Evolute-institutet

Landmark Forum vs Psychedelic Retreats - Vad är bäst?

Innehållsförteckning

Författare Christopher Kabakis

1. Inledning

I sin strävan efter personlig utveckling söker individer ofta program som tar dem ur deras vardagliga rutiner och erbjuder en chans till verklig omvandling, till personlig utveckling och ett mer meningsfullt och uppfyllt liv. Landmark Forum och psykedeliska retreater, såsom EvoCORE-programmet av Evolute Institute, presenterar två distinkta tillvägagångssätt i detta avseende. Denna artikel syftar till att jämföra dessa vägar och undersöka deras metoder, filosofier och inverkan på människors liv.

2. Landmark Forum: Vad är det?

Landmark Forum, ett framstående program för personlig utveckling från Landmark Worldwide, sträcker sig över tre dagar och en kvällssession. Det är utformat för grupper från 75 till 250 deltagare och är strukturerat som ett dialogdrivet seminarium. Deltagarna kan delta på plats eller enbart online. Landmark Forums struktur främjar en dynamisk, dialogorienterad miljö där deltagarna engagerar sig i gruppdiskussioner, personligt utbyte och olika reflektionsövningar som motsvarar olika teman. Forumets grundläggande filosofi bygger på distinktionen mellan livets fakta och de betydelser eller tolkningar som individer tilldelar dem. Det innehåller psykoanalytiska reflektionsövningar som utmanar deltagarna att omvärdera sina uppfattningar om till exempel strävan efter en "imaginär 'en dag' av tillfredsställelse" och den skadliga effekten av att sträva efter att se bra ut i andras ögon eller att alltid vilja ha rätt. Den fokuserar på att identifiera och övervinna begränsande föreställningar, som ofta har sina rötter i tidigare erfarenheter och samhälleliga villkor, för att frigöra ett mer autentiskt och effektivt sätt att leva. Temat "Det förflutnas genomträngande inflytande" undersöker till exempel hur tidigare relationer och erfarenheter påverkar den nuvarande verkligheten. 

Programmet betonar skillnaden mellan språkets och valets makt, och begreppet transformation till skillnad från enbart förändring. Syftet är att ge individen verktyg för att bryta sig loss från självpåtagna begränsningar, vilket leder till ökad personlig frihet, effektivitet och tillfredsställelse i olika aspekter av livet. Deltagarna uppmuntras att vara "coachbara", att vara öppna för nya koncept och att delta aktivt. Kursledarna sätter upp tydliga regler redan från början och betonar vikten av full närvaro och engagemang. Programmet innehåller en unik övning där deltagarna ringer familjemedlemmar eller vänner för att lösa olösta personliga spänningar och för att anamma nya perspektiv på personligt ansvar och omvandling.

Tänk dig en bred, välbelagd motorväg. Den är expansiv, rymmer en stor mängd människor och är markerad med tydliga skyltar och vägbeskrivningar. Dess struktur och strömlinjeformade natur symboliserar Landmark Forums tillvägagångssätt, som vägleder många människor samtidigt mot förbättrad kommunikation och personlig utveckling. Resan är effektiv, direkt och delas med många andra, men den stannar i allmänhet på en definierad väg med begränsad utforskning utanför huvudvägen.

en motorväg till personlig utveckling

3. Psykedeliska retreater: EvoCORE-upplevelsen

EvoCORE, ett psykedeliskt retreatprogram från Evolute Institute, står i kontrast till Landmark Forum genom sin användning av lagliga tryfflar som innehåller psilocybin inom ett 8-veckors program. EvoCORE-programmet inkluderar förberedande sessioner online, en 4-dagars fördjupande retreat på plats och integrationssessioner efter retreat, skräddarsydda för små grupper på 10-12 personer som vågar och är villiga att möta sina djupare sanningar. Programmet fokuserar på djup självutforskning och uppmuntrar deltagarna att konfrontera det okända och att ha en nybörjares sinne för sina förutfattade meningar om sig själva, andra och livet. Det 8 veckor långa programmet är strukturerat i de tre faserna förberedelse, fördjupning och integration, och kombinerar modern vetenskaplig förståelse av personlig transformation med traditionella visdomsläror.

Programmet bygger på övertygelsen att psykedelika, under professionell vägledning och i en stödjande miljö, kan katalysera djupgående personlig och andlig tillväxt och en djupare koppling till livet. Deltagarna ger sig ut på en resa som inkluderar andningsövningar, mindfulness-meditation och rörelseövningar, vilket förbereder dem för den psykedeliska ceremonin. Denna uppslukande upplevelse är utformad för att underlätta djup introspektion, så att individer kan utforska dolda lager av sitt medvetande, konfrontera okända aspekter av sig själva och få nya perspektiv på livet. EvoCORE betonar vikten av inställning och inställning, vilket ger en säker och förtroendefull atmosfär för denna utforskning. Programmet innehåller också diskussioner om medvetande och sinne från vetenskapliga och filosofiska synvinklar, vilket ger sammanhang och djup till den faktiska upplevelsen som ofta beskrivs som "outsäglig" eller "bortom ord". Efter retreaten deltar deltagarna i integrationssessioner, vilket säkerställer att de insikter som erhållits stärks och effektivt införlivas i det dagliga livet. Detta holistiska tillvägagångssätt syftar till att frigöra kreativa energier, främja självkännedom, hjälpa deltagarna att få kontakt med sina innersta längtan efter att leva ett meningsfullt liv och möjliggöra personlig och andlig tillväxt.

Tänk dig ett djupdyk i havet. Precis som en dykare utforskar det okända vattnet och möter unika och varierande liv, dyker deltagarna i EvoCORE ner i djupet av sitt psyke och upplever djupgående känslomässiga och andliga möten. Det är en resa in i personlig utforskning och upptäckt i ett stort, öppet utrymme.

en djuphavsdykare i en öppen rymdresa

4. Jämförelse mellan psykedeliska retreater och Landmark Personal Growth - motorväg eller djupdykning?

4.1 Metodik

Även om båda programmen syftar till personlig transformation, skiljer sig deras metoder avsevärt åt. Landmark Forums formellt strukturerade, dialogbaserade metod som förlitar sig mer på intellekt och en psykoanalytisk metod, står i kontrast till EvoCOREs läroplan med interaktiva sessioner som tillgodoser sinnet, hjärtat, kroppen och anden och dess introspektiva och erfarenhetsbaserade metod som använder psykedelika. Landmark Forums fokus på omtolkning av livshändelser och beteendemönster erbjuder en kognitiv och kommunikativ (språkbaserad) väg till självmedvetenhet, med hjälp av gruppdynamik och strukturerade samtal. EvoCORE:s användning av förändrade tillstånd som andning, meditation och psykedelika i en ceremoniell miljö underlättar däremot en mer känslomässig, somatisk, icke-verbal och mystisk resa, som ofta leder till djupgående andliga och psykologiska insikter som först efter upplevelsen diskuteras med de andra retreatdeltagarna. Båda metoderna betonar dock vikten av att integrera dessa insikter i det dagliga livet, om än genom olika modaliteter.

4.2 Storlek, deltagarnas erfarenheter och resultat

Landmark är en massiv organisation som har sålt sina program till över 3 miljoner individer. Trots massmarknadsstrategin rapporterar deltagarna i Landmark Forum genombrott i personliga relationer och karriär, präglade av förbättrad kommunikationsförmåga och övervinnande av begränsande övertygelser. Enligt webbplatsen rapporterade 94% av de tillfrågade deltagarna att de gjorde en djupgående och bestående skillnad i sina liv efter att ha deltagit i Landmark Forum.

Däremot är de flesta psykedeliska retreater, som EvoCORE, små organisationer som lägger ett utsökt fokus på anpassning och personlig relation med deltagarna. Istället för tresiffriga deltagarantal tillåter EvoCORE endast upp till 12 deltagare till sina program och lägger därmed grunden för en djupt personlig upplevelse. EvoCORE-deltagare rapporterar om djupgående andliga upplevelser, ökad kreativitet och en förnyad känsla av syfte, som tar upp djupt rotade psykologiska problem eller existentiella frågor och andra intressen och nyfikenhetspunkter. Effekten av psykedeliska program, såsom EvoCORE, bevisas ytterligare av rörande personliga rapporter (se till exempel "Ett gudomligt möte" av Luciana Bellini, eller "Att finna frid med min rädsla för att inte vara tillräckligt bra" av retreatdeltagaren Leon). Djupdykningar i dina djupare lager är verkligen möjliga. Till exempel jämförde en Evolute Institute-klient, Mark Young (PhD), sin erfarenhet av retreatprogrammet med Googles mycket uppskattade kurs "Search Inside Yourself": "Google har en kurs som heter Search Inside Yourself, som jag har gått, och jag kan säga dig att det mest förblir en slogan hos dem. Här på Evolute händer det verkligen, på ett djupt intensivt sätt som man måste uppleva för att förstå."

Dessutom visar en växande mängd vetenskaplig forskning den transformativa potentialen hos psykedeliskt assisterad psykoterapi som återspeglas i förändringar i hjärnan (jfr "Din hjärna på psykedelika“).

Sammantaget verkar det som om den största skillnaden mellan Landmark Forum och ett program som EvoCORE är djupet i upplevelsen. Landmark Forum ger vanligtvis människor ett effektivt, men ändå mycket strukturerat intellektuellt/psykoanalytiskt tillvägagångssätt för transformation. Denna standardiserade metod är strömlinjeformad och linjär för att vara reproducerbar, annars skulle det ha varit omöjligt att betjäna över 3 miljoner deltagare över hela världen. Den erbjuder därför förutsägbarhet och en uppsättning upprepningsbara övningar. Det finns liten chans att gå riktigt djupt inom 3 dagar.

EvoCORE-upplevelsen har däremot inte ett rent intellektuellt fokus, utan tar in den största drivkraften i våra liv - känslornas och förkroppsligandets kraft. När vi lugnar ner våra kroniskt överaktiva sinnen och får tillgång till djupare lager av vårt väsen, kommer vi i kontakt med väsentliga och djupt rotade känslor som ovillkorlig kärlek, vördnad och vår medfödda längtan efter tillhörighet och mysterium. Den psykedeliska upplevelsen är en icke-linjär väg för personlig utforskning som har potential att gå långt utöver vår intellektuella kapacitet, där vi kan komma åt det som vanligtvis förblir oåtkomligt: våra mest skyddade känslor, sår, minnen och gåvor. Därför är effekterna på människors liv ofta mer än bara en karriärförändring eller förbättrad kommunikation, det är en förnyad syn på och fördjupad kontakt med livet självt. Effekten av att uppleva något som är bortom ord kan se mycket subtil eller till och med försumbar ut från utsidan, men öppnar upp helt nya världar inom oss.

5. Säkerhet och etik

Säkerhet och etik är av största vikt i alla program för personlig utveckling.

5.1 Landmark Forum

Säkerheten och etiken för deltagarna i Landmark Forum är föremål för varierande erfarenheter och perspektiv. Vissa deltagare rapporterar om positiva förändringar och ökad egenmakt, och uppskattar programmets intensiva inställning till personlig utveckling och självförbättring. Men det finns också farhågor om den psykologiska påverkan på deltagarna, där kritikerna lyfter fram potentiellt lidande och negativa effekter på den mentala hälsan på grund av programmets känslomässigt laddade och konfronterande metoder. Ledarna är kända för att använda metoder som liknar "attackterapi" och engagerar deltagarna i rigorösa verbala utbyten som syftar till att bryta igenom djupt liggande personliga hinder. Även om detta tillvägagångssätt kan leda till betydande genombrott för vissa, har det väckt etiska frågor om de potentiella psykologiska effekterna på deltagarna, särskilt de som kan tycka att intensiteten är överväldigande eller oroande (se ytterligare detaljer här).

Överlag syftar Landmark Forum till att underlätta personlig utveckling. Det uppmuntrar en kultur av öppenhet och personligt ansvar, där deltagarna uppmanas att engagera sig fullt ut i processen. Deltagarnas erfarenheter tyder dock på att det är viktigt för personer som överväger att delta i programmet att vara medvetna om dessa olika perspektiv och att noga överväga om programmet stämmer överens med deras personliga värderingar och behov av psykisk hälsa.

5.2 Psykedelisk retreat EvoCORE

EvoCORE lägger stor vikt vid säkerhet och laglighet i sin användning av psykedelika. Säkerheten garanteras genom medicinsk-psykologiska undersökningar och närvaron av erfarna facilitatorer under den psykedeliska upplevelsen, inklusive en läkare och en psykolog, samt en stödjande miljö för integration i en intim gruppmiljö. Under sin psykedeliska resa befinner sig deltagarna i ett särskilt sårbart psykologiskt tillstånd. Därför är det mycket viktigt att leverantören av den psykedeliska retreaten har tydliga etiska riktlinjer eller en intern uppförandekod (t.ex. med avseende på fysisk beröring eller den komplexa relationsdynamiken mellan facilitator och deltagare) samt kollegial tillsyn (t.ex. att en deltagare som tar psykedelika inte lämnas ensam med endast en facilitator). Det är också viktigt att det finns tillräckligt många facilitatorer för antalet deltagare för att ge nödvändig personlig omvårdnad. På Evolute Institute strävar arrangörerna efter att ha 1:2 handledare per deltagare för sina retreatprogram som EvoLEAD eller EvoCORE...

De etiska övervägandena i vart och ett av de två programmen varierar på grund av omfattningen och metoderna för personlig utveckling. Landmark Forum fokuserar på olika psykoanalytiska övningar och känslomässigt laddade konfrontationsmetoder och dynamik i stora grupper, medan EvoCORE fokuserar på ansvarsfull användning av psykedelika och en personlig, varm, tillitsfull och stödjande miljö för djup självutforskning. (se "Hur man väljer en psykedelisk reträtt som resonerar med dina personliga värderingar och övertygelser").

6. Slutsats

Resan mot personlig utveckling är högst individuell, och program som Landmark Forum och det psykedeliska retreatprogrammet EvoCORE erbjuder varierande men djupgående vägar till självupptäckt och transformation. Att förstå de olika filosofierna, metoderna och resultaten av dessa program är avgörande för individer som söker en väg som överensstämmer med deras personliga utvecklingsmål. Medan Landmark Forum förlitar sig på intensiva dialoger för att utrota begränsande övertygelser, använder psykedeliska retreater förändrade medvetandetillstånd för att gå utöver våra rationella sinnen för att utnyttja de djupaste källorna till vårt medvetande.

...och hur är det med Hoffman-processen? 

Hoffman-processen erbjuder en annan metod för personlig utveckling. Den fokuserar på att frigöra sig från negativa tanke- och beteendemönster som har sina rötter i barndomen, särskilt de som är relaterade till primära vårdgivare. Denna process, med rötter i psykoanalys, kombinerar olika terapeutiska tekniker och skiljer sig från Landmark Forums kognitiva tillvägagångssätt och EvoCOREs psykedeliska introspektion. För mer information om hur det jämförs med psykedeliska reträttprogram, seHoffman-processen kontra psykedeliska reträttprogram“.

Tänk på att vi inte ger medicinsk rådgivning och att du alltid bör söka hjälp från en läkare innan du fattar något beslut om att konsumera psykedeliska medel.

Vem känner du Vem mer skulle vara intresserad av det här inlägget?
Dela via
Prenumerera på nyhetsbrevet om insikter
Högst en gång varannan vecka.
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen
Glödlampa som representerar insikterna i bloggen

Förbättra din strävan efter tillväxt och ökat välbefinnande

Anmäl dig till livesändningen av Evolute Expert Talk

Banbrytande idéer från ledande tänkare i samtal med våra Evolute-värdar. Få unika insikter om din egen väg till personlig, professionell och andlig utveckling. Kostnadsfritt. 

Genom att registrera dig samtycker du till att ta emot kommunikation från Evolute Institute. Dina uppgifter kommer inte att delas med någon tredje part.

"När jag släpper taget om det jag är, Jag blir vad jag skulle kunna vara."

- Lao-Tzu

Få insikter och evenemangsuppdateringar från Evolute Institute