Evoluut Instituut

Privacybeleid

In overeenstemming met de wettelijke vereisten van de gegevensbeschermingswetgeving (in het bijzonder in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming GDPR) informeren wij je hieronder over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf. Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die door ons worden uitgevoerd, zowel in het kader van het verlenen van onze diensten als in het bijzonder op onze websites en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze sociale mediaprofielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online diensten").

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke(n)
Onze verantwoordelijke(n) (hierna "verantwoordelijke") in de zin van functionaris voor gegevensbescherming en verantwoordelijke voor de verwerking:

Naomi Stubbé
Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Kantoornr. 4277
1012SL, Amsterdam
Nederland
E-mail: [email protected]

Wettelijke kennisgeving: https://evolute-institute.com/imprint/

Soorten gegevens, doeleinden van de verwerking en categorieën betrokkenen

Hieronder informeren we je over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens.

1. soorten gegevens die we verwerken

Inventarisgegevens (bijv. naam, adres, enz.), contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mail, enz.), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, video's, foto's, enz.), communicatiegegevens (IP-adres, enz.), contractgegevens (bijv. contractobject, duur), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis)

2. doeleinden van de verwerking

Verwerking van contracten, marketing/verkoop/reclame, afhandeling van contactaanvragen en -vragen, beoordeling van potentiële klanten, kantoor- en organisatieprocedures, levering van diensten en klantenondersteuning, feedback (bijv. verzamelen van feedback via online formulieren), veiligheidsmaatregelen

3. categorieën betrokkenen

Bezoekers/gebruikers van de website, geïnteresseerden, potentiële klanten, zakelijke en contractuele partners

De betrokkenen worden gezamenlijk "gebruikers" genoemd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Hieronder informeren we je over de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Als we jouw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens, is de rechtsgrondslag Art. 6 (1) p. 1 lit. a) GDPR.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op jouw verzoek worden uitgevoerd, is Art. 6 (1) S. 1 lit. b) GDPR de rechtsgrondslag.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (bijv. wettelijke bewaarplicht), is Art. 6 (1) p. 1 lit. c) GDPR de rechtsgrondslag.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, is Art. 6 (1) p. 1 lit. d) GDPR de rechtsgrondslag.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde te beschermen en jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden in dit verband niet zwaarder wegen, is Art. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR de rechtsgrondslag.
 • Naast de gegevensbeschermingsregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er nationale regels van toepassing op gegevensbescherming in Nederland, zoals geregeld in de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederlandse DPA).

Houd er rekening mee dat, naast de voorschriften van de GDPR, de nationale voorschriften voor gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn in jouw land of in het land waar wij wonen of gevestigd zijn.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden en orderverwerkers

In principe geven we geen gegevens door aan derden zonder jouw toestemming. Mocht dit toch het geval zijn, dan vindt de doorgifte plaats op basis van de eerder genoemde rechtsgronden, bijvoorbeeld in het geval van doorgifte van gegevens aan online betaalproviders voor de nakoming van een contract of op grond van een gerechtelijk bevel of vanwege een wettelijke verplichting om de gegevens te overhandigen ten behoeve van strafvervolging, om gevaar af te wenden of om intellectuele eigendomsrechten af te dwingen.
We maken ook gebruik van verwerkers (externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor de webhosting van onze websites en databases) om je gegevens te verwerken. Als gegevens worden doorgegeven aan de verwerkers als onderdeel van een contractverwerkingsovereenkomst, gebeurt dit altijd in overeenstemming met Art. 28 GDPR. Daarbij selecteren we onze verwerkers zorgvuldig, controleren we hen regelmatig en hebben we het recht gekregen om instructies te geven met betrekking tot de gegevens. Daarnaast moeten de verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen en voldoen aan de gegevensbeschermingsvoorschriften volgens GDPR.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Met de goedkeuring van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is er een uniforme basis voor gegevensbescherming in Europa gecreëerd. Je gegevens worden daarom voornamelijk verwerkt door bedrijven waarop de GDPR van toepassing is. Als de verwerking echter wordt uitgevoerd door diensten van derden buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, moeten deze voldoen aan de speciale vereisten van Art. 44 e.v. GDPR. Dit betekent dat de verwerking plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling door de EU-Commissie van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met de EU of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen, de zogenaamde "standaard contractuele clausules".
Voor zover wij uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen voor de overdracht van gegevens naar de VS vanwege de ongeldigheid van het zogenaamde "Privacy Shield", op grond van artikel 49 (1) zin 1 lit. a) GDPR, wijzen wij in dit verband op het risico van geheime toegang door Amerikaanse autoriteiten en het gebruik van de gegevens voor controledoeleinden, mogelijk zonder enig rechtsmiddel voor EU-burgers.

Gegevensoverdracht binnen de organisatie

We kunnen persoonlijke gegevens overdragen of op een andere manier toegankelijk maken voor andere locaties binnen onze organisatie. Voor zover deze openbaarmaking voor administratieve doeleinden is, is de openbaarmaking van de gegevens gebaseerd op onze legitieme zakelijke en economische belangen of anderszins, als het noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen of als de toestemming van de betrokkenen of anderszins een wettelijke toestemming aanwezig is.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, worden je persoonsgegevens gewist of afgeschermd zodra je de gegeven toestemming voor de verwerking intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel, tenzij het blijven opslaan ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen of waarvan de opslag noodzakelijk is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen. Als de voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, worden je gegevens geblokkeerd of verwijderd, tenzij de opslag nog nodig is voor het sluiten of nakomen van een contract.

Tabel 1:

Categorieën van persoonlijke informatieBewaarperiode
Informatie die je verstrekt door formulieren op onze Website in te vullen. Hieronder valt ook informatie die je verstrekt bij het aanvragen van verdere diensten. We kunnen je ook om informatie vragen wanneer je een probleem met onze Website meldt.Tenzij deze informatie ook onder een van de andere categorieën persoonsgegevens valt die in de kolom links en onder deze rij worden genoemd (zodat een langere bewaartermijn van toepassing is), wordt deze informatie bewaard tot maximaal zes (6) maanden na het beantwoorden van je vraag of het voldoen aan je verzoek, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.
Gegevens en kopieën van je correspondentie (inclusief e-mailadressen), als je contact met ons opneemt.Tenzij deze informatie ook onder een van de andere categorieën persoonsgegevens valt die in de kolom links en onder deze rij worden genoemd (zodat een langere bewaartermijn van toepassing is), wordt deze informatie maximaal twee (2) jaar bewaard, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.
Je voornaam en e-mailadres, als je je aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwste
nieuwsbrief via onze Website.
Deze informatie wordt bewaard totdat je je toestemming intrekt of ons verzoekt deze informatie te verwijderen.
Je naam, e-mailadres, telefoon
nummer, geboortedatum,
factuuradres en contactgegevens
van je contactpersoon voor noodgevallen om te registreren
voor een van onze programma's. Deze
informatie wordt verzameld via een online vragenlijst (Google Forms).
Deze informatie wordt bewaard totdat je deelname aan ons programma of onze programma's is beëindigd en tot zeven (7) jaar na die datum, waarna de persoonlijke gegevens worden verwijderd, tenzij je ons verzoekt deze informatie te verwijderen voordat de bewaarperiode van zeven jaar is verstreken.
Alle informatie over je fysieke of
geestelijke gezondheid door u verstrekt via onze
Aanvraagformulieren voorafgaand aan
Inschrijven voor een Evolute Institute Retreat
programma op basis waarvan we
besluiten dat we niet in staat zijn om
je in een van onze programma's vanwege
veiligheid. Deze informatie kan het volgende bevatten
gevoelige gegevens en zal alleen
verzameld en openbaar gemaakt op basis van
uw uitdrukkelijke toestemming en schriftelijke
autorisatie.
Tenzij we besluiten dat we je niet kunnen toelaten tot een van onze programma's, worden deze gegevens bewaard totdat je deelname aan onze programma('s) is beëindigd en tot één (1) jaar na die datum, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij je ons verzoekt deze gegevens te verwijderen voordat de bewaarperiode van één jaar is verstreken. Als we besluiten dat we je niet kunnen toelaten tot een van onze programma's, bewaren we deze gegevens tot [zes (6) weken] na de laatste (i) kennisgeving van een dergelijke beslissing of (ii) onze laatste communicatie met jou over een dergelijke beslissing.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Beschikbaarstelling van onze website en aanmaak van logbestanden

Als je onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt (d.w.z. geen registratie en geen andere overdracht van informatie), verzamelen we alleen de persoonlijke gegevens die je browser naar onze server verstuurt. Als je onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens:
- IP-adres;
- Datum en tijd van toegang;
- Type browser;
- Taal en browserversie;
- Inhoud van het ophalen;
- Tijdzone;
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode;
- Websites waar het verzoek vandaan kwam;
- Besturingssysteem.
Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van jou opgeslagen.
Deze gegevens worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijk, functioneel en veilig met functies en inhoud aan u te kunnen leveren en om de website te optimaliseren en statistisch te evalueren.
De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking, dat ook ligt in de bovenstaande doeleinden, in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S.1 lit. f) GDPR.

Cookies

We gebruiken zogenaamde cookies wanneer je onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je internetbrowser op je computer plaatst en opslaat. Wanneer je onze website opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om je automatisch te herkennen. Cookies omvatten ook de zogenaamde "gebruikers-ID's", waarin gebruikersinformatie wordt opgeslagen door middel van gepseudonimiseerde profielen. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies voor de bovengenoemde doeleinden door middel van een verwijzing naar onze verklaring gegevensbescherming en hoe u hier bezwaar tegen kunt maken of de opslag ervan kunt voorkomen ("opt-out").
De volgende soorten cookies worden onderscheiden:

- Noodzakelijke, essentiële cookies: essentiële cookies zijn cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van de website om bepaalde functies van de website op te slaan, zoals inloggen, een winkelwagentje of gebruikersinvoer, bijvoorbeeld met betrekking tot de taal van de website.

- Sessiecookies: Sessiecookies zijn nodig om meervoudig gebruik van een aanbieding door dezelfde gebruiker te herkennen (bijvoorbeeld als je bent ingelogd om je inlogstatus te bepalen). Wanneer je onze site opnieuw bezoekt, geven deze cookies informatie om je automatisch te herkennen. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om onze aanbiedingen te optimaliseren en je gemakkelijker toegang te geven tot onze site. Wanneer je de browser sluit of uitlogt, worden de sessiecookies verwijderd.

- Persistente cookies: deze cookies blijven opgeslagen, zelfs nadat je de browser hebt gesloten. Ze worden gebruikt voor aanmeldingsopslag, bereikmeting en marketingdoeleinden. Ze worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. Je kunt de cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van je browser.

- Cookies van derden (cookies van derden, met name van adverteerders): Afhankelijk van je voorkeuren kun je je browserinstellingen configureren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. We willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Lees meer over deze cookies in de respectieve privacyverklaringen van de externe aanbieders.

 • Gegevenscategorieën: Gebruikersgegevens, cookie, gebruikers-ID (bijv. de bezochte pagina's, apparaatinformatie, toegangstijden en IP-adressen).
 • Doeleinden van verwerking: De informatie die op deze manier wordt verkregen, dient om onze webaanbiedingen technisch en economisch te optimaliseren en om je gemakkelijker en veiliger toegang te geven tot onze website.
 • Wettelijke basis: Als wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies op basis van uw toestemming ("opt-in"), dan is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR de wettelijke basis (verklaarde toestemming). Anders hebben we een gerechtvaardigd belang bij de effectieve functionaliteit, verbetering en economische werking van de website, zodat in dat geval Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR de rechtsgrondslag is. De rechtsgrondslag is ook Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) GDPR als de cookies worden geplaatst om een contract te initiëren, bijvoorbeeld voor bestellingen.
 • Opslagperiode/verwijdering: De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.Cookies worden op een andere manier op je computer opgeslagen en van daaruit doorgestuurd naar onze site. Daarom heb je als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Hier vind je informatie over het verwijderen van cookies per browser:

Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

Bezwaar en "Opt-Out": Over het algemeen kun je het opslaan van cookies op je harde schijf voorkomen, ongeacht toestemming of wettelijke toestemming, door in je browserinstellingen "geen cookies accepteren" te selecteren. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze aanbiedingen. Via deze Amerikaanse website (https://optout.aboutads.info) of deze Europese website (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) kun je bezwaar maken tegen het gebruik van cookies van externe aanbieders voor advertentiedoeleinden via een zogenaamde "opt-out".

Verwerking van contracten

Wij verwerken inventarisgegevens (bijv. bedrijf, namen en adressen en contactgegevens van gebruikers, e-mail), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis) om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen (weten wie contractpartner is; motivering, inhoud en uitvoering van het contract; controle van de plausibiliteit van de gegevens) en diensten (bijv. contact opnemen met de klantenservice) op grond van art. 6 para. 1 p. 1 lit b) GDPR. De als verplicht gemarkeerde gegevens in online formulieren zijn vereist voor het afsluiten van het contract.
In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze aanspraken (bijv. doorgifte aan advocaat voor incasso) of voor de uitvoering van het contract (bijv. doorgifte van gegevens aan betalingsproviders) of er een wettelijke verplichting is om dit te doen op grond van Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c) GDPR.
We kunnen de door jou verstrekte gegevens ook verwerken om je te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om je e-mails met technische informatie te sturen.
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (zie tabel 1). Dit is het geval voor inventaris- en contractgegevens wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract en claims niet meer kunnen worden ingediend op grond van het contract omdat ze zijn verjaard (garantie: twee jaar / standaard verjaringstermijn: drie jaar). We zijn door de handels- en belastingwetgeving verplicht om je adres-, betalings- en bestelgegevens tien jaar lang te bewaren. We beperken de verwerking echter na drie jaar als het contract wordt beëindigd, d.w.z. je gegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Gegevens in de gebruikersaccount blijven bewaard totdat deze wordt verwijderd.

Contact opnemen via contactformulier / e-mail / post

Als je contact met ons opneemt via een contactformulier, fax, post of e-mail, worden je gegevens verwerkt om het contactverzoek af te handelen.

 • Wettelijke basis: De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is, als je toestemming hebt gegeven, Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden doorgegeven in de loop van een contactverzoek of e-mail, brief of fax is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR. De verantwoordelijke partij heeft een legitiem belang bij het verwerken en opslaan van de gegevens om vragen van gebruikers te kunnen beantwoorden, om bewijs te bewaren om aansprakelijkheidsredenen en, indien nodig, om te kunnen voldoen aan haar wettelijke bewaarplicht voor zakelijke brieven. Als het contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b) GDPR.
  We kunnen je informatie en contactverzoek opslaan in ons relatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of een vergelijkbaar systeem.
  De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (zie Tabel 1). Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. We bewaren vragen van gebruikers die een account of contract bij ons hebben tot twee jaar na beëindiging van het contract. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats nadat deze zijn verstreken: einde bewaarplicht handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar).
  Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken op grond van Art. 6 (1) p. 1 lit. a) GDPR. Als je per e-mail contact met ons opneemt, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van persoonsgegevens.
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.), Klanten, Potentiële klanten.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Levering van onze diensten 

Wij verwerken gegevens van onze klanten en zakenpartners (samen "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare juridische relaties, evenals bijbehorende acties en communicatie met de contractuele partners of precontractueel, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden en potentiële klanten te beoordelen.

Wij verwerken deze gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, onze rechten te waarborgen en ten behoeve van de administratieve taken in verband met deze gegevens en de bedrijfsgerelateerde organisatie. Wij geven de gegevens van de contractuele partners in het kader van het toepasselijke recht alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokkenen (bijv. telecommunicatie-, transport- en andere hulpdiensten evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). De contractuele partners worden geïnformeerd over verdere verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, als onderdeel van dit privacybeleid.

Welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, delen wij de contractpartners voor of in het kader van de gegevensverzameling mee, bijv. in online formulieren door speciale markeringen en/of symbolen (bijv. sterretjes of iets dergelijks), of persoonlijk.

Zie Tabel 1 voor de bewaartermijnen van de gegevens. We verwijderen de gegevens na het verstrijken van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, tenzij de gegevens om wettelijke archiveringsredenen bewaard moeten worden (bijvoorbeeld in de regel 10 jaar voor belastingdoeleinden).

Als we gebruik maken van externe aanbieders of platforms om onze diensten te leveren, zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de respectieve externe aanbieders of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

 • Betrokkenen: Potentiële klanten, Zakelijke en contractuele partners, Klanten.
 • Doeleinden van Verwerking: Beoordeling van potentiële klanten, Levering van contractuele diensten en klantenondersteuning, Contactverzoeken en communicatie, Kantoor- en organisatieprocedures, Beheren van en reageren op vragen, Beveiligingsmaatregelen.
 • Wettelijke basis: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (Artikel 6 (1) (b) GDPR), Naleving van een wettelijke verplichting (Artikel 6 (1) (c) GDPR), Gerechtvaardigde belangen (Artikel 6 (1) (f) GDPR).

Andere online diensten

Videoconferenties, online vergaderingen, webinars

We gebruiken platforms en toepassingen van derden (hierna "externe aanbieders" genoemd) voor het houden van video- en audioconferenties, webinars en andere soorten video- en audiobijeenkomsten. Bij het selecteren van externe aanbieders en hun diensten houden we ons aan de wettelijke vereisten.

In deze context worden gegevens van de communicatiedeelnemers verwerkt en opgeslagen op de servers van derden, zolang deze deel uitmaken van communicatieprocessen met ons. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, registratie- en contactgegevens, visuele en gesproken bijdragen, chatberichten en gedeelde scherminhoud.

Als gebruikers naar de externe aanbieders of hun software of platforms worden verwezen in het kader van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons, kan de verwerking door de externe aanbieder gebruiksgegevens en metadata verwerken die door hen kunnen worden verwerkt voor beveiligingsdoeleinden, serviceoptimalisatie of marketingdoeleinden. We vragen je daarom om de informatie over gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders in acht te nemen.

 • Wettelijke basis: Als we de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders of bepaalde functies (bijv. toestemming om gesprekken op te nemen), is de rechtsgrondslag van de verwerking toestemming. Bovendien kan de verwerking een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele diensten, op voorwaarde dat het gebruik van de derde partij binnen deze context is overeengekomen. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij efficiënte en veilige communicatie met onze communicatiepartners. In deze context verwijzen we je ook graag naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.
 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

 • Betrokkenen: Communicatiepartners, Gebruikers (bijv. gebruikers van online webinar-diensten).

 • Doeleinden van Verwerking: Contractuele dienstverlening en klantenondersteuning, Contactaanvragen en communicatie, Kantoor- en organisatieprocedures, Direct marketing (bijv. via e-mail of post).

 • Wettelijke basis: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR), Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (Artikel 6 (1) (b) GDPR), Legitieme belangen (Artikel 6 (1) (f) GDPR).

Diensten en dienstverleners die worden gebruikt:

Nieuwsbrief en elektronische communicatie

We versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische communicatie (hierna "nieuwsbrieven" genoemd) alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om je aan te melden voor onze nieuwsbrieven is het over het algemeen voldoende om je e-mailadres in te voeren. We kunnen je echter vragen om een naam op te geven zodat we persoonlijk contact met je kunnen opnemen in de nieuwsbrief of om verdere informatie te verstrekken als dit nodig is voor de nieuwsbrief.

De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van de aanmeldings- en bevestigingstijden en het IP-adres. Ook de wijzigingen van je gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, worden geregistreerd.

 • Verwijdering en beperking van de verwerking: Zie tabel 1. We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om bewijs te leveren van voorafgaande toestemming. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits tegelijkertijd het voormalige bestaan van een toestemming wordt bevestigd. In het geval van een verplichting om een bezwaar permanent in acht te nemen, behouden we ons het recht voor om het e-mailadres uitsluitend voor dit doel op te slaan in een blokkadelijst.
 • Wettelijke basis: Het versturen van de nieuwsbrief is gebaseerd op toestemming van de ontvangers of, als toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen in direct marketing. Voor zover we een dienstverlener inschakelen voor het verzenden van e-mails, gebeurt dit op basis van onze legitieme belangen. De registratieprocedure wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen om aan te tonen dat deze in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.
 • Meting van openingspercentages en klikpercentages: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, dat van onze server wordt gehaald wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, als we een mailingdienstverlener gebruiken, van diens server. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaalpunten (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden. Deze analyse omvat ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie wordt toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers en opgeslagen in hun profielen totdat de profielen worden verwijderd. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen op basis van de interesses van onze gebruikers.

  Het meten van openingspercentages en klikpercentages en het opslaan van de meetresultaten in de profielen van de gebruikers en de verdere verwerking ervan zijn gebaseerd op de toestemming van de gebruikers.

  Een afzonderlijk bezwaar tegen de prestatiemeting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het hele abonnement op de nieuwsbrief worden geannuleerd of moet er bezwaar worden gemaakt. In dit geval worden de opgeslagen profielgegevens verwijderd.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).

 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, etc.), Klanten (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten, deelnemers aan retraites).

 • Doeleinden van Verwerking: Direct marketing (bijv. per e-mail of post), Web Analytics (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers), Targeting (bijv. profilering op basis van interesses en gedrag, gebruik van cookies), Remarketing, Conversietracking (meten van de effectiviteit van marketingactiviteiten).

 • Wettelijke basis: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR), Legitieme belangen (Artikel 6 (1) (f) GDPR).

 • Opt-Out: Je kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. je toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. Je vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief of je kunt een van de bovenstaande contactopties gebruiken, bij voorkeur e-mail.

  Diensten en dienstverleners die worden gebruikt:

Aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden profielen of fanpagina's in sociale media. Wanneer je ons profiel in het betreffende netwerk gebruikt en oproept, zijn de respectieve gegevensbeschermingsinformatie en gebruiksvoorwaarden van het betreffende netwerk van toepassing.

 • Gegevenscategorieën en beschrijving van gegevensverwerkingGebruiksgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, inventarisgegevens. Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de netwerken te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd). Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de opties om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen we naar de privacyverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken. In het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van rechten van betrokkenen, wijzen we er ook op dat deze het effectiefst kunnen worden uitgeoefend bij de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Als je nog steeds hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.
 • Doel van de verwerking: communicatie met gebruikers die verbonden en geregistreerd zijn op de sociale netwerken; informatie en reclame voor onze producten, aanbiedingen en diensten; externe presentatie en imagoteelt; evaluatie en analyse van de gebruikers en inhoud van onze aanwezigheid in de sociale media.
 • Wettelijke basis: De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de bovenstaande doeleinden op grond van Art. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR. Voor zover je ons of de verantwoordelijke van het sociale netwerk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, is de rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) in combinatie met. Art. 7 GDPR.
 • Categorie gegevensoverdracht/ontvanger: Sociaal netwerk.
  De mededelingen over gegevensbescherming, informatieopties en bezwaaropties (opt-out) van de respectieve netwerken / serviceproviders kun je hier vinden:
  • LinkedIn: Sociaal netwerk; Dienstverlener: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Cookiebeleid en Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
  • Instagram: Sociaal netwerk en videoplatform; Dienstverlener: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, moedermaatschappij: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS; Website: https://www.instagram.com/; Privacybeleid: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

 

Beheer, administratie en organisatie


We gebruiken diensten, platforms en software van andere aanbieders (hierna "externe aanbieders" genoemd) voor het organiseren, beheren, plannen en leveren van onze diensten. Bij het selecteren van externe aanbieders en hun diensten voldoen we aan de wettelijke vereisten.

Binnen deze context kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van externe aanbieders. Dit kunnen verschillende gegevens zijn die we verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze gegevens kunnen met name stam- en contactgegevens van gebruikers, gegevens over processen, contracten, andere processen en hun inhoud omvatten.

Als gebruikers naar de externe aanbieders of hun software of platforms worden verwezen in het kader van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons, kan de externe aanbieder gebruiksgegevens en metadata verwerken die door hen kunnen worden verwerkt voor beveiligingsdoeleinden, serviceoptimalisatie of marketingdoeleinden. We vragen je daarom om de kennisgevingen over gegevensbescherming van de respectieve externe aanbieders te lezen.

Informatie over rechtsgrondslag: Als we de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking toestemming. Bovendien kan de verwerking een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele diensten, op voorwaarde dat het gebruik van de derde partij binnen deze context is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context verwijzen we je ook graag naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, etc.), Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).

 • Doeleinden van Verwerking: Kantoor- en organisatieprocedures.

 • Wettelijke basis: Toestemming (Artikel 6 (1) (a) GDPR), Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (Artikel 6 (1) (b) GDPR), Legitieme belangen (Artikel 6 (1) (f) GDPR).

  Diensten en dienstverleners die worden gebruikt:

 • Calendly: Online plannen; Dienstverlener: Calendly LLC, 271 17th St NW, Ste 1000, Atlanta, Georgia, 30363, VS; Website: https://calendly.comPrivacybeleid: https://calendly.com/pages/privacy.

 • Pandadoc: Online handtekening; Dienstverlener: PandaDoc, Inc., 3739 Balboa Street, Suite #1083, San Francisco, CA 94121, USA; Website: https://www.pandadoc.com/; Privacybeleid: https://www.pandadoc.com/privacy-notice/#about

Rechten van de betrokkene

Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van je gegevens
Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming op grond van Art. 6 (1) p. 1 lit. a), Art. 7 GDPR, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping.

Voor zover we de verwerking van je persoonsgegevens baseren op de belangenafweging op grond van Art. 6 (1) p. 1 lit. f) GDPR, kun je bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is, in het bijzonder voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, die door ons in elk geval wordt voorgesteld in de volgende beschrijving van de functies. Bij het uitoefenen van een dergelijk bezwaar vragen wij u om de redenen uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar, zullen we de zaak op zijn merites beoordelen en ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen, ofwel u onze dwingende legitieme gronden tonen op basis waarvan we de verwerking zullen voortzetten.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. Je kunt het recht op bezwaar kosteloos uitoefenen. Je kunt je reclamebezwaar kenbaar maken via de volgende contactgegevens:

Evolute Institute B.V.
Korte Lijnbaanssteeg 1
Kantoornr. 4277
1012SL, Amsterdam
Nederland
E-mailadres: [email protected]

Recht op informatie

Je hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over jou worden verwerkt. Als dit het geval is, heeft u recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 15 DS-GVO. Dit omvat in het bijzonder informatie over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, de herkomst van uw gegevens als deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of gegevens aan te vullen in overeenstemming met Art. 16 GDPR.

Recht op verwijdering
Je hebt het recht om je door ons opgeslagen gegevens te laten verwijderen in overeenstemming met Art. 17 GDPR, tenzij wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten op verdere opslag dit verhinderen.
Recht op beperking
Je hebt het recht om een beperking in de verwerking van je persoonsgegevens te vragen als aan een van de voorwaarden in Art. 18 (1) a) tot d) GDPR is voldaan:
- Als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
- de verwerking onwettig is en je bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

- de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of

- als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 GDPR en het nog niet duidelijk is of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan jouw gronden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 GDPR, wat betekent dat je de persoonsgegevens die wij over je bewaren in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat kunt ontvangen of kunt verzoeken om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op klagen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van je woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Gegevensbeveiliging

Om alle persoonlijke gegevens die naar ons worden verzonden te beschermen en om ervoor te zorgen dat de regels voor gegevensbescherming door ons en door onze externe dienstverleners worden nageleefd, hebben we passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Daarom worden onder andere alle gegevens tussen jouw browser en onze server versleuteld verzonden via een beveiligde SSL-verbinding.

Mensen onder de 18

Onze Website en onze diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. Niemand onder de 18 mag informatie verstrekken aan of op de Website. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18, gebruik of verstrek dan geen informatie op deze Website of op of via een van de functies. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een persoon jonger dan 18 zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie verwijderen.

Wijzigingen en updates van het privacybeleid

We vragen je om je regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring over gegevensbescherming. We zullen het privacybeleid aanpassen wanneer wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken dit noodzakelijk maken. We zullen je informeren zodra de wijzigingen jouw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Als we in dit privacybeleid adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties geven, vragen we je om er rekening mee te houden dat adressen na verloop van tijd kunnen veranderen en om de informatie te controleren voordat je contact met ons opneemt.

Laatst bijgewerkt: Maart 2024

Ga verder met je zoektocht naar groei en meer welzijn

Meld je aan voor de live Evolute Expert Talk

Baanbrekende ideeën van vooraanstaande denkers in gesprek met onze Evolute gastheren. Krijg unieke inzichten in je eigen pad van persoonlijke, professionele en spirituele groei. Gratis. 

Door je aan te melden ga je akkoord met het ontvangen van communicatie van Evolute Institute. Je gegevens worden niet gedeeld met derden.

"Als ik loslaat wat ik ben, Ik word wat ik zou kunnen zijn."

- Lao-Tzu

Ontvang Insights & Event Updates van Evolute Institute