 

Ledning, administration och organisation


Vi använder tjänster, plattformar och programvara från andra leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer") i syfte att organisera, administrera, planera och tillhandahålla våra tjänster. Vid valet av tredjepartsleverantörer och deras tjänster följer vi de rättsliga kraven.

I detta sammanhang kan personuppgifter behandlas och lagras på tredjepartsleverantörers servrar. Detta kan omfatta olika uppgifter som vi behandlar i enlighet med denna sekretesspolicy. Dessa uppgifter kan särskilt omfatta stamdata och kontaktuppgifter för användare, uppgifter om processer, avtal, andra processer och deras innehåll.

Om användare hänvisas till tredjepartsleverantörer eller deras programvara eller plattformar i samband med kommunikation, affärer eller andra relationer med oss, kan tredjepartsleverantören behandla användningsdata och metadata som kan behandlas av dem för säkerhetsändamål, tjänsteoptimering eller marknadsföringsändamål. Vi ber dig därför att läsa dataskyddsmeddelandena från respektive tredjepartsleverantör.

Information om rättslig grund: Om vi ber användarna om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen samtycke. Dessutom kan behandlingen vara en del av våra (för)avtalade tjänster, förutsatt att användningen av den tredje parten avtalades i detta sammanhang. I annat fall kommer användardata att behandlas på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna sekretesspolicy.

 • Bearbetade datatyper: Inventeringsdata (t.ex. namn, adresser), Kontaktdata (t.ex. e-post, telefonnummer), Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor), Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), Meta/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

 • Uppgiftslämnare: Kommunikationspartner (mottagare av e-post, brev etc.), användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).

 • Ändamål med behandlingen: Kontors- och organisationsrutiner.

 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR), fullgörande av avtal och tidigare begäran (artikel 6.1 b i GDPR), berättigade intressen (artikel 6.1 f i GDPR).

  Tjänster och tjänsteleverantörer som används:

 • Calendly: Schemaläggning online; Tjänsteleverantör: Calendly LLC, 271 17th St NW, Ste 1000, Atlanta, Georgia, 30363, USA; Webbplats: https://calendly.com; Integritetspolicy: https://calendly.com/pages/privacy.

 • Pandadoc: Online signatur; Tjänsteleverantör: PandaDoc, Inc, 3739 Balboa Street, Suite #1083, San Francisco, CA 94121, USA; Webbplats: https://www.pandadoc.com/; Sekretesspolicy: https://www.pandadoc.com/privacy-notice/#about

Den registrerades rättigheter

Invändning mot eller återkallelse av behandlingen av dina uppgifter
I den mån behandlingen baseras på ditt samtycke i enlighet med art. 6 (1) p. 1 lit. a), Art. 7 GDPR, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet.

I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning i enlighet med art. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR, kan du invända mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är nödvändig, i synnerhet för att fullgöra ett avtal med dig, vilket presenteras av oss i varje enskilt fall i följande beskrivning av funktionerna. När du gör en sådan invändning ber vi dig att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har gjort. I händelse av din berättigade invändning kommer vi att undersöka sakförhållandena och antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller visa dig våra tvingande legitima skäl på grundval av vilka vi kommer att fortsätta behandlingen.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål och dataanalys. Du kan utöva din rätt till invändning kostnadsfritt. Du kan informera oss om din invändning mot reklam genom att använda följande kontaktuppgifter:

Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Kontor nr. 4277
1012SL, Amsterdam
Nederländerna
E-postadress: [email protected]

Rätt till information

Du har rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om så är fallet har du rätt till information om dina personuppgifter som lagras av oss i enlighet med Art. 15 DS-GVO. Detta omfattar i synnerhet information om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in direkt från dig.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller korrigera uppgifter som kompletterats i enlighet med Art. 16 I GDPR.

Rätt till radering
Du har rätt att få dina uppgifter som lagras av oss raderade i enlighet med Art. 17 GDPR, såvida inte lagstadgade eller avtalsenliga lagringstider eller andra rättsliga skyldigheter eller rättigheter till ytterligare lagring förhindrar detta.
Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om ett av villkoren i art. 18 (1) a) till d) GDPR är uppfyllt:
- Om du bestrider riktigheten i de personuppgifter som rör dig under en period som gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera att personuppgifterna är korrekta;
- behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och i stället begär begränsning av användningen av personuppgifterna;

- den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller

- om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det ännu inte är klart om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina skäl.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet i enlighet med Art. 20 GDPR, vilket innebär att du kan få de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga
Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten för detta ändamål, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägde rum.

Datasäkerhet

För att skydda alla personuppgifter som överförs till oss och för att säkerställa att dataskyddsbestämmelserna följs av oss, liksom av våra externa tjänsteleverantörer, har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Därför överförs bland annat alla data mellan din webbläsare och vår server krypterat via en säker SSL-anslutning.

Personer under 18 år

Vår webbplats och våra tjänster är inte avsedda för personer under 18 år. Ingen under 18 år får lämna någon information till eller på webbplatsen. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från någon under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte använda eller tillhandahålla någon information på denna webbplats eller på eller genom någon av dess funktioner. Om vi får reda på att vi har samlat in eller tagit emot personuppgifter från en person under 18 år utan att verifiera föräldrarnas samtycke, kommer vi att radera den informationen.

Ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår dataskyddsdeklaration. Vi kommer att anpassa integritetspolicyn när förändringar i vår databehandlingspraxis gör detta nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver ditt samarbete (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

Om vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna integritetspolicy ber vi dig att notera att adresserna kan ändras över tid och att kontrollera informationen innan du kontaktar oss.

Senast uppdaterad: Mars 2024

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt. 

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"När jag släpper taget om det jag är, Jag blir vad jag skulle kunna vara."

- Lao-Tzu

Få insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute