Evolute Institute

ZASADY I WARUNKI

Nazwa marki i zarejestrowana nazwa firmy

Evolute Institute jest publiczną marką "Evolute Innerwork Gmbh". W Regulaminie nazwa "Evolute Institute" odnosi się do osoby prawnej "Evolute Innerwork Gmbh", działającej pod nazwą Evolute Institute, jak również do jej przedstawicieli.

Przegląd ogólny

Korzystanie z evolute-institute.com ("Witryna"), w tym wszystkich materiałów przedstawionych w niniejszym dokumencie i wszystkich usług online świadczonych przez Evolute Innerwork Gmbh ("Spółka", "my", "nas", "nasz") podlega następującym Warunkom. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich usług, materiałów, treści lub zasobów udostępnianych za pośrednictwem Witryny ("Usługi"). Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających witrynę, klientów i wszystkich innych użytkowników Witryny. Korzystając z Witryny lub Usług, wyrażasz zgodę na niniejszy Regulamin bez zmian i potwierdzasz zapoznanie się z nim.

Korzystanie z Witryny i Usług

Aby uzyskać dostęp do Witryny lub z niej korzystać, musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać wymagane uprawnienia i upoważnienie do zawarcia niniejszych Warunków. Dzieci poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryny. Informacje podane na Stronie i w Usługach związane z doświadczeniami odosobnienia obejmującymi stosowanie substancji psychotropowych, w tym trufli zawierających psilocybinę dostarczanych przez legalne smartshopy w Holandii, oraz inne powiązane informacje mogą ulec zmianie. Evolute Innerwork Gmbh nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że dostarczone informacje ("Treść"), niezależnie od ich źródła, są kompletne, dokładne, aktualne, wiarygodne lub wolne od błędów. Evolute Innerwork Gmbh zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie niekompletności, niedokładności lub błędy w Treści i zastrzega sobie prawo do poprawiania błędów w opisach i cenach.

Wniosek o korzystanie z usług

Aby korzystać z Usług, możesz być zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i podania swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego, daty urodzenia i innych danych osobowych. Zgadzasz się, że wszelkie informacje, które przekazujesz Evolute Innerwork Gmbh będą zawsze zgodne z prawdą, dokładne, poprawne zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą i aktualne. Zgadzasz się nie podszywać się pod inne osoby ani nie podawać żadnych informacji lub adresu e-mail, które nie są Twoimi własnymi. Dążymy do tego, aby wszyscy uczestnicy odbyli rozmowę wyjaśniającą z jednym z naszych pracowników przed dokonaniem rezerwacji naszych Usług. Rozmowa ta odbędzie się za pośrednictwem telefonu lub innej dogodnej platformy telekomunikacyjnej (np. Zoom). Rozmowa nie będzie nagrywana, chyba że na wyraźne życzenie i za Twoją zgodą. Pracownicy Evolute Institute mogą sporządzać notatki podczas rozmowy w celu późniejszego przypomnienia lub udostępnienia ich innym odpowiednim pracownikom.

Odmowa wykonania usługi

Usługi są oferowane pod warunkiem zaakceptowania przez nas Twojego wniosku i płatności. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług dowolnej osobie lub podmiotowi, bez obowiązku przedstawiania wyjaśnień. Możemy w dowolnym momencie zmienić lub zaprzestać dowolnego aspektu lub funkcji Witryny lub Usług, z zastrzeżeniem wypełnienia naszych wcześniejszych obowiązków wobec Ciebie w oparciu o akceptację Twojej płatności.

Płatność

Przyjmujesz do wiadomości, że Evolute Institute zastrzega sobie prawo do oferowania wyprzedaży lub rabatów od pełnej ceny detalicznej naszych Usług bez rekompensaty, jeśli zapłaciłeś wyższą cenę. 

Cele zgodne z prawem

Możesz korzystać z Witryny i Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zgadzasz się ponosić odpowiedzialność finansową za wszystkie zakupy dokonane przez Ciebie lub osobę działającą w Twoim imieniu za pośrednictwem Witryny. Zgadzasz się korzystać z Witryny i kupować usługi lub produkty za jej pośrednictwem wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zgadzasz się powstrzymać od publikowania lub przesyłania za pośrednictwem Witryny jakichkolwiek materiałów, które naruszają prawa innych osób lub które stanowią groźby, są obraźliwe, zniesławiające, naruszają prawa do wizerunku lub prywatności, są obsceniczne, wulgarny, bluźniercze lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub zachęcające do postępowania, które stanowiłoby przestępstwo, powodowałoby odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszałoby jakiekolwiek prawo.

 

Prawa własności intelektualnej do Twoich materiałów

Nie rościmy sobie żadnych praw własności intelektualnej do materiałów, które przekazujesz Evolute Innerwork Gmbh. Zachowujesz prawa autorskie i wszelkie inne prawa, które możesz słusznie posiadać do wszelkich treści, które przesyłasz za pośrednictwem Strony lub Usług. Treści, które przesyłasz do Evolute Innerwork Gmbh pozostają twoje w zakresie, w jakim masz do nich jakiekolwiek roszczenia prawne. Zgadzasz się chronić Evolute Innerwork Gmbh przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami i wydatkami wynikającymi z potencjalnego lub faktycznego przywłaszczenia lub naruszenia praw autorskich lub znaków towarowych. Publikując materiały na Stronie, udzielasz nam ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z tych materiałów w celach promocyjnych, rozwoju biznesu i marketingowych.

Nasza własność intelektualna

Witryna i Usługi zawierają własność intelektualną będącą własnością Evolute Innerwork Gmbh, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, informacje zastrzeżone i inną własność intelektualną. Nie możesz modyfikować, publikować, przekazywać, uczestniczyć w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, wyświetlać, reprodukować lub wykonywać, ani w żaden sposób wykorzystywać w jakimkolwiek formacie jakiejkolwiek Treści Strony lub Usług lub własności intelektualnej, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usunięcia użytkownika z Usług, bez zwrotu kosztów, jeśli naruszy on niniejszą politykę dotyczącą własności intelektualnej.

Materiały przesłane do Witryny

Użytkownik nie może przesyłać, publikować, udostępniać ani w inny sposób udostępniać w Witrynie żadnych zdjęcia, grafik lub innych materiałów (zwanych łącznie "Materiałami") chronionych prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami własności bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności, a ciężar ustalenia, że jakiekolwiek Materiały nie są w ten sposób chronione, spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności lub za wszelkie inne szkody wynikające z takiego przesłania. W odniesieniu do wszelkich Materiałów przesłanych przez Ciebie do Witryny, wyraźnie oświadczasz i gwarantujesz, że masz uprawnienia do korzystania i rozpowszechniania Materiałów oraz że korzystanie lub wyświetlanie Materiałów nie będzie naruszać żadnych przepisów prawa, zasad, regulacji ani praw osób trzecich.

Zmienione warunki

Możemy w dowolnym momencie zmienić niniejszy Regulamin. Takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po powiadomieniu użytkownika poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej Stronie. Jakiekolwiek korzystanie z Witryny lub Usług po otrzymaniu powiadomienia oznacza, że akceptujesz te zmiany. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji dowolnej części naszej Witryny i Usług, w tym niniejszego Regulaminu, w dowolnym momencie. Opublikujemy najbardziej aktualną wersję w Witrynie i podamy datę wejścia w życie na tej stronie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Zgadzasz się, że w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne, karne, przykładowe lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z korzystania z witryny lub usług. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za szkody związane z (a) niewykonaniem, błędem, pominięciem, odmową usługi, atakiem, przerwą, usunięciem, wadą, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym lub awarią linii lub systemu; (b) kradzieżą, zniszczeniem, nieautoryzowanym dostępem, zmianą lub wykorzystaniem twoich informacji lub własności przez osoby trzecie; oraz (c) utraty przychodów, przewidywanych zysków, działalności, oszczędności, wartości firmy lub danych, niezależnie od naszego zaniedbania, rażącego zaniedbania, braku istotnego celu i niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność wynika z zaniedbania, umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej teorii odpowiedzialności prawnej. Powyższe ma zastosowanie, nawet jeśli Evolute Innerwork Gmbh została poinformowana o możliwości wystąpienia szkody lub mogła ją przewidzieć. W jurysdykcjach, które nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody, nasza odpowiedzialność jest ograniczona w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Evolute Innerwork Gmbh wobec Ciebie nie przekroczy całkowitej ceny zakupu usług, które nabyłeś od Evolute Innerwork Gmbh, a jeśli nie dokonałeś żadnego zakupu, łączna odpowiedzialność Evolute GmbH wobec Ciebie nie przekroczy 100 €.

Zasoby stron trzecich

Witryna i Usługi mogą zawierać łącza do witryn i zasobów stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność, dostępność, zawartość lub politykę stron internetowych lub zasobów stron trzecich. Linki do takich stron internetowych lub zasobów nie oznaczają żadnego poparcia lub powiązania z Evolute Innerwork Gmbh. Uznajesz wyłączną odpowiedzialność i ponosisz wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich stron internetowych lub zasobów.

Odszkodowanie

Użytkownik zabezpiecza nas przed wszelkimi stratami, szkodami, rozliczeniami, zobowiązaniami, kosztami, opłatami, ocenami i wydatkami, a także roszczeniami stron trzecich i przyczynami działań, w tym między innymi opłatami adwokackimi, wynikającymi z naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z niniejszych Warunków lub jakiegokolwiek korzystania przez użytkownika z Witryny lub Usług. Użytkownik zapewni nam taką pomoc, bez opłat, jakiej możemy zażądać w związku z taką obroną, w tym, bez ograniczeń, dostarczając nam takich informacji, dokumentów, zapisów i rozsądnego dostępu do użytkownika, jakie uznamy za konieczne. Nie będziesz rozstrzygać żadnych roszczeń stron trzecich ani zrzekać się jakiejkolwiek obrony bez naszej uprzedniej zgody w formie pisemnej.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usług, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Evolute Institute.

Całość Umowy; Zrzeczenie się

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Evolute Innerwork GmbH dotyczącej korzystania przez Ciebie z Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne umowy, oświadczenia i porozumienia między nami. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków przez Evolute Innerwork GmbH nie będzie uważane ani nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek innego postanowienia, podobnego lub nie, ani też żadne zrzeczenie się nie będzie stanowić ciągłego zrzeczenia się. Żadne zrzeczenie się nie będzie wiążące, chyba że zostanie wykonane na piśmie przez Evolute Innerwork GmbH

Powiadomienia

Wszelkie zawiadomienia, wnioski, żądania i inne formy komunikacji wynikające z niniejszych Warunków powinny być sporządzone na piśmie i odpowiednio zaadresowane w następujący sposób:

Evolute Innerwork GmbH
Gäßnerweg 29
12103 Berlin
Niemcy

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem niemieckim i będą podlegać prawu niemieckiemu stosowanemu do umów zawieranych i wykonywanych w całości w Niemczech. Wyłącznym sądem właściwym dla wszelkich postępowań opartych na niniejszych Warunkach lub z nich wynikających będzie sąd w Berlinie, Niemcy.

Cesja praw i obowiązków

Użytkownik nie może cedować, delegować, udzielać sublicencji ani w inny sposób przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Wszelkie przeniesienia, cesje, delegacje lub sublicencje dokonane przez użytkownika uznaje się za nieważne.

Zastrzeżenie

Niniejsza Strona Internetowa stanowi wyłącznie źródło informacji. Jakakolwiek Treść dostarczona na tej Stronie lub w jakiejkolwiek komunikacji z Evolute Innerwork Gmbh nie zastępuje profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia określonego stanu zdrowia. Ponosisz pełną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzystasz z Treści. Zawsze zasięgaj porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zdrowiem. Evolute Innerwork Gmbh nie gwarantuje wyniku zastosowania się do przedstawionych zaleceń, a wszelkie oświadczenia dotyczące potencjalnego wyniku są jedynie wyrażeniem opinii. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących informacji i zaleceń zawartych w niniejszym dokumencie. Kontynuując korzystanie, czytanie lub uczestnictwo w Witrynie, przyjmujesz do wiadomości, że nie możemy zagwarantować żadnego konkretnego wyniku, ponieważ wyniki opierają się na subiektywnych czynnikach, na które nie mamy wpływu. W związku z tym stosowanie się do wszelkich informacji lub zaleceń podanych w Witrynie odbywa się na Twoje własne ryzyko. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady medycznej, doradztwa lub terapii, Twoim obowiązkiem jest skontaktowanie się z licencjonowanym specjalistą.

Rozdzielność

Jeśli jakikolwiek warunek, postanowienie, zobowiązanie lub warunek niniejszego Regulaminu zostanie uznany przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważny, bezskuteczny lub niewykonalny, pozostała część Regulaminu pozostanie w pełnej mocy i nie zostanie w żaden sposób naruszona, osłabiona lub unieważniona.

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2022 r.

Przyspiesz swoje dążenie do rozwoju i lepszego samopoczucia

Zapisz się na rozmowę z ekspertem Evolute na żywo

Przełomowe pomysły czołowych myślicieli w rozmowie z naszymi gospodarzami Evolute. Uzyskaj unikalny wgląd we własną ścieżkę rozwoju osobistego, zawodowego i duchowego. Za darmo. 

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Evolute Institute. Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

"Liderem jest ten, kto z bałaganu wydobywa prostotę, z niezgody harmonię, a z trudności możliwości".

- Albert Einstein

Otrzymuj nowe spostrzeżenia i aktualizacje wydarzeń od Evolute Institute