Evolute-institutet
8 Perspektiv på djupt inre arbete 

Vägen till personlig och yrkesmässig utveckling

Del 7 av 8: Främja integration genom och bortom psykedeliskt arbete

Innehållsförteckning

Efter extasen, tvätten

Ett nyckelbegrepp i avsiktligt, ceremoniellt psykedeliskt arbete är integration - vilket innebär att vi efter att ha upplevt en höjdpunkt, efter att ha fått tillgång till nya utrymmen under förändrade medvetandetillstånd, måste engagera oss i ytterligare arbete under de dagar, veckor, månader och till och med år som följer därefter.

I psykedeliskt arbete innebär integration därför att man förstår upplevelsen, ger den mening och utformar och genomför sätt att föra insikterna och lärdomarna i våra dagliga personliga och yrkesmässiga liv. Andliga lärare som Jack Kornfield har kallat detta "tvätt" efter "extas"[1]

Tanken är nämligen att det verkliga arbetet börjar först efter toppupplevelsen. Det är inte i den skyddade miljön i ett zenkloster, i en grotta eller under en retreat, utan i de mycket vanliga och vardagliga ögonblicken i vårt dagliga liv som integrationen verkligen måste ske. I stunder när vi känner oss irriterade och stressade över att kön vid snabbköpskassan inte rör sig tillräckligt snabbt, när vi känner oss missförstådda av vår partner igen eller när vi känner oss överväldigade på jobbet igen. Detta är det pris vi måste betala om vi vill fortsätta att leva i ett modernt samhälle med familj, vänner och arbetsuppgifter. Och det är också en nödvändighet om vi vill vara med och aktivt forma vår omgivning - vår grannskap och samhällen, våra företag och organisationer och våra samhällen och våra planetära förhållanden. 

Kort sagt: integration i psykedeliskt arbete är grunden för och kärnan i uppbyggnaden av vårt ledarskap. 

Foto av Rene Böhmer på Unsplash.

Bortom psykedeliskt arbete - Integration som en nyckelprincip för utveckling 

Men idag skulle vi vilja ta det ett steg längre och utvidga betydelsen av "integration" till själva grunden för vad det innebär att växa och utvecklas som människa.

Den store grundaren av området interpersonell neurobiologi, Dr. Dan Siegel, har definierat sinnet som den förkroppsligade och relationella process som reglerar flödet av energi och information - inom och mellan oss.[2]  Som en komplex dynamiska system, genomgår vårt sinne en process av personlig utveckling i successiva differentierings- och integrationsrundor, där integration är sammankopplingen av differentierade delar. När tiden är rätt skapar en utvecklingsimpuls (nyfikenhet, smärta, längtan...) en öppning där en ny färdighet/förmåga kan angripas, experimenteras med, övas och byggas upp till något som senare blir en kompetens på.[3]

Denna process att uppfatta mer/nya saker är som att lära sig ett främmande språk - först är det rappakalja och kanske inte särskilt intressant, men sedan blir vi intresserade och utsätter oss för den nya informationen och börjar sakta förstå mer och mer genom att lyssna. Det dröjer inte länge förrän vi börjar prata själva, övar på att använda ord och försöker få våra uttalanden bekräftade av andra, och med tiden utökar vi vårt ordförråd och vår förståelse av spelets regler (grammatik) och blir alltmer kompetenta. Integrationsdelen av detta är arbetet med att översätta de främmande nya orden och meningarna (yttranden, skrivna symboler) tillbaka till det meningsskapande arbetet i huvudsystemet (eller hjärnan som kan ett modersmål). Genom att länka de nya betydelserna till den befintliga betydelsestrukturen utför vi integrationsarbetet, så att hela systemet blir ett mer kompetent, mer komplext och flerspråkigt system. Vi har tagit ett steg i utvecklingen (dvs. en ökning av komplexitet och granularitet) från att känna till och vara en kompetent användare av ett språk till två språk. Det är en ny metakompetens som vi har förvärvat för att kunna se objekt från två olika konceptuella/meningsskapande perspektiv som kodas i de två olika språktraditionerna/kulturerna.

Foto av Ben Mullins på Unsplash.

De 8 integrationsnivåerna för tillväxt och utveckling

Det som här har illustrerats med exemplet att lära sig ett andraspråk är en grundläggande princip för utvecklingen av "sinnet" och av människor i allmänhet. I vår utveckling som individ från det tidigaste stadiet till mognad (ontogenes) upprepar vi fylogenes - den evolutionära utvecklingen och differentieringen av hela arten. På ett fascinerande sätt är en del av vårt arbete därför också att medvetet återerövra vårt arv. Vi gör nya erfarenheter (möter okända mönster av energi och information) och interagerar med dem på ett sätt som återskapar detta mönster inom oss själva. Vi har integrerat det som en gång var ett yttre mönster (t.ex. hur man kör bil, hur man skriver på symbolspråk, hur man beter sig på en formell middagsbjudning...) i vårt system så att det kan spela en roll i systemets övergripande funktion (hjälpa mig att ta mig från A till B självständigt med en bil, skriva en artikel som denna, vara en respekterad och välkommen gäst på en middagsbjudning som stöder min pågående relation med värdarna och de andra gästerna...).

På den psykologiska eller psykospirituella nivån kan vi nu urskilja 8 olika integrationsområden eller integrationsmönster (ännu en gång tack vare Dr. Dan Siegel):

 1. Integration av medvetandet: Integrering av olika delar av vårt psyke och medvetande, t.ex. att bli medveten om och kunna skilja mellan den subjektiva upplevelsen av vår medvetenhet och objektet för vår medvetenhet (se begreppet defusion)
 2. Statlig integration: Integrering av olika inre tillstånd och delar (t.ex. en konflikt mellan att vilja vara ensam och att vilja vara tillsammans med andra, eller att vilja ha intimitet och närhet i ett stabilt förhållande men också äventyr och frihet)
 3. Minne och intertemporal integration: Integrering av våra (tidigare) erfarenheter som en avgörande utvecklingsuppgift genom bearbetning och släppa taget om det smärtsamma förflutna, ånger och förbittring och sedan genom att integrera våra förfäder och mänsklighetens kollektiva erfarenhet (historia)[3]
 4. Vertikal integration: Att integrera vår kropp och dess förnimmelser i vårt medvetande - ofta har den kroppsliga kognitionen försämrats eller till och med avbruten av trauma, vanor eller kulturella avtryck
 5. Horisontell integration: Integrera de två hjärnhalvornas uppmärksamhetssätt och kapacitet, dvs. det analytiska, logiska, fokuserade uppmärksamhetssättet och det förkroppsligade, kontextuella, helhetsskapande sättet att vara i världen (se vår artikel om kulturell betingning och Iain McGilchrists arbete).
 6. Interpersonell integration: Integrera (svåra) relationer, särskilt de till familjen, nära människor och professionella relationer (avgörande arbete är att vi är i ledande positioner)
 7. Integration av berättelser: Integrering av vår biografi, vår självberättelse av vilka vi är
 8. Tidsmässig integration: Integrering av de mest grundläggande och existentiella frågor om livet, främst vår dödlighet och sårbarhet och vår egen oundvikliga fysiska död

Foto av Maxime VALCARCE på Unsplash.

Exempel på vad integration betyder praktiskt i livet och i näringslivet

Om du är nyfiken på hur dessa olika integrationsområden praktiskt taget spelar ut, här är ett par exempel på integration som människor har upplevt under våra EvoLEAD psykedeliska ledarskapsretreatprogram:

 • En deltagare med en hård inre kritiker, som periodvis också förvandlades till en stark yttre kritiker, lärde sig att älska sig själv och bli mer vänlig, generös och förlåtande. Dessa återupptäckta inre egenskaper hjälpte till att förbättra deras relationer med andra och sig själv (statlig integration)
 • En annan deltagare kände en hel del ångest när han övervägde en stor förändring i karriären, för att inte tala om att bli egenföretagare. Det kändes som om det okända som väntade honom var något så hotfullt att det hindrade honom från att leva sitt liv fullt ut. Under EvoLEAD-programmet lyckades han förankra sig djupt i sin kropp, lära känna sin rädsla och omfamna och bearbeta den. Han kom ut ur programmet mycket lugnare, mer centrerad och mindre rädd för osäkerhet. (vertikal integration)
 • En deltagare bearbetade en djupt liggande sorg i samband med förlust av nära och kära, en sorg som omvandlades till uppskattning, tacksamhet, en känsla av kärlek och en förnyad känsla av glädje och frid i livet (minnesintegration)
 • En annan deltagare växte upp med att alltid vara den "duktiga pojken", uppfylla föräldrarnas förväntningar, utmärka sig i skolan, ha en framgångsrik karriär efter att ha avslutat sin doktorsexamen från ett Ivy League-universitet och tidigt bli partner på ett stort konsultföretag. Nu när han är i 60-årsåldern inser han att hans rädsla för att göra andra besvikna har kvävt hans lekfullhet och hindrat honom från att känna sig fri och levande under hela sitt liv. Under EvoLEAD lärde han sig att släppa taget om sitt ansvar, andras förväntningar och rädslan för att helt enkelt vara sig själv. Med sina egna ord "lärde han sig att flyga", och samtidigt upplevde han djupgående samhörighet och den helande kraften i beröring (medvetande, minne och intertemporal integration)
 • En deltagares önskan var att få kontakt med sin inre röst och inre visdom, att stå upp för sig själv och sina behov och uttrycka dem fullt ut, både personligt och professionellt. Under EvoLEAD fick hon kontakt med det som verkligen var viktigt för henne, gick djupare in i sin kropps grundande kraft och började uttrycka sina känslor och behov tydligare, lära sig att sätta gränser och långsamt lita på sin inre röst (vertikal, interpersonell, minnes- och narrativ integration)
 • En annan deltagare i vår EvoLEAD psykedeliskt program för ledarskapsutveckling drabbats av en inre konflikt, en spänning mellan två inre delar. Å ena sidan ser den ena delen den ekologiska katastrof och klimatkatastrof som vi människor håller på att skapa och känner sig tvingad att ta ett större ansvar. Å andra sidan vill den andra delen njuta av livet, resa till fjärran destinationer, bo i ett rymligt hus. Denna konflikt mellan två inre delar, som också är en intertemporal konflikt mellan det långsiktiga och det kortsiktiga, löstes genom att odla en större kapacitet att hålla denna inre spänning. Samtidigt uppmuntrade vi deltagaren att främja både ett fördjupat ansvar (responsförmåga, förmågan att reagera) i världen i sin roll som VD/entreprenör OCH en fördjupad egenvård med tillåtelse att uppleva njutning. Han kunde uppskatta en ny dynamisk spänning som han kunde leva medvetet med (integration mellan tillstånd och tidsperioder).
 • Ett sista exempel är från en deltagare som var splittrad när det gällde hans karriärval, och kämpade mellan vad som verkar "rationellt" och motsvarar samhällets förväntningar på en enastående intelligent högpresterare å ena sidan, och vad hans hjärta verkligen önskar, vad som ger tillfredsställelse och glädje, å andra sidan. Dessutom upplevde han en känsla av att vara frånkopplad (eller "sakna hem"), vilket också tog sig uttryck i hans romantiska relation. Hans arbete under EvoLEAD-programmet hjälpte honom att integrera sitt huvud, sitt hjärta och sin kropp mycket mer, så att han kunde se bortom "råttracet" och internaliserade sociala förväntningar. Så småningom kunde han hitta ett hem i sin kropp och därmed i världen - en säker plats från vilken han kunde ingå i relationer och kontakter på ett nytt sätt (vertikal, horisontell och interpersonell integration).

Foto av Lucas Kapla på Unsplash.

Alåt nuet leva i din kärna, så kommer nuet att öppna ditt hjärta för dig själv.

 

Transpirationell integration - att röra sig mot ett andande jag

En slutlig, 9:e integrationsrörelse har kallats "integration av transpiration" av Dr. Dan Siegel och avser integration över alla de åtta andra integrationsdomänerna. Det är när ditt sinne / medvetande rör sig flytande eller "andas" över tillstånd, modaliteter, tid, minnesmönster, informations- och energibearbetningscentra, internaliserade relationer och självhistorier. Det innebär att man för in ("andas") rymd i det övergripande systemet, vilket upplöser de strikta gränserna mellan jaget, andra och världen. Vi uppfattar oss själva mer och mer som en nexus av relationer, sammankopplade, och inte längre som ett individuellt subjekt som står inför en yttre värld bestående av objekt (och andra subjekt). I detta sista integrationsmönster rör sig integrationen mot det som vissa gamla visdomstraditioner (buddhism, taoism ...) har kallat tillståndet av sammanlänkning, enhet eller icke-dualitet. Kanske kan vi tänka på detta tillstånd som höjdpunkten i denna process av transpirationell integration.

Transpirationell integration är rörelsen in i full närvaro, in i en känsla av sann frihet och val, en rörelse för medskapande av vår verklighet från ögonblick till ögonblick i relation till världen.

Dessutom finns det en vacker resonans eller samstämmighet mellan Dan Siegels arbete och Thomas Hübls beskrivningar av en "rörelse" som behöver eller vill fullborda sig själv.[4] Integrationsdomänerna är således också domäner där rörelse kan ske, där Fasta mönster blir flytande igen och var isolerade, frånkopplade delar av kropp och sinne blir sammankopplade för första gången eller återförenas där de varit frånkopplade på grund av trauma, sår eller vana (se t.ex. artikel 3 i denna serie om djupt inre arbete): Från frånkoppling till återkoppling och hantering av trauma).

Ok, det var allt för nu - i nästa artikel avslutar vi vår 8-delade serie om djupt inre arbete med en sista del om att förvärva visdom:

 

Om du gillade vad du läste och inte redan har gjort det: kolla in de tidigare artiklarna i denna serie: 

 

Intresserad av att delta en grupp pionjärer entreprenörer, organisationsledare och beslutsfattare, förändringsaktörer och nyfikna sinnen på deras väg till inre tillväxt och utveckling? Är du nyfiken på kraften i förändrade medvetandetillstånd och användningen av psykedeliska tryfflar i en säker och laglig miljö? Kolla sedan in en av våra psykedeliska retreatprogram med lagliga psykoaktiva "magiska tryfflar" eller boka ett undersökande samtal. Vi ser fram emot att tillsammans med dig avgöra om våra program kan passa dig i det här skedet av din resa

Tänk på att vi inte ger medicinsk rådgivning och att du alltid bör söka hjälp från en läkare innan du fattar något beslut om att konsumera psykedeliska medel.

Prenumerera på nyhetsbrevet om insikter
Högst en gång varannan vecka.
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen

Bilder

Artikelns omslag: Foto av Daniele Levis PelusiUnsplash

Referenser:

[1] Kornfield, Jack (2001): Efter extasen, tvätten: Hur hjärtat blir klokt på den andliga vägen. Bantam; Reprint Edition. 

[2] Se t.ex: Siegel, Dan (2010): Mindsight: Den nya vetenskapen om personlig transformation. Bantam; Reprint Edition, eller Siegel, Dan (2016): Mind: En resa till hjärtat av att vara människa. WW Norton & Co; Illustrerad utgåva.   

[3] Den spirituelle läraren Thomas Hübl återger liknande tankar i sitt arbete med att läka individuella, förfäders &. kollektivt trauma.

[4] Jfr. https://thomashuebl.com/.  

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt.

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"När jag släpper taget om det jag är, Jag blir vad jag skulle kunna vara."

- Lao-Tzu

Få insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute